Ondertekening intentieverklaring rijksbrede Werving en Selectie Tooling

In het Centraal Aanbiedersoverleg P&O Rijk is een mooie volgende stap gezet op weg naar één Werkgever Rijk. Vertegenwoordigers van de vijf SSO’s P&O (UBR|EC O&P, RWS, DJI, Belastingdienst en Defensie) hebben op 30 september een intentieverklaring ondertekend om te komen tot aanschaf en gebruik van gemeenschappelijke Werving en Selectie Tooling. Naar verwachting kan het eerste SSO vanaf 1 januari 2018 gebruik maken van de tooling.

Eenduidigheid

Het gebruik van gemeenschappelijke Werving en Selectie Tooling leidt tot meer inzicht in de effectiviteit van (rijksbrede) wervingscampagnes en biedt voordelen bij het genereren van  managementinformatie, hergebruik van sollicitatiegegevens en transparantie op de interne arbeidsmarkt. Voor sollicitanten is, met de inrichting van een rijksbrede oplossing voor werving en selectie, het solliciteren binnen het Rijk eenduidig. Daarnaast is het mogelijk om vanuit één profiel te opteren voor meerdere functies. Ook de interne mobiliteit binnen het Rijk wordt beter ondersteund.

Momentum

Er is een momentum om te komen tot rijksbrede tooling voor werving en selectie, omdat de arbeidsmarkt aantrekt en er weer wordt geworven. Gelet op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het behouden en verstevigen van de arbeidsmarktpositie van de Rijksoverheid essentieel. De inzet van professionele Werving en Selectie Tooling draagt hieraan bij. De Werving en Selectie Tooling is modulair van opzet, rijksbreed toepasbaar en toekomstvast, zodat op termijn ook andere departementen en rijksonderdelen hierop kunnen aansluiten. De rijksbrede tooling voor werving en selectie past binnen de ambities van het strategisch personeelsbeleid Rijk en de mobiliteitsbrief van Minister Blok. Deze ambities vormen ook een basis voor de strategie binnen categoriemanagement.

Rol en taakverdeling

De ICBR is beleidsmatig opdrachtgever voor de aanschaf en het gezamenlijke gebruik van de rijksbrede Werving en Selectie Tooling. UBR|EC O&P treedt op als gedelegeerd opdrachtgever en regievoerder namens de 5 SSO’s P&O. UBR|EC O&P doet dit vanuit het strategisch partnership met P-Direkt. De categoriemanagers Duurzame Inzetbaarheid en Mobiliteit en ICT Totaaloplossingen zijn verantwoordelijk voor het verwervingstraject en het strategisch contractmanagement, respectievelijk met een functionele focus en de ICT-behoefte die daaruit voortkomt. Zij brengen de expertise in vanuit hun categorieën en vervullen de rol van opdrachtgever voor de verwerving. Vanuit deze rol hebben de categoriemanagers een marktconsultatie begeleid namens de 5 SSO’s P&O en Defensie voor een goed beeld van de mogelijkheden en haalbaarheid van de beoogde tooling. Dit heeft geleid tot een advies en uiteindelijk de intentieverklaring. Het IUC Belastingdienst faciliteert het verwervingstraject in opdracht van de categoriemanager ICT Totaaloplossingen. Voor de sector Defensie vindt nauwe afstemming plaats met het ministerie van Defensie.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over de rijksbrede Werving en Selectie Tooling: Mano Radema, mano.radema@minbzk.nl