Bevorderen betrokkenheid bij organisatieontwikkeling met medewerkerparticipatieonderzoek en participatie-app

Er zijn alternatieven om te werken aan organisatieontwikkeling zonder de organisatiestructuur te veranderen. Waar het uiteindelijk om gaat, is het gedrag en de werkwijze van medewerkers in de praktijk. In het kader van het UBR-Innovatieproject ‘Nooit meer reorganiseren’ biedt EC O&P het medewerkersparticipatieonderzoek (MPO) en de participatie-app aan, ter ondersteuning van betrokkenheid en eigenaarschap van medewerkers bij organisatieontwikkeling.  

Medewerkersparticipatieonderzoek (MPO)

Het MPO gaat over betrokkenheid van medewerkers bij belangrijke thema’s in hun organisatie, hun deelname aan besluitvorming en de inrichting van de medezeggenschap. Het MPO maakt inzichtelijk op welke punten een organisatie volgens medewerkers kan verbeteren, welke oplossingen zij daarvoor zien en hoeveel ruimte zij ervaren om problemen op te lossen. Hier kunt u uw organisatieontwikkeling op richten. ‘Het MPO vind ik een interessant alternatief voor het  medewerkerstevredenheidsonderzoek’, aldus Renate Beckers, projectleider ‘Nooit meer reorganiseren’. De vraagstelling zet aan tot reflectie en werkt activerend. De inhoud kan flexibel worden aangepast aan de strategische thema’s die spelen in de organisatie.

Participatie-app

Met de participatie-app kan een bestuurder of leidinggevende met medewerkers in dialoog gaan over de organisatieontwikkeling. Medewerkers zetten de app op hun smartphone. Vanaf dat moment kunnen bestuurder en/of de ondernemingsraad vragen en stellingen over strategische thema’s aan hun medewerkers voorleggen. Leidinggevenden, medewerkers, OR-leden en stafadviseurs participeren allemaal. Ieder vanuit hun eigen rol en perspectief. Zo kunnen zij gezamenlijk een probleemanalyse doen, een veranderaanpak bepalen, sturen op organisatieontwikkeling en resultaten evalueren. Met de participatie-app wordt input van medewerkers doorlopend meegenomen bij de implementatie van veranderingen. Dit stimuleert betrokkenheid en eigenaarschap.

Het MPO en de participatie-app versterken elkaar, maar kunnen los van elkaar worden ingezet.

Interesse?

Rijksorganisaties kunnen EC O&P benaderen voor begeleiding bij hun organisatieontwikkeling. Voor de implementatie van het MPO en de participatie-app wordt samengewerkt met Bob Vermaak van e-Democracy, die de instrumenten heeft ontwikkeld. Neem voor een informatiebijeenkomst of demonstratie contact op met de projectleider Renate Beckers van het UBR-innovatieproject ‘Nooit meer reorganiseren’.  

Meer informatie