I-Interim Rijk levert keten digitaal procederen Raad van State op

Advocaten in asiel- en bewaringszaken kunnen voor het eerst volledig digitaal een hoger beroep instellen bij de Raad van State. Het gaat om een pilot bij de Afdeling bestuursrechtspraak die in juni is gestart. Het programmamanagement en een deel van de projectleiding is verzorgd door I-Interim Rijk, de rijksbrede pool van I-professionals. De secretaris van de Raad van State en opdrachtgever van het programma digitaal procederen vindt het een  “prestatie van formaat!”

In twee jaar tijd complete keten

De pilot bij de Afdeling bestuursrechtspraak vormt onderdeel van de modernisering van de rechtspraak in Nederland. De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Raad voor de rechtspraak willen samen procedures eenvoudiger maken, versnellen en waar mogelijk verplicht digitaal laten verlopen. Bij dit ICT-intensieve programma  is I-Interim Rijk vanaf de eerste fasen betrokken. I-Interim Rijk heeft de rol van programmamanager en deelprojectleiding digitaal dossier ingevuld en samen met de ambtelijke leiding en medewerkers van de Raad van State intensief samengewerkt aan het digitaal procederen bij de Raad van State. In twee jaar tijd is er een complete ICT keten gerealiseerd, van portaal tot back office.

Rechtbank

Respect voor verschillende posities

I-Interim Rijk heeft in de programmafase  een 3-hoek ingericht: programma, Afdeling bestuursrechtspraak en IT-beheer. In deze 3-hoek is intensief met elkaar samengewerkt en zijn de benodigde programmaresultaten bereikt. De governance is vanaf de start goed in positie gebracht is met duidelijke verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever, gebruiker, beheerder en de programmaorganisatie. Binnen de realisatieteams kregen de individuele medewerkers de benodigde verantwoordelijkheden, het mandaat én veel vertrouwen. Zo ontstond een fijne teamspirit, waarbij er respect was voor de verschillen in positie en belangen van de betrokken organisatieonderdelen.

Ontwikkelen via SCRUM

De aanpak van I-Interim Rijk is verder succesvol geweest door de focus op het voldoen aan de wettelijke eisen en het inrichten van een heldere structuur waarbij producten in samenhang door de verschillende teams zijn opgeleverd. De softwareontwikkeling is gedaan volgens de Scrum methode. Iedere twee weken is de software die gereed was getoond aan de belanghebbenden en was er ruimte voor tussentijdse aanpassingen. De komende maanden wordt de keten digitaal procederen doorontwikkeld en zal het gebruik gefaseerd verder toenemen.

Hoort bij