Kabinet: meer tijd voor overheidswerkgevers om te voldoen aan Banenafspraak

Het kabinet heeft besloten overheidswerkgevers meer tijd te geven om het aantal banen, dat is vastgelegd bij de Banenafspraak, alsnog te halen voordat de quotumheffing daadwerkelijk wordt opgelegd. De al eerder aangekondigde wetswijziging is nu officieel. Eveneens geregeld is dat, indien nodig, ook marktwerkgevers in aanmerking komen voor jaar uitstel.

Met de Wet financiering sociale zekerheid (Wfsv) is nu geregeld dat de heffing over 2018 niet aan overheidswerkgevers wordt opgelegd. Ook behoort het nu tot het wettelijk instrumentarium om een al geactiveerde quotumheffing weer te deactiveren.

Het voorliggende voorstel bevat daartoe in aanvulling op de  eerder aangebrachte aanpassingen in de wet twee nieuwe elementen. In de eerste plaats zal eenmalig ook na activering van de quotumheffing de daadwerkelijke heffing daarvan met een jaar worden uitgesteld. Daarnaast kan de activering steeds weer worden gedeactiveerd indien is gebleken dat het aantal banen voor arbeidsbeperkten in de tussentijd in voldoende mate is toegenomen.

Gewenste prikkels

De regering vindt het van groot belang dat activering van de quotumheffing effectief is en tot de gewenste prikkels leidt om de resultaten bij de overheidswerkgevers in de komende jaren te verbeteren. Op basis van de gesprekken met sociale partners, overheidswerkgevers en gemeenten is de regering van mening dat het louter activeren van de quotumheffing onvoldoende is.

Daarom heeft de regering besloten tegemoet te komen aan de wens om de overheidswerkgevers: zij krijgen meer tijd te om het afgesproken aantal banen alsnog te halen, door de mogelijkheid tot het deactiveren van een eerder geactiveerde quotumheffing en het niet heffen over het eerste jaar van de quotumheffing na activering van de quotumheffing in de wet op te nemen.

Uitsteljaar

De regering merkt verder nog op dat, mocht de marksector in enig jaar het aantal afgesproken banen voor arbeidsbeperkten niet realiseren, ook voor de werkgevers van de markt een ‘uitsteljaar’ zal gaan gelden. De maatregel is dus niet beperkt tot de overheidssector, maar zal (als zich een soortgelijke situatie voordoet) ook voor de marktsector gelden. 

Ook de in het wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid om een geactiveerde quotumheffing te deactiveren, is er op gericht om zowel marktwerkgevers als overheidswerkgevers een prikkel te geven het aantal afgesproken banen van de banenafspraak te realiseren.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale zekerheid, de Ziektewet en de Wet tegemoetkoming loondomein