HIS draagt bij aan rijksbrede klimaatdoelstellingen

Het kabinet wil in 2018 via inkoop een extra impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Veel overheden werken al aan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Als extra impuls stelt het kabinet 5 miljoen euro beschikbaar (vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord) om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen. Johan Rodenhuis, contractmanager voor de categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR), diende twee aanvragen in om budget te krijgen voor de verlaging van de CO2- en milieubelasting voor smartphones en printoplossingen. Met succes, want hij kreeg akkoord om aan de slag te gaan met deze 2 projecten.

Project 1: klimaatvriendelijke smartphones

Een interdepartementale werkgroep onder leiding van SSC-ICT en DICTU richt zich op de ICT verduurzamingagenda. Deze werkgroep met vertegenwoordiging vanuit de hele keten van aanschaf, gebruik en afvoer (o.a. Rijks ICT-dienstverleners, Domeinen, categorieƫn, etc) is van plan via een aanbesteding een leverancier te selecteren die de gebruikte grondstoffen voor iedere door het Rijk aangekochte smartphone compenseert. Verdere informatie over de vorm van compensatie en de uiteindelijk geselecteerde leverancier volgt na afronding van het selectieproces.

geld en klimaat

Waarom is compensatie nodig?

Het Rijk koopt jaarlijks ongeveer 40.000 nieuwe smartphones in. De verwachting is dat het aantal nog verder stijgt door toename van de mobiele werkplekomgeving. De productie van smartphones is zeer slecht voor het milieu. In de smartphones zijn namelijk meer dan 60 kostbare en schaarse metalen verwerkt (o.a. goud, kobalt). Veel van deze grondstoffen staan op de EC lijst van 37 critical raw materials (CRM). Wereldwijd eindigt het merendeel van de (smart)phones uiteindelijk in ontwikkelingslanden. Aan het einde van de lifecycle eindigen de toestellen steevast als zwerfafval in de natuur.

Project 2: duurzaam printen, kopiƫren en scannen

Vanuit de HIS is de categorie IWR verantwoordelijk voor rijksbrede inkoopcontracten voor persoonsgebonden en gebouw gebonden ICT voorzieningen. Het in 2017 afgesloten contract IWR2016|MFP-faciliteiten en netwerkprinters maakt hier onderdeel van uit. Rijksbreed staan er ongeveer 9.500 MFP/NWP-apparaten en maakt het Rijk jaarlijks 850 miljoen afdrukken. Inmiddels is de categorie IWR gestart met de voorbereiding voor de opvolgende overeenkomst. Een van de strategische uitgangspunten voor een toekomstige aanbesteding is de meest duurzame partij/oplossing te selecteren met de laagste milieu c.q. CO2 impact. Indien mogelijk zelfs volledig circulair.

Categorie ICT Werkomgeving Rijk is beheerder voor beide projecten

Smartphones en printoplossingen vallen binnen de scope van de categorie IWR. Door de opdrachten bij de categorie IWR te beleggen, vindt er centraal regie en budgettering van de opdrachten plaats en kan de categorie direct rijksbreed acteren en monitoren. De categorie stelt de uitkomsten voor printoplossingen Rijksbreed beschikbaar om kennisdeling en maximaal rendement te realiseren.

Meer informatie over IWR en de klimaatenveloppen

  • Meer informatie over de categorie IWR vind je op www.UBRijk.nl/his
  • Meer informatie over de klimaatenveloppe vind je op de website van PIANOo.

Heb je vragen?

Stuur een e-mail naar categorie.iwr@rijksoverheid.nl.

Zie ook