Roelien weet raad

Roelien Kappert van Team Inclusief bij EC O&P geeft antwoord op veelgestelde vragen over inclusiviteit en alles wat met dat onderwerp samenhangt. Dit keer onder andere aandacht voor inhuur van mensen uit het doelgroepenregister en de gevolgen van het CAO-Rijk 2018-2020 voor de medewerkers in de WML schaal.

Kan ik mensen uit het doelgroepenregister ook inhuren en wat zijn de voordelen daarvan?

Sinds 1 juli 2017 hebben we de mogelijkheid om kandidaten met een arbeidsbeperking via een mantelovereenkomst in te huren. Inhuren is daarmee ook een methode om invulling te geven aan het aantal banen dat we als werkgever Rijk op basis van de quotumwet moeten invullen. De mantelpartijen hebben hoger opgeleide kandidaten in hun portefeuille met kennis van en ervaring op diverse vakgebieden.

Voordelen van inhuur

  • flexibele inzet van medewerkers waarbij mantelpartij alle risico’s draagt;
  • inhuurperiode is verlenging van proefplaatsing en fungeert als extra periode van wederzijds kennismaken;
  • tussentijds aanbieden van aanstelling kan na 1 maand opzegtermijn;
  • geen fee: tussentijds opzeggen is kosteloos;
  • geen ander inhuurproces, want is gelijk aan dat van IFAR met een mini-competitie door 3 partijen.

Het beeld links is een overzichtsplaat verzorgingsgebieden van de mantelpartijen. De in het rood genoemde partijen hebben landelijke dekking. Zie ook: nieuwe contracten voor de inhuur van mensen uit het doelgroepregister

Gevolgen CAO-Rijk 2018-2020 voor medewerkers die in de WML-schaal zijn ingeschaald.

Binnen de sector Rijk kennen we rechtspositioneel slecht één soort ambtenaren met voor een ieder dezelfde rechtpositie. Waar er wel verschillen bestaan is op het gebied van salariëring.
Ten behoeve van medewerkers die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet, die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, is conform de afspraken tussen de sociale partners een WML-schaal ingericht (bijlage D BBRA 1984).
Salarisverhogingen van de medewerkers die in deze salarisschaal ingedeeld verlopen niet conform de reguliere salarisverhogingen voor rijkspersoneel zoals afgesproken in de CAO Rijk. De verhoging van hun salarisbedragen is gekoppeld aan de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimum loon.

Op het moment dat het wettelijk minimumloon wordt bijgesteld (elk kalenderjaar in januari en juli) wordt ook het salaris van deze categorie ambtenaren aangepast aan de wijzigingen van het wettelijk minimum loon .

De salarisafspraken die in de nieuwe CAO Rijk zijn gemaakt zien op de reguliere salarisschalen (bijlage A en B BBRA 1984) van ambtenaren, hebben dus geen gelding voor de categorie medewerkers geplaatst in de WML-schaal.

Ook voor ambtenaren bij de Rijksschoonmaakorganisatie geldt een afwijkende systematiek. Hun salarisschalen zijn afgeleid van de CAO voor schoonmaakmedewerkers; inclusief de daarin overeengekomen loonsverhogingen. Ook op deze categorie ambtenaren is de in de CAO Rijk overeengekomen salarisstijging niet van toepassing (bijlage C BBRA 1984).

Aanvragen doelgroepverklaring t.b.v. het personeeldossier

Voor medewerkers uit de doelgroep die na 1 januari 2018 in dienst zijn gekomen/komen is het verplicht om de doelgroepverklaring in het p-dossier op te nemen in verband met het loonkostenvoordeel. Om als werkgever het LKV van het UWV te ontvangen is er een kopie van de doelgroepverklaring van de medewerker nodig. Zonder doelgroepverklaring kan er geen LKV worden aangevraagd.

Het heeft de voorkeur om ook van medewerkers die vóór 1 januari 2018 in dienst zijn getreden een  doelgroepverklaring in het p-dossier te laten opnemen. Deze medewerkers hebben zelf de verklaring in bezit. Als dat om welke reden dan ook niet het geval is, dan kan de medewerker aan het UWV een verzoek doen om een KOPIE van het origineel te ontvangen.
Op het doen van een nieuwe aanvraag volgt een afwijzing van het UWV, omdat de medewerker immers nog werkzaam is bij dezelfde werkgever en de verklaring al eerder heeft gekregen.

Hoe zit het ook alweer met voorkeursposities bij vrijgekomen functies/werkpakketten?

Re-integratiekandidaten en verplichte VWNW-kandidaten hebben een gelijke voorkeurspositie bij vrijgevallen functies (daarin is geen volgtijdelijkheid). Beiden gaan voor op het aantrekken van arbeidsbeperkten.
Zolang er nog geen sprake is van een vacature heeft een manager over het algemeen wel wat vrije ruimte om te schuiven met medewerkers, dit is dan wel gericht op de al in dienst zijnde medewerkers.

Quotumcalculator

Op de website van SZW is de demo-versie van de quotumcalculator vervangen door een definitieve versie. Met de quotumcalculator kan je als organisatie berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak er gerealiseerd moeten worden om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid.
Zie: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/quotumcalculator/