Roelien weet raad

Roelien Kappert van Team Inclusief bij EC O&P geeft antwoord op veelgestelde vragen over inclusiviteit en alles wat met dat onderwerp samenhangt. Dit keer antwoord op vragen als: mag u zonder medeweten van medewerkers opzoeken of ze een vermelding hebben in het doelgroepregister? En hoe gaat u het gesprek aan met een arbeidsparticipant over het functioneren en faciliteringsbehoefte?

Roelien weet raad
©UBR

Hoeveel tijdelijke dienstverbanden/contracten kan een arbeidsparticipant krijgen?

De ketenbepaling voor tijdelijke dienstverbanden/contracten is voor medewerkers met een arbeidsbeperking hetzelfde als voor de reguliere medewerker. Ook voor hen geldt de Wet Werk en Zekerheid.

Mag ik zonder medeweten van onze huidige medewerkers op (laten) zoeken of zij een vermelding hebben in het doelgroepregister?

Nee, in verband met de AVG mag u niet zomaar ‘natrekken’ of een medewerker in het doelgroepregister staat . Dat kan alleen met toestemming van de medewerker. Een medewerker is niet verplicht om te melden dat hij/zij een arbeidsbeperking heeft.

Hoe ga ik het gesprek aan met een arbeidsparticipant over het functioneren en faciliteringsbehoefte (met betrekking tot een eventuele arbeidsbeperking)?

Als mensen zich ziek hebben gemeld is er een gesprek in samenspraak met de bedrijfsarts. Als de medewerker zich niet heeft ziekgemeld komt het functioneren en de faciliteringsbehoefte alleen in functionerings- en voortgangsgesprekken ter sprake.

In de meeste organisaties worden er, naast de P-gesprekken conform de Gesprekscyclus Rijk, ook minder formele gesprekken door de leidinggevende met de medewerker gevoerd. Zoals bijvoorbeeld periodieke bilaterale overleggen (bila), waarin naast het werk ook zaken besproken worden die het persoonlijk leven van de medewerker betreffen. Voor een medewerker is het in zo’n informeel gesprek makkelijker en vrijer praten en de leidinggevende hoort hoe het écht zit met de medewerker. Een functioneringsgesprek kan voor een medewerker (en zeker met een beperking) toch spannend zijn, zeker als er een rechtspositionele beslissing aan vastzit. Dan zal een medewerker ook niet makkelijk praten over zijn beperking.

In een bila kan een leidinggevende bijvoorbeeld aangeven dat hij merkt dat er “iets” is bij het uitvoeren van de werkzaamheden maar dat hij er geen vinger op kan leggen wat dat “iets” nou is. Een voorbeeld aangeven wat de leidinggevende merkt/ziet helpt ter ondersteuning. Vraag de medewerker of hij/zij dit herkent en of hij een belemmering ervaart bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Hopelijk leidt dat tot openheid van de medewerker over een eventuele beperking en kan er verder gesproken worden over een faciliteringsbehoefte.

Wordt voor een externe jobcoaches een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aangevraagd?

Het UWV zorgt ervoor dat er een VOG wordt aangevraagd voor de jobcoaches. Als het UWV een externe jobcoach inhuurt moet er ook een geheimhoudingsverklaring worden getekend.

Kijk voor meer informatie op:

Tellen de uren die stagiaires met een arbeidsbeperking maken mee voor de personeelsomvang waarvan het jaarlijkse percentage medewerkers uit de banendoelgroep wordt bepaald? Aan dat percentage (2018 1,93%) moeten werkgevers voldoen waarvoor het wettelijk quotum geldt.

Bij een stage-overeenkomst waarin is opgenomen hoeveel uur een stagiair werkt en tegen welke vergoeding, is er via de loonadministratie een optelling van uren in het personeelsvolume dat geldt voor bepaling van het Wettelijk Quotum (in 2018 het percentage van 1.93). Datzelfde geldt wanneer stagiairs uit de Banendoelgroep opgenomen in het Landelijk Doelgroepregister, bij de (overheids)werkgever stage lopen. Dán tellen de uren (ook) mee voor de resultaatberekening (1,93% in het jaar 2018).

Stagiairs zijn geen ambtenaar. Tellen de uren dan toch mee?

Dat klopt. Dat stagiairs geen ambtenaren zijn is in deze niet van belang. Het ABP komt namelijk alleen om de hoek kijken bij de bepaling of een organisatie tot de overheid behoort of tot de markt. Wanneer een organisatie wettelijk verplicht is het personeel bij ABP verzekerd te laten zijn, behoort deze tot de overheid. Dat niet ál het personeel verplicht bij het ABP verzekerd is, is niet van belang. Werkgevers behoren tot de sector overheid als ze over 50% of meer van hun verloonde uren UFO-premie betalen. De UFO-premie komt bijna altijd overeen met de aansluiting bij het ABP.