Een duurzame aanbesteding

Vandaag heeft de Rijksoverheid, samen met de gemeente Den Haag en een aantal publieke en private partijen de aanbesteding gepubliceerd voor een Logistieke Hubdienstverlening in de regio Den Haag. Een Logistieke Hub is een distributiepunt aan de rand van een stad, waar goederen worden aangevoerd, gebundeld en met emissievrij vervoer de stad in worden gebracht.

Duurzaamheid, innovatie, verbetering van het klimaat en verhoging van de verkeersveiligheid zijn belangrijke kabinetsdoelstellingen waar de Logistieke Hub positief aan kan bijdragen. De logistieke Hub draagt bij aan het Rijksbrede programma duurzame bedrijfsvoering, gericht op een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Het is tevens één van de 25 initiatieven van de Rijksoverheid die een bijdrage heeft ontvangen uit de klimaatenvelop voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

Logistieke Hub

Samen met anderen

Ook de Gemeente Den Haag geeft inhoud aan het Klimaatakkoord door deelname aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Net als veel andere gemeenten committeert zij zich aan het doel: een emissievrije binnenstad in 2025! Vanuit die toewijding is de Gemeente Den Haag betrokken bij de realisatie van dit duurzame initiatief.

Al in 2016 hebben de Rijksoverheid en de Gemeente Den Haag een eerste verkenning naar een Logistieke Hub voor de stad Den Haag uitgevoerd. Door de hoge dichtheid aan overheidsgebouwen in de stad is Den Haag bij uitstek geschikt om een dergelijk initiatief te starten. De Rijksoverheid en Gemeente Den Haag benutten hiermee hun gezamenlijke inkoopkracht om, als ‘launching customers’, de markt op gang te brengen en duurzame innovaties te stimuleren.

Positieve resultaten

In samenwerking met TNO en (buitenlandse) logistieke expertise is degelijk onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een Logistieke Hub. Het onderzoek bracht positieve resultaten met zich mee. Zo blijkt onder andere dat een Logistieke Hub voor de stad Den Haag ieder jaar kan leiden tot:

1.   25 ton CO²-besparing per jaar, gelijk aan 175 keer vliegen van Amsterdam naar Parijs;

2.   135 kg NOx minder uitstoot, dit staat gelijk aan een colonne van 380 personenauto's die van Utrecht naar Moskou rijden, en weer terug;

3.   Een reductie van 3,4 kg fijnstof per jaar, watgelijk staat aan 100 bestelbusjes die een jaar lang rondrijden;

4.   90% minder leveringen per dag.

Door ook private ondernemingen bij dit initiatief te betrekken, kunnen de duurzaamheidseffecten worden vergroot. Dit vraagt wel om een innovatieve, minder gangbare manier van aanbesteden. De aanbesteding voor de Hub-dienstverlening zal de eerste aanbesteding zijn waar ook private ondernemingen onderdeel van uit maken.

Potentie

Hans van der Bijl, projectleider, spreekt zijn trots uit: 'Het klinkt zo logisch om goederen te bundelen aan de rand van de stad en met zero-emissie transport naar de kantoorpanden te vervoeren. De partijen in een logistieke keten zijn ook vaak enthousiast over het idee, maar een Logistieke Hub ontstaat niet vanzelf. UBR heeft haar verbindende rol gepakt om partijen bij elkaar te brengen en waar nodig wat aan te jagen. Ik ben trots dat ons kernteam daarin geslaagd is en de aanbesteding is gepubliceerd! Ik zie veel potentie voor de Logistieke Hub.'

Wat levert LH ons op

De Logistieke Hub begint in Den Haag voor facilitaire goederenstromen (zoals o.a. papier, enveloppen, schoonmaakmiddelen, sanitaire benodigdheden etc.), maar het concept heeft absoluut de potentie om door te groeien. De ‘lessons learned’ worden benut voor doorontwikkeling naar andere initiatieven in andere steden in Nederland of goederenstromen binnen de gemeente Den Haag.