Start rijksbrede instroom hoger opgeleide arbeidsparticipanten (RIHA)

Afgelopen oktober is het programma Rijksbrede Instroom Hoger opgeleide Arbeidsparticipanten (RIHA) van start gegaan. In een periode van 2 jaar worden voor ongeveer 150 hoger opgeleiden (HBO en WO afgerond) met een arbeidsbeperking extra werkplekken gerealiseerd. Wat houdt het programma precies in? Monique van Wulften, programmamanager van RIHA, legt het graag uit.

De Rijksoverheid wil als inclusief werkgever bijdragen aan de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking. Omdat de diversiteit in deze groep erg groot is, heeft een rijksbrede aanpak meer mogelijkheden voor maatwerk voor met name hoger opgeleide mensen met een arbeidsbeperking. De ministeries willen met dit programma de instroom van hoger opgeleide arbeidsparticipanten versnellen. Het gaat hierbij om taken die aangepast zijn  of om reguliere taken op individuele werkplekken in de schalen 8 tot en met 12.

Monique van Wulften

Monique van Wulften

Duurzame banen

Nieuw is dat een arbeidsparticipant voor een periode van een half jaar gedetacheerd wordt via een mantelpartij. Dit betreft de minimale inleenperiode. Deze periode is vooral ingegeven door het feit dat mensen voldoende tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe baan en aan het werkritme. Bij goed functioneren kunnen gedetacheerden instromen op het takenpakket. De achterliggende gedachte is dat het om duurzame banen bij de rijksoverheid gaat.

Partners

In dit programma is gekozen voor samenwerking met de mantelpartijen van de raamovereenkomst Inleen Arbeidsparticipanten. Deze sociale ondernemingen hebben veel expertise opgebouwd met betrekking tot de arbeidsparticipatie van RIHA kandidaten en kennen de kandidaten in de meeste gevallen goed. Kandidaten worden daarnaast gevonden via team Inclusief, Stichting studeren werken op maat (SWOM) en andere, ook nog niet bekende partijen.

Beleidsmedewerker of juridisch adviseur

Monique legt uit dat er een diversiteit aan functies is bij het Rijk: 'Bij arbeidsparticipatie en het aantrekken van arbeidsparticipanten moet je niet alleen denken aan etage-assistenten, medewerkers in de catering of facilitair. Er zijn ook veel functies op hoger niveau, dus het is eigenlijk niet meer dan logisch om daar ook arbeidsparticipanten voor aan te trekken.' Bij het matchen van de arbeidsparticipant wordt eerst gekeken naar de taken die moeten worden uitgevoerd, maar een werkpakket wordt vrijwel altijd aangepast aan de talenten van de persoon.  Functies die passend zijn (te maken) zijn bijvoorbeeld de functies beleidsmedewerker, beleidsondersteuner, juridisch adviseur en communicatiemedewerker.

Programma-aanbod

Er wordt een ondersteunend ontwikkelprogramma ‘Onbeperkt talent’ opgezet met een individueel aanbod en met rijksbrede workshops voor hoger opgeleide medewerkers met een arbeidsbeperking. Dit komt in de loop van 2019 beschikbaar. Daarnaast wordt de werkomgeving gefaciliteerd: er kan nu al worden ingeschreven op een divers aanbod van activiteiten voor werkplekhouders, begeleiders en voor de naaste collega’s. In een van de workshops leert het team bijvoorbeeld wat het voor hun collega betekent om een arbeidsbeperking te hebben. Maar ook hoe ze voorbereidingen kunnen treffen zodat de collega met een arbeidsbeperking zo goed mogelijk kan starten.

Verloop programma

Het programma is kort geleden begonnen dus er moet nog veel uitgewerkt worden. De doelgroep is zeer divers en dat vraagt om maatwerk. 'In dit programma willen we met en van elkaar en van externe deskundigen leren: wat werkt goed en wat minder goed. Dat doen we samen met de collega’s met een arbeidsbeperking.' Monique merkt op: 'Het is een uitdaging om van beleid naar uitvoering te komen. Een zorgvuldige aanpak is zeker belangrijk, maar ik geloof dat we sneller kunnen leren en ontwikkelen door te beginnen met de praktische uitvoering.  Dan wordt het vanzelf concreet en zie je hoe dingen uitpakken. Zo nodig kun je dan bijsturen.'

Medewerking ministeries

'Het is bijzonder dat er een overkoepelend programma is waar alle ministeries aan meewerken en waar gezamenlijk invulling wordt gegeven aan het vergroten van het perspectief voor mensen met een arbeidsbeperking. In de kern is het een rijksbreed ontwikkeltraject, waarin zo veel als mogelijk informatie en best practices worden gedeeld. Persoonlijk vind ik het heel mooi om eraan te kunnen bijdragen dat mensen met een arbeidsbeperking gelijke kansen krijgen, een sociaal leven kunnen opbouwen en hun talenten verder kunnen ontwikkelen.' Binnen de rijksoverheid zijn al heel wat collega’s met een arbeidsbeperking aan het werk. Sommige managers en medewerkers hebben dus al ervaring met het samenwerken met mensen met een arbeidsbeperking. Monique heeft zelf een collega met een arbeidsbeperking. Om zijn werk goed te kunnen uitoefenen doet hij af en toe de deur even dicht of zet hij een koptelefoon op om rustig te kunnen werken'. Dat is niet zo opvallend, zijn talent voor media en vormgeving wel!  

Het gaat de goede kant op

Met het INBA-netwerk en met collega’s met een arbeidsbeperking wordt momenteel hard gewerkt aan de opzet en invulling van het talentonwikkelprogramma ‘Onbeperkt talent’. 'Het gaat de goede kant op. We zien nu al dat deze prille samenwerking energie oplevert. Vanaf 2019 gaan we echt het verschil maken!'

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Monique van Wulften (monique.wulften@minbzk.nl) of Kim Nijman (kim.nijman@minbzk.nl).