HR-platform in het Noorden zoomt in op regionale arbeidsmarkt

Samenwerking Rijk Noord (SRN) draait onder meer om het delen van kennis tussen de rijksorganisaties in het Noorden. Het regionale HR-platform is een van de overlegvormen waarin dit betekenis krijgt. Leden van het platform hebben vorige week onder begeleiding van arbeidsmarktadviseur Erik Oosterveld ingezoomd op de uitdagingen op de noordelijke arbeidsmarkt.

De bijeenkomst vond plaats bij het Openbaar Ministerie (OM) in Groningen waar directeur Angelique de la Cousine het platform welkom heette. ”Bij het OM zijn veel collega’s die er al wat langer werken”, aldus Angelique. “Dat is goed voor de binding. Toch werkt het ook verfrissend om een stapje naar buiten te zetten. Daar hebben we elkaar voor nodig. Medewerkers weten vaak niet eens wat voor andere kansen er in de regio zijn, het is goed dit meer over het voetlicht te brengen. We moeten zoeken naar creatieve vormen om die beweging in gang te zetten, want dit gaat niet vanzelf.”
De HR-vertegenwoordigers in het platform, waarbij inmiddels twintig rijksorganisaties zijn aangesloten, gingen daarna aan de slag met Erik Oosterveld. De noordelijke arbeidsmarkt stond hierbij centraal.

Rijksoverheid in het Noorden

Het Noorden heeft zo zijn eigen dynamiek. Hoogconjunctuur en krapte op de arbeidsmarkt doen zich voor tegen het licht van vergrijzing en ontgroening. De Rijksoverheid is met zo’n 15.000 werknemers in het Noorden een belangrijke speler en heeft zelf ook last van tekorten in bepaalde arbeidskrachten, waaronder ICT’ers en technici.
Als arbeidsmarktadviseur bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) weet Erik veel van deze ontwikkelingen. “De vergrijzing in de regio versterkt de mismatch tussen vraag en aanbod van personeel”, lichtte hij toe tijdens de bijeenkomst. “Er is grote krapte op de arbeidsmarkt en de tekorten in de zorg, ICT en techniek nemen alleen maar toe. Dat zal ook bij een lagere conjunctuur niet meteen opgelost zijn. Bovendien veranderen taken, opleidingsniveau en competenties vaak, mede door toedoen van digitalisering. We moeten dus werken aan wendbaarheid. Ook zullen werkgevers andere acties moeten ondernemen. Zoals bijvoorbeeld het bijstellen van functie-eisen, het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden en veel actiever de arbeidsmarkt benaderen.”

Inspelen op ontwikkelingen

Leden van het HR-platform wisselden tijdens de presentatie van gedachten over wat dit betekent voor het Rijk in het Noorden en hun eigen organisatie in het bijzonder. Hoe kan het Rijk inspelen op deze ontwikkelingen? Wat betekenen de trends op de noordelijke arbeidsmarkt voor het Strategisch Personeelsplan Rijk?
“Nuttige vragen waar we met SRN een bijdrage aan willen leveren”, vertelt Marjo Lubach, vanuit SRN betrokken bij het HR-platform “Zo voeren we op dit moment een generatieonderzoek uit waarmee we de gevolgen van vergrijzing en de uitstroom door pensionering in kaart brengen. Daarnaast willen we realistische toekomstperspectieven zichtbaar maken voor medewerkers waarvan het werk verdwijnt door robotisering. Daarbij helpen dit soort bijeenkomsten rondom specialistische kennis enorm. Op termijn dragen ze bij aan de samenwerking op personele capaciteit en mobiliteit die we vanuit SRN voorstaan.”

Contact

Meer weten? Of wil je als Rijksorganisatie deelnemen aan het HR-platform? Neem contact op met Marjo Lubach of Tanja de Haan.