Samenwerking Rijk Noord blijft investeren in noordelijke thema’s

Bij de inspanningen vanuit Samenwerking Rijk Noord (SRN) draait het om de verbinding tussen noordelijke rijksorganisaties op het gebied van personele capaciteit en mobiliteit. Centraal daarbij staat de overtuiging dat deze samenwerking de Rijksoverheid helpt om zich steeds meer als één werkgever in de regio te profileren.

De 28 rijksdiensten in het Noorden hebben samen ruim 15.000 medewerkers in dienst. Dit biedt een enorm potentieel waar het gaat om aantrekkelijke bedrijfsvoering in personeel kapitaal. Door regionaal samen te werken kunnen organisaties de personele capaciteit, nu en in de toekomst, optimaal inzetten. SRN faciliteert deze samenwerking door te investeren in: werving en imago, het vergroten van handelingsperspectief van medewerkers en het creëren van een klimaat dat de beweging van mensen op de arbeidsmarkt bevordert. Hieronder volgt een toelichting op deze onderwerpen.

Werving en imago

Voor elke organisatie geldt dat nieuw talent nodig is om invulling te geven aan innovatie. Voor de noordelijke rijksdiensten is dit met name van toepassing, gelet op de achterliggende periode van hoogconjunctuur met een krappe arbeidsmarkt in combinatie met een relatief sterke vergrijzing in de regio. Dit maakt het nodig om in het Noorden in te zetten op het binden en boeien van (nieuwe) medewerkers, onder meer op het gebied van ICT en inkoop.

Handelingsperspectief van medewerkers

Uitvoerende werkzaamheden, veelal administratief van aard, zijn de komende jaren aan verandering onderhevig. In de noordelijke regio vormt de groep rijksmedewerkers die dit werk doet een groot onderdeel van het totaal. Vanuit zijn verantwoordelijkheid als werkgever staat het Rijk voor de uitdaging om zittende medewerkers in staat te stellen om op deze ontwikkelingen te anticiperen.

Klimaat waarin beweging mogelijk is

Daar waar van medewerkers wordt gevraagd om te bewegen, moet niet alleen worden geïnvesteerd in bepaalde doelgroepen. Ook de infrastructuur van en tussen rijksorganisaties is van groot belang. Door bewuster samen te werken vanuit gezamenlijk onderkende prioriteiten ontstaan randvoorwaarden die personele mobiliteit bij de Rijksoverheid in het Noorden mogelijk maken.

SRN blijft ook de voorliggende periode gefocust op bovengenoemde thema’s, voortdurend toetsend wat inspanningen toevoegen aan elk van de drie onderwerpen.

Meer weten?

Kijk op onze website of download de oplegger bij de eerder verschenen eindrapportage.