Samenwerking Rijk Noord helpt regio aan zicht en grip op benodigd personeel

De inspanningen vanuit Samenwerking Rijk Noord (SRN) staan ten dienste aan de verbinding tussen noordelijke (rijks)organisaties op het gebied van personele capaciteit en mobiliteit. Daarbij wordt voortdurend gekeken naar de meerwaarde van samenwerking en hoe aansluiting kan worden gezocht bij bestaande netwerken en activiteiten.

Door samen te anticiperen op ontwikkelingen in de regio leveren vertegenwoordigers van diverse organisaties een belangrijke bijdrage aan een vitale noordelijke arbeidsmarkt. Het Noorden telt 28 rijksdiensten waar in totaal meer dan 15.000 medewerkers werkzaam zijn. SRN faciliteert in samenwerking op drie focusthema’s, daarbij opererend vanuit gezamenlijk geformuleerde randvoorwaarden.

Context

Deze aanpak is tot stand gekomen op basis van een zorgvuldige analyse waarbij is gekeken naar de context waar de Rijksoverheid zich in het Noorden begeeft, de huidige bezetting van het Rijk in de noordelijke regio en welke ontwikkelingen op onder meer politiek en organisatorisch niveau worden verwacht. Doel is om continu zicht en grip te hebben op welke groepen medewerkers nodig zijn, nu en in de toekomst. Een doelstelling die door de (voor een deel nog ongewisse) impact van coronamaatregelen louter urgenter is geworden.

Wervingsopgave

Op dit moment geldt voor het Noorden een forse wervingsopgave met betrekking tot hoger opgeleid talent op het gebied van inkoop, juridisch werk, techniek en ICT. Organisaties binnen en buiten het Rijk hebben deze medewerkers nodig om invulling te geven aan innovatie en digitalisering. De urgentie van deze noordelijke opgave wordt nog eens vergroot door een relatief sterke vergrijzing en de vervangingsvraag die daarbij komt kijken.

Inzetbaarheid van medewerkers

Tegelijkertijd staan werkgevers in de regio voor de uitdaging om het kennisniveau van hun huidige personeel op peil te houden en te investeren in de (blijvende) inzetbaarheid van medewerkers. Tal van uitvoerende werkzaamheden zijn de komende jaren aan verandering onderhevig. Zeker de Rijksoverheid heeft als werkgever een grote verantwoordelijkheid deze groep in staat te stellen op ontwikkelingen als digitalisering en robotisering in te spelen.

Efficiënte dienstverlening

Van de Rijksoverheid wordt in de nabije toekomst eveneens gevraagd om capaciteit te delen ten behoeve van een efficiënte dienstverlening. Motto hierbij: De juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment. Het zal leiden tot meer mobiliteit, die bovendien belangrijk is voor kennisdeling en behoud van kenniskapitaal in de noordelijke regio.

Bovenstaande maakt de samenwerking tussen organisaties op personele capaciteit actueel en noodzakelijk. SRN blijft zich hiertoe als facilitator en verbinder inzetten, vanuit de overtuiging dat een gezamenlijke benadering cruciaal is voor een gezonde in-, door- en uitstroom op de arbeidsmarkt in het Noorden.

Meer weten?

Volg de SRN-bedrijspagina op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.