Investeren in arbeidsparticipatie blijft ook in het Noorden actueel

Eind 2019 waren in de noordelijke regio 234 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij een rijksorganisatie, een toename van ongeveer 75 medewerkers in vergelijking met het jaar ervoor. Daarmee is in het Noorden voor 56% voldaan aan de zogeheten quotumregeling, blijkt uit cijfers van het Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De quotumregeling is een afgeleide van de Banenafspraak waarmee het kabinet bepaalt dat rijksdiensten elk jaar een bepaald percentage aan werknemers met een vermelding in het doelgroepenregister in dienst moeten nemen. Ten opzichte van dit quotum scoren noordelijke rijksorganisaties met genoemde 56% net iets lager dan het landelijk gemiddelde (59%).

Belangrijk onderwerp

Zoals ook blijkt uit landelijke berichtgeving maken de cijfers duidelijk dat arbeidsparticipatie nog steeds een belangrijk item is voor de Rijksoverheid. Bovendien maakt de impact van coronamaatregelen de aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking extra actueel. In het Noorden faciliteert Samenwerking Rijk Noord (SRN) (rijks)organisaties in het gezamenlijk betekenis geven van de Banenafspraak, onder meer in de vorm een kennisplatform en het organiseren van Meet & Matches.

Resultaten

Vorig jaar organiseerde SRN samen met Team Inclusief drie Meet & Matches waar tachtig arbeidsparticipanten aan hebben deelgenomen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 26 individuele plaatsingen. Verder tekenden vijf rijksdiensten in Assen en Zwolle een overeenkomst met Binnenwerk waarmee werk is gecreëerd voor een team met vijf arbeidsparticipanten. Deze inspanningen leverden in 2019 een significante bijdrage aan de noordelijke rijksdoelstellingen op dit thema.

Verbinding

Daarnaast heeft SRN een regionaal kennisplatform ingericht waaraan zo’n vijftien noordelijke rijksdiensten deelnemen. Samen met partners in de regio heeft SRN de achterliggende periode samen met partners diverse kennissessies georganiseerd. Op dit moment wordt geïnventariseerd of digitaal invulling kan worden gegeven aan de Meet & Matches. Ook is in afstemming met Aart van der Gaag, het boegbeeld van het project ‘Op naar de 25.000 banen’, de voorbereiding in gang op een noordelijke webinar in het najaar.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig naar de noordelijke activiteiten op het gebied van arbeidsparticipatie? Neem contact op met Tanja de Haan.