In gesprek met... Rutger Stelwagen

In de serie “In gesprek met……” trappen we af met Rutger Stelwagen, manager Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR|AAA) en Organisatie-inrichting (UBR|O-i).

Wie is Rutger Stelwagen eigenlijk?

Het toeval wil dat we Rutger treffen op de dag dat hij op de kop af drie jaar manager is van UBR|AAA. Een felicitatie waard! En gelijktijdig is hij ook één van de langer zittende managers binnen UBR Personeel.

Rutgers roots liggen in Enschede. Van huis uit is hij bedrijfseconoom. Binnen dat vakgebied heeft hij op verschillende terreinen gewerkt binnen de Rijksoverheid. Begonnen als financieel adviseur, daarna organisatie-adviseur om vervolgens het inkoopveld in te rollen. Ruim twaalf jaar heeft hij binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat (later I&W) diverse functies bekleed om uiteindelijk bij UBR uit te komen.

Hoe bevalt het bij de arbeidsjuristen?

Met een lach antwoordt Rutger dat hij van tevoren ‘gewaarschuwd’ was voor de ‘kritische’ juristen. Maar dat is hem alleszins meegevallen. Uiteindelijk bleken de juristen best wel te lijken op de inkopers waar hij al ruime ervaring mee had. Beide types hechten aan kleine lettertjes, dus daar was Rutger al op ingesteld. De overstap was daardoor best eenvoudig.

Toen Rutger begon bij UBR|AAA, waren ze net aan een aantal uitdagende klussen begonnen. Om er één te noemen: de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Zo moesten alle HR-adviseurs worden opgeleid in het arbeidsrecht. Er zijn formats ontwikkeld, nieuwe vaardigheden opgedaan en er is nieuwe dienstverlening gepresenteerd. Daarnaast moesten alle juristen zelf ook bijgeschoold worden. We kunnen rustig zeggen dat dat zware jaren zijn geweest. Het werk voor de juristen is wezenlijk anders geworden.

En nog maar net bekomen van deze transitie werden we in maart van dit jaar overvallen door de coronacrisis. Met de voor iedereen bekende gevolgen. Rutger heeft daarom ook veel respect voor de flexibiliteit van zijn juristen en teamleiders. Want de werkdruk is onverminderd hoog.

Binnen UBR|AAA wordt gewerkt in Accountteams en Kennispunten. Wat zijn de verschillen en/of overeenkomsten?

Rutger stelt voorop dat accountteams en kennispunten elkaar niet bijten maar juist versterken. Kennispunten zijn in eerste instantie bedoeld om diepe kennis op te bouwen op een bepaald vakgebied, zoals reorganiseren of integriteit. En deze kennis zowel intern als extern uit te dragen in onder andere trainingen en workshops.

De accountteams zijn een bundeling van een aantal juristen per opdrachtgever. Om meer aansluiting met de klant te krijgen. Accountteams werken in grote mate zelfstandig en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor hun klanten. Ze verdelen onderling de workload en spelen in op de behoefte van hun klanten. Om op die manier planmatig te zorgen dat de klanten optimaal bediend worden en de budgetfinanciering op een goede wijze wordt uitgenut.

Elk accountteam heeft zijn vaste advocaat zodat de complete arbeidsjuridische dienstverlening gewaarborgd is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen adviseurs (die overigens allemaal jurist zijn) en advocaten. Zo krijgt iedereen hetzelfde opleidingsbudget en wordt van alle UBR|AAA-collega’s verwacht dat zij hun kennis op het voor advocaten wettelijk verplichte niveau houden. Zo heeft het leeuwendeel net de PALA (postacademische leergang arbeidsrecht) met succes afgerond. Daarnaast wordt blijvend gewerkt aan het vergroten van competenties en vaardigheden en het versterken van houding en gedrag. De lat ligt hoog voor alle medewerkers en iedereen krijgt alle ruimte om daarnaar toe te groeien. Zo onderzoeken we of het mogelijk is om zelf advocaten op te gaan leiden.

Rutger Stelwagen
Rutger Stelwagen

Brengt ons op de ambities van Rutger. Hoe ziet hij de toekomst van UBR|AAA?

Rutger laat daarover geen misverstand ontstaan.

UBR|AAA is op dit moment al een van de grootste advocatenkantoren op het gebied van het arbeidsrecht in Nederland. Zijn ambitie is om tot de top te gaan horen!

Hierbij wil hij nadrukkelijk de verbinding zoeken met andere aanbieders zoals de arbeidsjuristen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), RWS, de Belastingdienst, P-Direkt en de beleidsmakers bij de directie Ambtenaar en Organisatie (A&O) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Om zo doende de synergie te vergroten en het P-domein sterker te maken: de uitvoering bundelt kennis, om zo input te geven aan de beleidsmaker. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld invloed uitoefenen op de vorming van arbeidsvoorwaarden (denk aan de CAO Rijk).

En wat gaan de klanten merken van deze ambities?

Sowieso merken onze klanten dat de kwaliteit van onze dienstverlening hoog is en continue wordt verhoogd. Door de afstemming vanuit de accountteams wordt er steeds gerichter gewerkt aan de opgave van de klant. Hierdoor worden onze klanten optimaal bediend. 

Wat weten opdrachtgevers nog niet van UBR|AAA?

Rutger vindt dat het palet aan trainingen nog onderbelicht is. We zijn bezig om een Academie voor Arbeidsrecht (voorlopige werknaam) op te richten waarin een compleet aanbod aan digitale, online en fysieke trainingen wordt aangeboden. Een eerste voorbeeld is de Terugkomtraining Wnra die te vinden is in de digitale Leer- en Ontwikkelcampus (LOC).

Steeds vaker wordt multidisciplinaire samenwerking gezocht met andere onderdelen binnen UBR-P zoals Loopbaan- en talentontwikkeling en Bedrijfszorg. Een goed voorbeeld hiervan is het Startpunt Herplaatsing waarbij de werkgever advies en ondersteuning krijgt bij de inspanningsverplichting tot herplaatsing bij ontslag. En op het gebied van reorganiseren werkt Organisatie-inrichting regelmatig samen met de juristen van UBR|AAA.

Verder hebben we een plan van aanpak gemaakt om te komen tot de ontwikkeling van een zaak-volgsysteem waarbij het in de toekomst de bedoeling is dat opdrachtgevers realtime kunnen meekijken en meewerken in dit systeem.

Durf je 15 jaar vooruit te kijken? Hoe ziet de arbeidsjuridische club er in de toekomst uit?

Over vijftien jaar ben ik bijna met pensioen, grapt Rutger. Maar zonder dollen hoopt hij dat UBR|AAA dan tot de top van de markt hoort. En dat we ook die erkenning krijgen. Dat we op dat vlak ook werkgever nummer één zijn omdat iedereen bij het Rijk wil werken.

Ook willen we vanuit ons vakgebied maximaal bijdragen aan het “juridische partner voor goed werkgeverschap”. Dat er echt inhoud wordt gegeven aan dat begrip. Dat de Rijksoverheid een goede werkgever is met goede arbeidsvoorwaarden. Als droombeeld wellicht dat er geen arbeidsconflicten meer zijn? Dat we onszelf overbodig hebben gemaakt? In ieder geval dragen de opleidingen voor HR-professionals daar zeker toe bij.

Gezien deze ambities vindt Rutger dat zijn werk bij UBR|AAA er nog lang niet opzit. Samen met Agnes van der Aa, Jurriaan Bogaart en Jules de Vries vormt hij een stabiel managementteam om samen met alle medewerkers UBR|AAA op deze dynamische koers te houden.