‘Met het KWIV helpen we I-vakmanschap van het Rijk vooruit’

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) gaat rijksbreed gebruikt worden, heeft het CIO-beraad dit voorjaar besloten. De 61 specifieke IV-profielen van het KWIV geven het gewenste overzicht voor strategische personeelsplanningen, helpen IV-medewerkers om door te groeien en zorgen voor professionalisering van het IV-vakgebied. Op 20 mei organiseerde het programma Versterking HR-ICT een praktische kennissessie over het KWIV en de invoering ervan. Delano Gonzalez Möllers (CIO Rijk) ging in op het nut en het gebruik van de profielen en Ton de Gier deelde de ervaringen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Daar was duidelijk behoefte aan bij de ruim 70 deelnemers, bleek uit de hoeveelheid vragen.

Delano Gonzalez Möllers is senior beleidsmedewerker bij CIO Rijk en coördineert de rijksbrede invoering van het KWIV. Hij legt tijdens de sessie uit waarom dat nodig is: ‘Er is een grote wildgroei aan IV-functies binnen de Rijksoverheid. Op zich niet zo gek, als je bedenkt dat de meeste ministeries en grote uitvoerders alleen voor hun eigen organisaties werken. De consequentie daarvan is dat we geen gemeenschappelijke taal spreken. Verstaan we allemaal hetzelfde onder een programmeur bijvoorbeeld? Ook de doorontwikkeling en de beoordeling van IV-functies is niet bij elke rijksorganisatie gelijk. Alles bij elkaar belemmert dat de mobiliteit van medewerkers en is er rijksbreed geen goede sturingsinformatie: hebben we nu en straks voldoende I-kennis en -kunde in huis?’

Specifieke IV-competenties

Het kwaliteitsraamwerk met de 61 profielen geeft rijksorganisaties beter inzicht in welke IV-professionals bij hen werken en welke expertises zij hebben. Elk profiel beschrijft welke kennis en competenties nodig zijn voor dat profiel. De IV-profielen zijn een verdere uitwerking van het algemene Functiegebouw Rijk en daarnaast ook gebaseerd op de Europese standaard van IV-specifieke competenties (e-CF). Delano Gonzalez Möllers: ‘IV is een vakgebied dat heel erg in beweging is, dus kijken we jaarlijks naar de actualiteit en geschiktheid van de profielen: waar moeten we misschien aanpassen of aanvullen?’ Hij benadrukt dat een profiel geen taakomschrijving is: ‘Het gaat dus niet om wat je gaat doen in je werk, dat bepaal je samen met je leidinggevende. Het profiel beschrijft vooral wat je zou moeten kennen of kunnen.’

Elke IV-professional een passend profiel

Hoe werkt het gebruik van die profielen in de praktijk, wil een deelnemer weten van de CIO Rijk-adviseur. ‘Het implementeren van het KWIV betekent sec het koppelen van je IV-medewerkers aan het best passende KWIV-profiel en dat profiel registreren in het systeem van P-Direkt. Zo heb je sneller en beter zicht op welke expertise er in je organisatie voorhanden is dan door het tellen van functietitels en poppetjes. Het kan best zijn dat een architect en een medewerker architectuur binnen hetzelfde profiel vallen, ook al hebben ze een andere functietitel.’

Ton de Gier (links) en Delano Gonzalez Möllers

Voordelen

Delano somt de grootste voordelen op van het werken met de profielen: ’Als je als rijksorganisatie weet welke KWIV-profielen je in huis hebt, kun je vooruitkijken op welke terreinen er tekorten dreigen te ontstaan. En voor IV-medewerkers zelf is het KWIV handig voor de eigen ontwikkeling en leerpaden. Je weet wat er nu van je verwacht wordt qua kennis en kunde, maar ook wat je nodig hebt als je wilt doorstromen naar een hoger niveau of ander profiel.’ Heel actueel is de professionalisering van het IV-vakgebied. ‘In de laatste versie van de Europese standaard e-CF staan naast de specifieke IV-competenties ook zaken als ethiek, duurzaamheid en privacy genoemd. Die hebben we ook in het KWIV overgenomen. Erg zinvol, als je kijkt naar de toeslagenaffaire. Een systeem kan nog zo goed gemaakt zijn, als mensen daar onterecht in worden uitgelicht, gaat er toch iets mis. Als IV-medewerker moet je daar het gesprek over kunnen aangaan.’

Werken met KWIV bij Justitie

Als coördinator actieplan HR-ICT/IV bij Justitie en Veiligheid kreeg Ton de Gier de vraag of hij kon helpen bij het inzicht krijgen in ‘wervingsvragen van de toekomst’, mobiliteitsvraagstukken en eventuele scholingsbehoefte. Het KWIV leek hem dé kans om die drie vragen te beantwoorden. En zo kreeg hij de rol van implementatiecoördinator KWIV. Waar te beginnen? ‘Ontdek wie er binnen je organisatie betrokken moet worden, om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen’, is zijn tip. Hij vat het speelveld samen als de ‘4 m’s’: het managementteam, de managers, de medewerkers en de medezeggenschapsraad. ‘Belangrijk zijn natuurlijk ook de HR-adviseurs, die naast de managers de rol krijgen om KWIV-profielen toe te wijzen aan de medewerkers.’

‘Met dit kwaliteitsraamwerk heb je sneller en beter zicht op de IT-expertise in je organisatie’

Snel starten

Een samenwerkingsverband van HR-adviseurs werkt de invoering van het KWIV binnen het ministerie verder uit. Ton de Gier: ‘Dat kost de nodige tijd. De Immigratie- en Naturalisatiedienst is inmiddels zo goed als klaar, andere onderdelen zoals Politie en Nederlands Forensisch Instituut zijn net begonnen. Het helpt wel om per organisatie een strakke einddatum te stellen als markeerpunt.’ Ton ondersteunt in zijn rol als implementatiecoördinator startende J&V-organisaties daarom met een conceptplan van aanpak en een globale planning. Daarbij maakt hij gebruik van de al opgedane ervaring met het Kwaliteitsraamwerk Inkoop. De resultaten tot nu toe? ‘Leuk om te kunnen melden, is dat de medezeggenschapsraad en veel medewerkers enthousiast zijn, vooral over de loopbaanontwikkeling. Daarnaast zijn de KWIV-profielen de basisindeling voor een nieuwe mantelovereenkomst met IV-gerichte opleidingen.’ Hij is ervan overtuigd dat de rijksbreed gebruikte KWIV-profielen de mobiliteit en werving gaan bevorderen. Ook voor sollicitanten wordt het veel inzichtelijker wat ze in een baan precies gaan doen. Zijn aanbeveling aan organisaties is dan ook: ‘Zo snel mogelijk mee starten!’

Meer weten?

Meer informatie over het KWIV kun je vinden op de website van Functiegebouw Rijk (via het snelmenu bovenin) of zoek op ‘kwiv’ in het Rijksportaal. Heb je interesse in de presentatie van Delano Gonzalez Möllers en Ton de Gier? Stuur dan een e-mail naar het programma Versterking HR-ICT.

De volgende kennissessie van het programma Versterking HR-ICT Rijksdienst is op donderdag 17 juni van 12.30-14.00. De sessie gaat over informatiehuishouding en het generieke actieplan ’Open op orde’.

Praktische vragen over KWIV

Op dit moment bieden rijksorganisaties verschillende salarisschalen aan bij gelijkwaardige vacatures, wat tot onderlinge concurrentie leidt. Is het KWIV daar een oplossing voor?

  • De KWIV-profielen zelf doen geen uitspraak over salarisschalen, maar geven een indeling in junior, medior en senior. Wel kan het KWIV helpen bij het tegengaan van onderlinge concurrentie, denkt Ton de Gier: ‘Als het KWIV rijksbreed ingevoerd is, hebben we het in ieder geval over dezelfde soort functies en functietitels. Dat maakt vacatures en schalen vergelijken makkelijker: waar loopt het scheef en hoe gaan we dat aanpakken?’

Welk KWIV-profiel kies je wanneer een IV-medewerker in meerdere profielen past?

  • Delano Gonzalez Möllers: ‘Stel: iemand past voor 70% in profiel X en voor 30% in profiel Y, dan kies je voor profiel X. Het gaat om het profiel dat op dat moment het beste past: dat profiel gebruik je vervolgens ook voor het opstellen van leerlijnen en scholing. Het betekent niet dat je als medewerker daarna altijd aan dat profiel vastzit.’
  • Ton de Gier vult aan: ‘Misschien kom je er bij sommige functies niet helemaal uit. Begin in dat geval met de 85% die je wel makkelijk kunt indelen en doe de lastiger functies op het laatst. Sommige functies passen helemaal niet in het KWIV, zoals een communicatieadviseur op een afdeling met verder alleen IT’ers. Dat geeft ook niet: dat is een hele andere rol.’