Staatsbosbeheer sluit aan op Functiegebouw Rijk; UBR|OI ondersteunt bij aansluiting en de uitbreiding van de functiefamilie Uitvoering

Als gevolg van de aansluiting van Staatsbosbeheer op het Functiegebouw Rijk (FGR) is de functiefamilie Uitvoering uitgebreid met twee nieuwe functiegroepen. Per 4 juni 2021 zijn de functiegroepen Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4-7 en Senior Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S8-9 toegevoegd aan het FGR.

De nieuwe functiegroepen zijn te vinden op de website van het Functiegebouw Rijk.

Om de aansluiting op het FGR mogelijk te maken heeft Staatsbosbeheer UBR|Organisatie-inrichting (UBR|OI) benaderd om dit traject te begeleiden. Karin Spaansen, projectleider vanuit UBR|OI gaat met directeur bij Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen en adviseur organisatieontwikkeling, Suzanne van Buuren in gesprek over hun samenwerking.

Medio 2020 zijn gesprekken gevoerd tussen Staatsbosbeheer en BZK|DGOO/AO die hebben geleid tot een akkoord op de formele aansluiting van Staatsbosbeheer op het FGR. Daarmee is het project gestart. Staatsbosbeheer is in het project vertegenwoordigd door Suzanne.

Wat heeft Staatsbosbeheer doen besluiten om aan te sluiten op het FGR?

Sylvo:

'Staatsbosbeheer wilde het eigen functiehuis actualiseren, moderniseren en het aantal functies verminderen.  Staatsbosbeheer bevindt zich in het publieke domein en wij volgen de cao-Rijk. Aansluiting bij dit rijksbrede instrument was daarom voor hand liggend. Het is mooi dat we nu dezelfde taal spreken en dat onderlinge mobiliteit bevorderd wordt.'

Suzanne:

'Vanuit HRM zijn we enthousiast dat met behulp van FGR de ontwikkelperspectieven zo mooi in beeld gebracht worden; de loopbaanpaden en het naast elkaar leggen van functies, ook uit verschillende groepen. Het ontwikkelgericht spreekt ons erg aan.'

Wat waren de grootste uitdagingen waarvoor jullie stonden bij de aanvang van het traject?

Suzanne:

'De allergrootste uitdaging was dat we het hart van de organisatie – onze boswachters-  niet konden indelen in FGR. Hun werkzaamheden – bijdragen aan en zorgen voor beschermen, beleven en benutten van natuur en cultuurhistorie- pasten in geen enkele groep. We zijn   blij dat het mogelijk bleek om daarvoor nieuwe groepen bij te bouwen.'

Karin vult hierop aan:

'Het FGR biedt voldoende ruimte om het overgrote deel van de functies van Staatsbosbeheer in te delen in de bestaande functiefamilies en functiegroepen. De conversie van de functies van Staatsbosbeheer is dan ook soepel verlopen. Toch was bijbouw noodzakelijk, dat was de grootste uitdaging.

Vanwege de uniciteit van de natuur- en terreinbeheer werkzaamheden van de boswachters zijn deze functies niet goed in te delen in een van de functiegroepen van de functiefamilie Uitvoering in het FGR. Bijvoorbeeld de indeling in de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen (3-8) is niet herkenbaar en hanteerbaar voor de doelgroep boswachters. Eigen onderzoek heeft aangetoond dat binnen de rijksoverheid geen vergelijkbare natuur- en terreinwerkzaamheden en functies voorkomen die zijn ingedeeld in het FGR. Om die reden zijn twee nieuwe functiegroepen gemaakt binnen de functiefamilie Uitvoering. Deze hebben vanuit de inhoud van de werkzaamheden bestaansrecht binnen het FGR.

Bij de ontwikkeling van de functiegroepen is het Rijksbrede karakter leidend geweest. Er is rekening gehouden met het feit dat ook andere organisaties met vergelijkbare natuur- en terreinwerkzaamheden van deze functiegroepen gebruik kunnen maken. Om die reden komen verwijzingen naar Staatsbosbeheer in de functiegroepen niet voor.'

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

Suzanne:

'We hebben met twee projectgroepen de klus geklaard: één voor de conversie en één voor de bijbouw. De conversie hebben we met behulp van UBR grotendeels ‘achter het bureau’ gedaan en vervolgens afgestemd met leidinggevenden.  Voor de bijbouw heeft een groep van 6 boswachters en 2 leidinggevenden uit het beheer samen met mij en HR-collega Jessica hard gewerkt om de (actuele) werkzaamheden goed in beeld te krijgen en te omschrijven. En dat ook weer een beetje los te laten voor de generieke beschrijvingen van FGR. We hebben de boswachters ‘verleid’ voor de projectgroep met de toezegging dat we 4 keer een concept zouden beoordelen, dat werd wel 12 keer. Ik ben heel trots op deze projectgroep omdat ze onvermoeibaar gewerkt hebben en heel goed over hun eigen werk konden kijken. En het hielp natuurlijk enorm dat Karin en ‘haar mannen’ ons net zo onvermoeibaar hebben begeleid.'

Karin:

'Het traject van aansluiting is opgeknipt in 4 deeltrajecten. Het bestuurlijke aansluitingstraject, de conversie van de functies van Staatsbosbeheer naar het FGR, de bijbouw en de voorlichting over het FGR. Vanuit UBR|OI waren we met 6 collega’s betrokken. Onze teamleider Ria Gelderblom heeft bij de aanvang het bestuurlijke aansluitingstraject voor haar rekening genomen. 2 collega’s hebben de conversie uitgevoerd en 2 collega’s hebben zich beziggehouden met de bijbouw. Uit elk traject is 1 collega betrokken geweest bij de voorlichting. Ik had de rol van projectleider en was zodoende bij het gehele proces betrokken en fungeerde vooral als gesprekspartner en klankbord voor Suzanne. En ik verzorgde de communicatie naar Standaardisatiecommissie FGR en BZK|DGOO/AO.'

Waar zijn jullie het meeste trots op?

Sylvo:

Het meest trots ben ik op het feit dat de mooiste functies van Nederland nu onderdeel zijn van FGR en dat mobiliteit van en naar deze functies goed in beeld is.

waterdruppels: Toezicht, lijnmanagement, project/programmamanagement, uitvoering, advisering, bedrijfsvoering

Waar gaat het FGR jullie in de nabije en wat verdere toekomst bij helpen?

Suzanne:

'Het FGR is een heel goed hulpmiddel om de jaarlijkse personeelsgesprekken te voeren, de koppeling resultaten – gedrag – competenties maakt dat goed navolgbaar en bespreekbaar. De functietyperingen gebruiken we bij HRM  al om vragen over waardering goed te kunnen beoordelen. Dit is een mooi en duidelijk onderdeel dat nu voor iedereen zichtbaar is en we stimuleren managers dit gebruiken in gesprekken met medewerkers.

Met de invoering van FGR hebben we een eerste stapje gezet met het gebruiken van Rijksinstrumenten. We gaan nu kijken of we kunnen aansluiten bij Werken voor Nederland en misschien wel de mobiliteitsbank. We willen alle mogelijkheden benutten! We hebben een eigen Staatsbosbeheer Academie maar we zijn wel heel benieuwd naar Leer-Rijk.'

Karin en Suzanne, welke toegevoegde waarde heeft de samenwerking tussen jullie gehad?

Suzanne:

'Wij kenden deze tak van UBR nog niet maar we hebben goed en constructief samengewerkt. Het is fijn dat UBR het ‘Haagsche traject’ voor haar rekening nam omdat ze daar goed de weg weten. De adviseurs zijn mooi met ons meegegroeid in het bijbouwtraject en kregen daardoor ook echt goed zicht op de werkzaamheden van de boswachters. Wat weer heeft geleid tot goede beschrijvingen en indeling. We houden zeker een lijntje met deze ‘nieuwe collega’s.'

Karin:

'Wij zien het traject echt als een coproductie. Ervaring met en kennis van de organisatie van Staatsbosbeheer hebben wij bij UBR|OI (nog) niet. Deze inbreng heeft Staatsbosbeheer zelf geleverd. Wij hebben kennis, expertise en ervaring van het FGR ingebracht. En met trots durf ik wel te zeggen dat de HR-discipline van Staatsbosbeheer het FGR inmiddels goed in de vingers heeft. Dat is een mooie prestatie. Want overstappen van functiegebouw kan worden vergeleken met het leren spreken van een andere taal. De weg ligt open om samen met medewerkers en management van Staatsbosbeheer het FGR goed te gebruiken. En natuurlijk helpen wij Staatsbosbeheer als er vragen zijn.'