Weblogs

Interview Delano Gonzalez

Delano Gonzalez Möllers werkt bij CIO Rijk op de afdeling I-Stelsel & Vakmanschap voor het interdepartementale programma ‘Versterking HR ICT Rijksdienst’. Zijn focus is het deel Monitoring. Dat gaat over de IV-professionals. De mensen achter bijvoorbeeld de ICT-infrastructuur. Die worden meestal ICT’ers genoemd, maar het zijn niet alleen de techneuten. Het gaat om Informatievoorziening: IV. Daarbij richt Delano zich voornamelijk op het aantrekkelijk maken van de Rijksoverheid als werkgever. En dan natuurlijk specifiek voor IV-professionals. Want zoals we allemaal weten is er een gillend tekort aan deze vakmensen. En binnen de Rijksoverheid speelt dit nog meer dan in het bedrijfsleven. Er werken binnen het Rijk verhoudingsgewijs veel 55-plussers. Deze groep gaat binnen 10 jaar met pensioen. Daarvoor moeten nieuwe IV-professionals terugkomen. Daarbij hebben we weinig jongeren binnen de Rijksoverheid en voor zover die er zijn, zijn dat veelal junior medewerkers die de oude rotten met veel werkervaring niet zomaar kunnen vervangen. 

Bijkomend ‘probleem’ is de door de corona-crisis versnelde digitalisering. Tegenwoordig doen we (bijna) alles online. Ook hiervoor moeten er extra mensen bij die dit alles in goede banen kunnen leiden. Dus het tekort wordt eerder groter dan kleiner. 

Portretfoto Delano Gonzalez

Monitoring IV professionals

Waar Delano verantwoordelijk voor is, wordt ‘monitoring van de IV-professionals’ genoemd. Wie zijn ze, wat doen ze exact en op welke plek binnen het Rijk werken ze? Om dat inzichtelijk te maken, is een standaard ontwikkeld: het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV). Vanuit UBR|Organisatie-inrichting ondersteunt Willem Koevoets het gebruikersoverleg KWIV als secretaris/adviseur en is hij daar de rechterhand van Delano.

Wat is het KWIV?

Simpel uitgelegd zijn het 61 profielen voor IV-professionals. Daarmee is er voor elk type een passend profiel. De profielen lopen van heel technisch tot bedrijfskundig en procesmatig. 
En wat is het verschil tussen het Functiegebouw Rijk (FGR) en het KWIV? Delano legt uit dat het FGR de rechtspositionele basis vormt voor alle functies binnen de rijksoverheid maar dat er over de benodigde IV-kennis en -kunde niet veel in het FGR staat vermeld. En daar is nu juist behoefte aan. In het FGR staan - per functiegroep - wel de bijbehorende competenties vermeld zoals ‘samenwerken’ en ‘overtuigingskracht’. Maar wat wordt er nu precies van een IV-professional verwacht? Daarvoor kan nu juist het KWIV als aanvulling op het FGR worden gehanteerd. 
Het KWIV is gebaseerd op het Europese e-Competence Framework (dat specifiek is opgesteld voor IV-competenties). Het KWIV sluit volledig aan op het FGR en is een aanvullend en ondersteunend instrument dat gehanteerd kan worden in de verschillende stappen van de HR-cyclus. Bijvoorbeeld: werving, selectie, inhuur, professionele ontwikkeling en loopbaanstappen (mobiliteit). Maar het past niet alléén op het FGR. Het KWIV kan ook gebruikt worden bij andere organisaties met eigen functiegebouwen, zoals de Politie.

Je vraag je nu wellicht af waarom de KWIV-informatie niet in FGR is opgenomen. Dat legt Willem Koevoets graag uit. Het FGR aanpassen en/of uitbreiden kost heel veel tijd. De dynamiek binnen het IV-vak gaat zo hard dat het sneller werkt om die informatie in een separaat kwaliteitsraamwerk te zetten. Dan zijn we niet alleen veel beter in staat om het KWIV blijvend te actualiseren maar neemt ook de gebruikswaarde enorm toe. 

IV-professional voelt zich beter begrepen

Juist door zijn KWIV-profiel kan een IV-professional zich veel beter begrepen voelen. Want wat er precies van je wordt verwacht, staat exact in zo’n KWIV-profiel. Delano geeft een voorbeeld: volgens het FGR ben je ‘Adviseur Bedrijfsvoering’, met daaraan gekoppeld het KWIV-profiel ‘Applicatieontwikkeling’. Dat schept meer duidelijkheid. En als je weet aan welk profiel je bent gekoppeld, weet je ook meteen welke mogelijkheden er zijn om door te groeien.
Willem vertelt dat toen het FGR in 2012 werd ingevoerd, we er al snel achter kwamen dat het voor IV-rollen ontoereikend was. Toen is het idee geboren om iets aanvullends te maken en dat is uiteindelijk het KWIV geworden. In 2014 is het een formeel instrument geworden. En na een derde actualiseringslag zijn Delano en Willem nu de rijksbrede implementatie aan het aanjagen. 
 

KWIV rijksbreed invoeren

In het CIO-beraad van februari van dit jaar is formeel besloten het KWIV rijksbreed in te voeren. Concreet betekent dit dat de functies van alle medewerkers die in het IV-veld werken, een koppeling krijgen naar één van de 61 KWIV-profielen. En dan krijgen we eindelijk rijksbreed inzicht in alle IV-functies. We verwachten dat er zo’n 10.000 IV-professionals gekoppeld worden aan een KWIV-profiel. Dit profiel wordt in P-Direkt geregistreerd. Per departement is een coördinator verantwoordelijk voor de implementatie en registratie binnen het eigen departement. Deze coördinatoren gaan dit niet zelf doen; de HRM-adviseurs die bekend zijn met het FGR, staan hiervoor aan de lat. Vanzelfsprekend zullen ze dit in nauw overleg met de betreffende leidinggevenden doen. Voor hulp bij de juiste indeling in de verschillende profielen kan altijd een beroep gedaan worden op de organisatie adviseurs van UBR|Organisatie-inrichting. Daar is budget voor vrijgemaakt. Dus bij deze een appél om dat budget ook daadwerkelijk te gebruiken! 
Op dit moment is de ambitie dat de implementatie van het KWIV eind 2022 rijksbreed zal zijn voltooid. De departementen mogen hierbij hun eigen tijdpad aanhouden. J&V heeft bijvoorbeeld het plan om eind dit jaar al gereed te zijn. Zij kunnen dan een vraagbaak zijn voor andere departementen. DICTU is overigens de eerste die de implementatie al heeft afgerond.
 

Toekomst

Delano en Willem zitten ondertussen niet stil. Er is veel dynamiek in het IV-veld. Er komen functies bij, door agile werken en scrum waarvoor het KWIV misschien moet worden aangepast. Daarnaast moet de informatie-huishouding (IHH) van de Rijksoverheid worden verbeterd. Het KWIV gaat daar sterk aan bijdragen. Want je kunt alleen aan je informatie-huishouding werken als je weet waar je IV-mensen werken en wat ze exact (moeten) doen. 


Leren- en ontwikkelen voor IV-professionals wordt aangeboden via Leer-rijk. De opleidingen zijn in de nieuwe raamovereenkomst op thema ingericht, bijvoorbeeld: informatiebeveiliging of applicatieontwikkeling. De thema’s zijn gebaseerd op het KWIV en gekoppeld aan de KWIV-profielen. Elk profiel heeft raakvlakken met bepaalde opleidingsthema’s. Zo weet je gelijk welke thema’s voor jouw profiel relevant zijn. 
Alhoewel het in eerste instantie als analysetool ontwikkeld is, pakt het KWIV op verschillende manieren ook voor de IV-medewerker goed uit. En dat is nog belangrijker, want we willen het IV-vakgebied graag verder professionaliseren. Prachtig om deze ontwikkelingen te zien, is de conclusie van Delano en Willem. Op naar de volledige implementatie van dit mooie HR-instrument!
 

Meer informatie

Heb je als manager vragen over meer flexibiliteit binnen je organisatieonderdeel? Wil je klantgericht werken en meer integraal? Sluit de inrichting van de organisatie aan bij de strategie? Je komt er niet altijd aan toe om over complexe inrichtingsvragen na te denken. De experts van Organisatie-inrichting kunnen daarover adviseren. Wij implementeren en begeleiden bij alle aspecten die relevant zijn voor de inrichting van een moderne Rijksdienst. Denk aan benchmarks, een nieuwe manier van werken, evaluatie of toepassing van het Functiegebouw Rijk, reorganisatie en Rijksbrede instrumentontwikkeling. Samen ontwikkelen we een plan dat antwoord geeft op jouw opgave. Mail voor meer informatie met: organisatie-inrichting@rijksoverheid.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.