De belangrijkste veranderingen in vogelvlucht

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in op 1 januari 2020 in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en medewerker. In een factsheet en een animatiefilm lichten we dit toe.

De nieuwe rechtspositie is met de inwerkingtreding van de Wnra zo veel mogelijk hetzelfde geworden als die in het bedrijfsleven. Voor rijksambtenaren geldt het private arbeidsrecht in plaats van het ARAR en de overige rechtspositionele regelingen.

  • De eenzijdige aanstelling is een arbeidsovereenkomst geworden;
  • De Rijkscao is in plaats van het ARAR gekomen;
  • Het salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uren en de andere arbeidsvoorwaarden zijn niet veranderd niet door de nieuwe wet. Deze kunnen wel net als voorheen veranderen door afspraken tussen werkgevers en vakbonden;
  • We zijn en blijven ambtenaar en werken voor het publieke belang;
  • Het integriteitsbeleid blijft gelden;
  • De rechtsbescherming blijft ook, maar is anders geregeld;

  • Er is een onafhankelijk, rijksbreed geschillenloket voor alle Rijksambtenaren (RABA) gekomen, gericht op het in een vroeg stadium oplossen van individuele arbeidsgeschillen.

Voor HR-adviseur/P&O’er verandert er het één en ander in het werk. Zij worden ook in 2020 daarbij ondersteund met voorlichting en opleidingen.

Animatiefilm voor de belangrijkste veranderingen in vogelvlucht

Een nieuwe positie voor rijksambtenaren - Wat gaat er veranderen?

De planning is erop gericht dat vanaf 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Dat heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en medewerker. 

De wet regelt dat voor rijksambtenaren…

vanaf de ingangsdatum het private arbeidsrecht geldt.

Dat betekent dat de eenzijdige aanstelling verdwijnt. Voor alle rijksambtenaren.

Daar komt een arbeidsovereenkomst voor in de plaats, net als werknemers in het bedrijfsleven die hebben.

Wat niet verandert is de bijzondere status. We zijn en blijven ambtenaar en we werken voor het publieke belang. Het integriteitsbeleid geldt straks nog steeds.
Medewerkers mogen bijvoorbeeld ook nog steeds niet zomaar geschenken aannemen.

Medewerkers hebben en houden ook gewoon werkzekerheid. Het Van Werk naar Werk beleid blijft. Ook de rechtsbescherming blijft, alleen zal die straks anders zijn geregeld.

Loopt het in het werk bijvoorbeeld niet goed en kom je er samen echt niet uit? Dan kan er om een onafhankelijk oordeel worden gevraagd van de kantonrechter. Met de bonden is afgesproken dat er daarnaast nog voorzieningen komen voor geschillen.

Ontslaan is straks alleen mogelijk als daar een redelijke grond voor is en meestal alleen via het UWV of de kantonrechter. Die moet vooraf toestemming geven en dat is dus nieuw. De gronden voor ontslag blijven nagenoeg hetzelfde.

Ook verandert de manier waarop collectieve arbeidsvoorwaarden tot stand komen.

Er komt een Rijkscao in plaats van het ARAR. Met daarin afspraken van werkgevers en vakbonden over arbeidsvoorwaarden.

Het salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uren en de andere arbeidsvoorwaarden veranderen niet door de nieuwe wet. Deze kunnen wel net als nu veranderen door afspraken tussen werkgevers en vakbonden.

Dus:
- De eenzijdige aanstelling wordt een arbeidsovereenkomst;
- De Rijkscao komt in plaats van het ARAR;
- We zijn en blijven ambtenaar en werken voor het publieke belang;
- Het integriteitsbeleid blijft gelden;                
- en ten slotte: De rechtsbescherming blijft ook, maar is anders geregeld.

Voor jou als P&O’er verandert er dus het één en ander in je werk. Je wordt daarbij ondersteunt met voorlichting en opleidingen.

Meer weten? Kijk dan op het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie

Meer informatie over de implementatie van de nieuwe rechtspositie

Heb je als P&O-professional binnen het Rijk nog vragen over de implementatie van de nieuwe rechtspositie (INR) of moet je vragen vanuit jouw organisatie over dit onderwerp beantwoorden?

Lees dan meer op:

INR in kort bestek

Deze download biedt een beknopt overzicht van wat er allemaal is komen kijken bij de invoering van de nieuwe rechtspositie, voorzien van een mijlpalenplanning 2017-2020.

Uitgelicht

banner nieuwe rechtspositie