Privacyverklaring

Welkom bij de privacy verklaring van UBR|EC O&P. Deze privacy verklaring is gericht aan medewerkers van en sollicitanten bij de rijksoverheid die gebruik maken van diensten van EC O&P. EC O&P adviseert en begeleidt op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsjuridische dienstverlening, gezond werken, realisatie banenafspraak, loopbaan, ontwikkeling en mobiliteit, organisatieadvies en werving en selectie. In dit reglement wordt uitgelegd waarvoor en hoe EC O&P persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een levend persoon. Bijvoorbeeld door naam, adres, telefoonnummer of personeelsnummer.

We lichten onder andere toe:

  • voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
  • wie ten behoeve van de dienstverlening uw gegevens ontvangen;
  • hoelang we de gegevens bewaren.

Hiermee streven wij ernaar u van voldoende informatie te voorzien. We hechten immers veel waarde aan transparantie.

Alle persoonsgegevens binnen EC O&P worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Dit betekent concreet dat EC O&P ervoor zorg draagt dat alle verwerkingen rechtmatig zijn en dat de benodigde beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Per dienstverleningscategorie kunt u eenvoudig bekijken welke verwerkingen er zijn en per verwerking hoe de persoonsgegevens worden verwerkt:

Arbeidsjuridisch

Bedrijfszorg

Instroom, Doorstroom en Uitstroom

Organisatieadvies

Workflow

Algemeen

Daarnaast willen wij u wijzen op uw rechten onder de AVG. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. Hiervoor en voor vragen over privacy kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van EC O&P via contactecop@rijksoverheid.nl.

U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via postbusfg@minbzk.nl.
Als laatste willen we u ook graag wijzen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn in Nederland de toezichthouder voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij een vermoeden van een datalek moedigen wij u aan dit via het contactformulier melding datalek aan ons door te geven zodat wij het verder kunnen onderzoeken.

Hoort bij