Privacyverklaring

Welkom bij de privacyverklaring van UBR Personeel. Deze privacyverklaring is gericht aan medewerkers van en sollicitanten bij de rijksoverheid die gebruik maken van onze diensten. UBR Personeel adviseert en begeleidt op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsjuridische dienstverlening, gezond werken, realisatie banenafspraak, loopbaan, ontwikkeling en mobiliteit, organisatieadvies en werving en selectie. In dit reglement wordt uitgelegd waarvoor en hoe UBR Personeel persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een levend persoon. Bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of personeelsnummer.

We lichten onder andere toe:

  • voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
  • wie ten behoeve van de dienstverlening jouw gegevens ontvangen;
  • hoelang we de gegevens bewaren.

Hiermee streven wij ernaar je van voldoende informatie te voorzien. We hechten immers veel waarde aan transparantie.

Alle persoonsgegevens binnen UBR Personeel worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Dit betekent concreet dat UBR Personeel ervoor zorg draagt dat alle verwerkingen rechtmatig zijn en dat de benodigde beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Per dienstverleningscategorie kunt u eenvoudig bekijken welke verwerkingen er zijn en per verwerking hoe de persoonsgegevens worden verwerkt:

Arbeidsjuridisch

Bedrijfszorg

Instroom, Doorstroom en Uitstroom

Organisatieadvies

Workflow

Algemeen

Daarnaast willen wij je wijzen op jouw rechten onder de AVG. Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kunt je bezwaar tegen de verwerking maken. Hiervoor en voor vragen over privacy kun je contact opnemen met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel via contactecop@rijksoverheid.nl.

Je kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via postbusfg@minbzk.nl.
Als laatste willen we je ook graag wijzen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn in Nederland de toezichthouder voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Datalek

Bij een vermoeden van een datalek moedigen wij je aan dit via het contactformulier melding datalek aan ons door te geven zodat wij het verder kunnen onderzoeken.