Hoe worden de wijzigingen van de arbeidsomstandighedenwet bij de Rijksoverheid ingevoerd?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is gewijzigd met als doel de bedrijfsgezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Er is nu meer aandacht voor het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en een intensievere betrokkenheid van werkgevers en werknemers daarbij.

Arbeidsomstandigheden

Voor de sector Rijk was al veel goed geregeld, en zijn - in samenspraak met departementen en de GOR Rijk - de volgende verbeteringen uniform ingevoerd:

  • De afspraken die departementen hebben gemaakt met de bedrijfszorgdienstverlener voldoen aan de minimumeisen die de wet daar aan stelt. Dat betekent dat overal en voor iedereen nu vast ligt dat een bedrijfsarts de werkplek kan bezoeken, er een klachtenregeling en een open spreekuur is, beroepsziekten worden gemeld en dat de bedrijfsarts nauw samen werkt met de preventiemedewerker en de departementale OR.
  • Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, kan hij of zij een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Dit wordt door de werkgever betaald. Elk departement beschikt inmiddels over een eigen pool van onafhankelijke second opinion artsen waaruit gekozen kan worden. De stappen om tot een second opinion te komen en de werkwijze is bij elk departement hetzelfde.
  • Nieuwe preventiemedewerkers worden voortaan met instemming van de departementale OR aangesteld. De OR heeft instemmingsrecht op de persoon, de positie én de taken. Ten minste één keer per jaar bespreken werkgever, preventiemedewerker, bedrijfsarts en de departementale OR de actuele situatie van het gezond en veilig werken met elkaar. Elk departement krijgt bovendien een preventiemedewerker op strategisch niveau die zowel de organisatie als de SG adviseert.  

Meer informatie is te vinden op Rijksportaal of op www.arboportaal.nl. U kunt ook contact opnemen met uw P&O-adviseur of met de afdeling Personeelsbeleid Rijk, Monique Verbraeken, monique.verbraeken@minbzk.nl. Via ECO&P is kunt u informatie krijgen over de second opinion en de pool van artsen.