Privacyverklaring

1. Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van u worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier in het kader van de ondersteuning van het inkoopproces bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, zoals uitgevoerd door de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

De Minister van

  • Algemene Zaken (AZ)
  • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), 
  • Buitenlandse Zaken (BZ)
  • Financiën (FIN)
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

zijn de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat AZ, BZK, BZ, FIN, VWS en SZW beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. AZ, BZK, BZ, FIN, VWS en SZW zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. U kunt AZ, BZK, BZ, FIN, VWS en SZW hierop aanspreken.

3. Welke gegevens verwerken AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS van mij en waarvoor?

AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS verwerken uw

Achternaam

Geboortedatum

Initialen

Tussenvoegsel

Voornaam

E-mail zakelijk

Postcode zakelijk

Straatnaam en nummer zakelijk

Woonplaats zakelijk

Handtekening.

Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

4. Waarvoor gebruiken AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS mijn gegevens?

AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS verwerken uw gegevens voor de advisering en begeleiding van inkoop van producten en diensten.

5. Op grond waarvan verwerken AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS mijn gegevens?

AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of vóór de sluiting daarvan maatregelen te nemen.

6. Hoe komen AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS aan mijn gegevens?

AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS ontvangen enkel de gegevens die u zelf aan het ministerie verstrekt.

7. Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS verstrekken uw gegevens niet verder aan een andere organisatie, tenzij AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld in het geval de Officier van Justitie deze vordert of een rechterlijk uitspraak AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS ertoe verplicht de gegevens te verstrekken.

8. Hoe beschermen AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS mijn gegevens?

Artikel 32 van de AVG verplicht AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS om passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doen AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS onder meer door vastgesteld beveiligingsbeleid te implementeren. Op Privacy | Rijksoverheid.nl vindt u de algemene privacyverklaring van de Rijksoverheid.

9. Hoe lang bewaren AZ, BZK, BZ, FIN, SZW en VWS mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief. Daarna worden uw gegevens vernietigd/geanonimiseerd.

10. Welke rechten heb ik?

U heeft het recht op inzage in uw gegevens (artikel 15), alsook op correctie en verwijdering van uw gegevens (artikelen 16 en 17). Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18). Uw verzoeken kunt u indienen via:

E-mailadres
contactubr.his@rijksoverheid.nl
------------------------------------
Bezoekadres
Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
------------------------------------

Postadres
UBR HIS
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hier achtereenvolgens bezwaar en beroep instellen. Zie meer over bezwaar en beroep op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep

11. Heeft u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact met BZK opnemen via contactformulier (https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier), telefonisch via nummer 1400 of door een brief te schrijven naar postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

BZK heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over BZK in te dienen. Voor meer informatie hierover zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons of bel 0900 - 2001 201.