Privacy verklaring

1. Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van u worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier in het kader van het inzetten van interimmanagers bij de Rijksoverheid en in het kader van duiding van profielen in Management Drives.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat BZK beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. BZK is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. U kunt BZK hierop aanspreken.

3. Welke gegevens verwerkt BZK van mij en waarvoor?

BZK verwerkt de door u in genoemde gegevens m.b.t.:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornamen
 • Roepnaam
 • Voorletters
 • Titel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Privé telefoonnummer
 • Privé emailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • (Pas)foto
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Functie
 • Werkadres

Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

4. Waarvoor gebruikt BZK mijn gegevens?

BZK verwerkt uw gegevens om:

 • interimmanagers in te zetten bij de rijksoverheid
 • om een flexibele schil van managers te formeren die via UBR/Interim opdrachten kunnen doen bij onderdelen van de Rijksoverheid en
 • te kunnen begeleiden en duiden van een managementdrives profiel. Dit geldt ook voor vergelijkbare workshops als Insights, Real Drives e.d., workshops die werken met een door een deelnemer van te voren in te vullen enquête.

5. Op grond waarvan verwerkt BZK mijn gegevens?

BZK moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken indien u toestemming hiervoor heeft gegeven en/of dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BZK of een derde.

BZK kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het u toegezonden profielformulier. Daarom wordt expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet overigens geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking van uw toestemming.

Het gerechtvaardigd belang is het belang van UBR|Interim om:

 • aantoonbaar goedkopere, efficiëntere en effectievere inzet van interim-managers bij de rijksoverheid dan via andere kanalen mogelijk is te realiseren. Voor de behartiging van dit belang is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken, omdat al die gegevens minimaal nodig zijn voor de kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van het inzetten van interim-managers bij de rijksoverheid zoals uitgevoerd door UBR|Interim. Het betreft hier persoonsgegevens welke vereist zijn voor communicatie met betrokken partijen en voor het vastleggen van overeenkomsten.
 • deelnemers te kunnen begeleiden in en duiden van een (leiderschaps) profiel zoals bijv. bij Management Drives, Insights en op vergelijkbare wijze werkende organisaties.

6. Hoe komt BZK aan mijn gegevens?

BZK ontvangt enkel de gegevens die u zelf aan het ministerie verstrekt.

7. Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

BZK verstrekt uw gegevens niet verder aan een andere organisatie, tenzij BZK wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld in het geval de Officier van Justitie deze vordert of een rechterlijk uitspraak BZK ertoe verplicht de gegevens te verstrekken.

8. Hoe beschermt BZK mijn gegevens? (beveiliging)

Artikel 32 van de AVG verplicht BZK om passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet BZK onder meer door vastgesteld beveiligingsbeleid te implementeren. Meer informatie over het normenkader van informatiebeveiliging vindt u hier hieronder.

9. Hoe lang bewaart BZK mijn gegevens?

De persoonsgegevens van mogelijke opdrachtgevers worden verwerkt op een zgn. leadslijst en worden bewaard tot 1 week na intrekken of vervullen van melding van behoefte aan een interimmanager. Opdrachten die worden vervuld, worden neergelegd in een door beide partijen te tekenen offerte die wordt gearchiveerd in Digidoc volgens de volgens de Archiefwet gehanteerde bewaartermijnen. CV’s en profielen van medewerkers t.b.v. de flexibele schil van Interim worden op gelijke wijze gearchiveerd.

Heeft u aangegeven dat u geen deel meer wenst uit te maken van de flexibele schil van managers die via UBR|Interim opdrachten kunnen doen bij onderdelen van de rijksoverheid dan worden uw gegevens onmiddellijk gewist.

10. Welke rechten heb ik?

U heeft het recht op inzage in uw gegevens (artikel 15), alsook op correctie en verwijdering van uw gegevens (artikelen 16 en 17). Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18). [bij toestemming: Tevens heeft u het recht om uw gegevens in machineleesbare vorm te ontvangen (artikel 20). Bij taak van algemeen belang of gerechtvaardigde belangen. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21). Uw verzoeken kunt u indienen via postbus 20011, 2500 EA Den Haag of via het contactformulier.

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hier achtereenvolgens bezwaar en beroep instellen. Zie meer over bezwaar en beroep.

11. Heeft u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact met BZK opnemen via het contactformulier, telefonisch via nummer 1400 of door een brief te schrijven naar postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

BZK heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over BZK in te dienen. Voor meer informatie hierover zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons of bel 0900 - 2001 201.