Privacyverklaring Passend Perspectief Personeel

1. Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van u verwerkt, voor welk doel en op welke manier in het kader van het programma Passend Perspectief Personeel.

Het programma Passend Perspectief Personeel (PPP) biedt sinds begin 2016 hulp bij ‘complexe personeelsdossiers’. Het programma is een opdracht van het A+O Fonds en wordt onder de paraplu van het Ontwikkelbedrijf (OW) van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) uitgevoerd. Experts op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfszorg, loopbaanbegeleiding, management, bedrijfsvoering, eigen risicodragerschap en arbeidsjuridische zaken werken nauw samen aan een passende oplossing of nieuw toekomstperspectief voor complexe personeelsdossiers. Het programma adviseert over specifieke personele situaties, verzorgt schaduwmanagement om de manager en P&O te ondersteunen of kan compleet ontzorgen door de HR-verantwoordelijkheid van de manager over te nemen. Alles volstrekt vertrouwelijk, anoniem en integer gewaarborgd vanuit de specifiek hiervoor opgestelde gedragscode.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de verwerkingen uitgevoerd door het programma Passend Perspectief Personeel (PPP). Dit betekent dat BZK beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. BZK is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. U kunt BZK hierop aanspreken.

3. Welke gegevens verwerkt BZK van mij en waarvoor?

BZK verwerkt uw voornaam, initialen, tussenvoegsel, achternaam, leeftijd, geslacht, organisatie/organisatieonderdeel, functie en -niveau, standplaats en woonplaats, datum in dienst, aanstellingsuren, overheidsjaren, verlof/verzuim overzicht, p-dossier. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

4. Waarvoor gebruikt BZK mijn gegevens?

BZK verwerkt uw gegevens om complexe dossiers te kunnen beslechten en om te achterhalen hoe complexe dossiers kunnen worden voorkomen.

5. Op grond waarvan verwerkt BZK mijn gegevens?

BZK moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BZK of een derde.

Het gerechtvaardigd belang is het belang van BZK om bij te dragen aan goed werkgeverschap bij het Rijk en te voldoen aan de hierboven genoemde opdracht van het A+O Fonds. Voor de behartiging van dit belang is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken, omdat communicatie over de beoogde veranderingen niet mogelijk is.

6. Hoe komt BZK aan mijn gegevens?

BZK ontvangt uw gegevens van uw leidinggevende.

7. Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

BZK verstrekt uw gegevens niet verder aan een andere organisatie, tenzij BZK wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld in het geval de Officier van Justitie deze vordert of een rechterlijk uitspraak BZK ertoe verplicht de gegevens te verstrekken.

8. Hoe beschermt BZK mijn gegevens?

Artikel 32 van de AVG verplicht BZK om passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet BZK onder meer door vastgesteld beveiligingsbeleid te implementeren. Meer informatie over het normenkader van informatiebeveiliging vindt u hier https://www.earonline.nl/index.php/BIR-Baseline_Informatiebeveiliging_Rijksdienst.

9. Hoe lang bewaart BZK mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief (zie voor bescheiden in relatie tot PPP het Basisselectiedocument P dossier is Mensen-en-werk, 1945-).

10. Welke rechten heb ik?

U heeft het recht op inzage in uw gegevens (artikel 15), alsook op correctie en verwijdering van uw gegevens (artikelen 16 en 17). Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18). Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21). Uw verzoeken kunt u indienen via:

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark

Wilhelmina van Pruisenweg 52

2595 AN Den Haag
------------------------------------

Postadres

UBR|Ontwikkelbedrijf

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hier achtereenvolgens bezwaar en beroep instellen. Zie meer over bezwaar en beroep op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep

11. Heeft u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact met BZK opnemen via contactformulier https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier, telefonisch via nummer 1400 of door een brief te schrijven naar postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

BZK heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over BZK in te dienen. Voor meer informatie hierover zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons of bel 0900 - 2001 201.