Privacyverklaring

1. Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van u worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier in het kader van beveiligingsdienstverlening, zoals uitgevoerd door de Rijks Beveiligings Organisatie (RBO), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Deze privacyverklaring geldt voor de Opdrachtgevers/Afnemers die beveiligingsdienstverlening van de RBO afnemen en de leveranciers die diensten leveren aan de RBO.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Ten aanzien van het uitvoeren van de door Opdrachtgevers/Afnemers verstrekte opdrachten, zijn de Opdrachtgevers/Afnemers Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ten aanzien van de bedrijfsvoering van de RBO, is de RBO Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zoals bijvoorbeeld in de relatie tussen de RBO en haar leveranciers.

3. Welke gegevens verwerkt de RBO van mij en waarvoor?

De RBO verwerkt uw persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG (alle informatie over een geĆÆdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

De RBO verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. In het kader van de uitvoering van een overeenkomst worden contactgegevens en informatie wanneer er contact tot stand is gekomen, door de RBO geregistreerd en beheerd. Deze gegevens bevatten onder meer voorletters, tussenvoegsel, achternaam, functie, telefoonnummer (zakelijk), e-mailadres (zakelijk), handtekening en andere contactgegevens die we rechtstreeks van verstrekker ontvangen.

4. Waarvoor gebruikt de RBO mijn gegevens?

De RBO verwerkt uw gegevens ten behoeve van het realiseren van kwalitatieve en efficiƫnte beveiligingsopdrachten, zoals het fysiek beveiligen van evenementen, departementen en andere locaties van de Rijksoverheid.

5. Op grond waarvan verwerkt de RBO mijn gegevens?

De RBO moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met uw werkgever, dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op mij rusten, of dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BZK of een derde.

Het gerechtvaardigd belang is het belang van de RBO om het mogelijk te maken dat de medewerkers hun taken kunnen uitvoeren. Voor de behartiging van dit belang is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken, omdat er zonder deze verwerking geen beveiligingsdienstverlening geleverd kan worden conform de verstrekte opdracht.

6. Hoe komt de RBO aan mijn gegevens?

De RBO ontvangt enkel de gegevens die uw werkgever heeft verstrekt of die u zelf heeft verstrekt.

7. Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

De RBO verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uw werkgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld in het geval de Officier van Justitie deze vordert of een rechterlijk uitspraak de RBO ertoe verplicht de gegevens te verstrekken.

8. Hoe beschermt de RBO mijn gegevens?

Artikel 32 van de AVG verplicht de RBO om passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De RBO zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, en doet dit onder meer door vastgesteld beveiligingsbeleid te implementeren.

9. Hoe lang bewaart de RBO mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden 5 jaar conform de van toepassing zijnde selectielijst (Archiefwet 1995, art. 5). Vastgestelde en nog niet vastgestelde selectielijsten zijn beschikbaar via de website van het Nationaal Archief. Daarna worden uw gegevens vernietigd/geanonimiseerd.

10. Welke rechten heb ik?

U heeft het recht op inzage in uw gegevens (artikel 15), alsook op correctie en verwijdering van uw gegevens (artikelen 16 en 17). Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18). Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21). Voor gegevens die de RBO verwerkt, kunt u een verzoeken indienen via:

Frontoffice UBR|RBO
070-7585621
rbo@rijksoverheid.nl
------------------------------------
Bezoekadres
Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
------------------------------------
Postadres
UBR|RBO
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hier achtereenvolgens bezwaar en beroep instellen. Zie meer over bezwaar en beroep op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep

Indien nodig zal er overlegd worden met de verwerkingsverantwoordelijke.

11. Heeft u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact met BZK opnemen via het contactformulier https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier, telefonisch via nummer 1400 of door een brief te schrijven naar postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

BZK heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over BZK in te dienen. Voor meer informatie hierover zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons of bel 088-1805 250.