In de meeste gevallen gaan mensen na ziekte vanzelf weer snel aan het werk. Leidinggevende en medewerker komen er door het maken van goede afspraken samen uit. Soms is verzuim complexer en is begeleiding door experts wenselijk.

Bij complexer verzuim kunnen leidinggevende en medewerker zich laten adviseren door een bedrijfsarts. Soms is ook bedrijfsmaatschappelijk werk betrokken of is het verstandig een re-integratieadviseur in te schakelen. In een aantal situaties kan het verstandig zijn een arbeidsdeskundige in te schakelen voor advies en/ of een arbeidsdeskundig onderzoek.

Doel

Het adviseren van leidinggevenden en medewerkers over de (on)geschiktheid van het eigen werk of van ander werk rekening houdend met de arbeidsmogelijkheden van de medewerker.

Wat kan een arbeidsdeskundige voor u betekenen?

De manier waarop de arbeidsdeskundige u adviseert hangt af van de individuele situatie en de verzuimduur. Hieronder vindt u informatie over arbeidsdeskundig onderzoek en/ of de inzet van een arbeidsdeskundige gerelateerd is aan een specifieke verzuimduur.

Mijn werknemer is (nog) niet ziek maar heeft wel beperkingen

In dit stadium hangt het erg af van de specifieke gestelde vraag welke adviseur u het best kan helpen. Een re-integratieadviseur kan de eerste stap zijn naar deskundig advies.

De medewerker is tussen 0 en 11 maanden ziek

In dit stadium geeft een re-integratieadviseur deskundig advies. Dit advies kan gericht zijn op het voorkomen van langdurige uitval of op het verkorten van de verzuimduur. Waar mogelijk wordt onnodige instroom in de WIA bij 2 jaar ziekte voorkomen.

In dit stadium kan sprake zijn van een specifiek advies of van een arbeidsdeskundig onderzoek naar de geschiktheid van het eigen werk of ander werk. De re-integratieadviseur verwijst dan verder naar een arbeidsdeskundige. Van een arbeidsdeskundig onderzoek is sprake als de verwachting is dat, gezien de aard van de beperkingen, het eigen werk hoogstwaarschijnlijk of zeker niet (meer) volledig geschikt is.

De medewerker is tussen 11 en 14 maanden ziek

In dit stadium is vaak, naast een re-integratieadviseur, een arbeidsdeskundige wenselijk. De arbeidsdeskundige kan adviseren de verzuimduur te verkorten en de juiste stappen te zetten ten aanzien van re-integratie. Ook levert de arbeidsdeskundige een bijdrage aan het re-integratiedossier. Dit om bij een WIA aanvraag de kans op een loonsanctie te verkleinen.

Veelal is er sprake van een arbeidsdeskundig onderzoek naar de geschiktheid van het eigen werk of (on)mogelijkheden in ander werk bij de eigen werkgever (1e spoor) of bij een andere werkgever (2e spoor). De 1e-jaarsevaluatie die rond maand 12 van het verzuim door leidinggevende en medewerker moet worden opgemaakt is vaak de aanleiding voor het aanvragen van dit arbeidsdeskundig onderzoek. Het UWV hecht bij een WIA-claimbeoordeling veel waarde aan een arbeidsdeskundige rapportage.

De medewerker is tussen 14 en 24 maanden ziek

Het is gebruikelijk om al in het voorgaande stadium (tussen 11 en 14 maanden ziek) een arbeidsdeskundig onderzoek te doen. Te laat uitvoeren van een onderzoek naar de geschiktheid van eigen werk of ander werk kan namelijk leiden tot een loonsanctie van het UWV bij een aanvraag WIA bij 2 jaar ziekte. In dit stadium kan, naast een re-integratieadviseur, een arbeidsdeskundige wenselijk zijn om ook in het 2e ziektejaar te adviseren over de juiste re-integratiestappen.

De (ex)-medewerker is langer dan 24 maanden ziek

Als uw medewerker langer dan 24 maanden verzuimt, moet er sprake zijn van een WIA beoordeling, een opgelegde loonsanctie of een vrijwillige loondoorbetaling. Een standaard arbeidsdeskundig onderzoek in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is (eigenlijk) niet meer aan de orde.

Er kan wel behoefte zijn aan re-integratie-, arbeidsdeskundig- of juridisch advies. Het soort advies dat u kunt vragen is sterk casusafhankelijk en kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsongeschiktheidsontslag, herplaatsing of hoe om te gaan met een opgelegde loonsanctie.

Werkwijze en aanvragen van arbeidsdeskundig onderzoek

Heeft u behoefte aan een arbeidsdeskundig onderzoek? Vraag dan een aanvraagformulier aan bij postbusarbeidsdeskundigonderzoek@rijksoverheid.nl. Stuur het aanvraagformulier ingevuld terug. Stuur bij het aanvraagformulier een actuele (niet ouder dan 6 maanden) functionele mogelijkhedenlijst (FML) van de bedrijfsarts mee samen met de functiebeschrijving.

Na ontvangst neemt de arbeidsdeskundige binnen een week contact op om afspraken te maken met leidinggevende en medewerker voor het afnemen van interviews. De termijn waarop deze afspraken worden gepland is afhankelijk van de beschikbaarheid van leidinggevende en medewerker. Wij streven naar een afspraak binnen 3 weken na ontvangst van alle stukken. Op basis van de interviews, de FML en de functiebeschrijving wordt een arbeidsdeskundige rapportage opgesteld. Als het nodig is vindt overleg met de bedrijfsarts plaats.

De rapportage wordt binnen 2 weken na de interviews in concept naar leidinggevende en medewerker gestuurd. Na ontvangst van hun opmerkingen volgt binnen een week de definitieve rapportage. Wij streven naar een doorlooptijd van maximaal 6 weken.

Contact

Heeft u behoefte aan een arbeidsdeskundig advies anders dan een arbeidsdeskundig onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum EC O&P.