Advies over algemene individuele cases

Bij rechtspositionele of arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden biedt UBR Personeel passende (2e-lijns) arbeidsjuridische ondersteuning.

Het gaat om onderwerpen als:

Vertrekregelingen

Arbeidsjuridisch advies betreffende het vertrek van een medewerker, opstellen van daarbij behorende stukken (ontslagbesluit, vaststellingsovereenkomst en eventuele financiële regeling behorend bij dat besluit).

Disciplinaire trajecten

In het geval van (verdenkingen) van plichtsverzuim advies over een mogelijke tenlastelegging en gepaste straf of maatregel. Op verzoek aanwezig zijn bij de mondelinge verantwoording van de medewerker bij het bevoegd gezag en zo nodig het (voornemen) strafbesluit opstellen.

Disfunctioneren

Begeleiden en adviseren van de manager bij een functioneringstraject, beoordelingstraject en eventueel ontslag. Daartoe behoort tevens het opstellen van de benodigde stukken, onder andere (voornemen) beoordeling, verplaatsingsbesluit of ontslagbesluit).

Ontslag wegens ziekte

Begeleiden en adviseren in het traject tot (gedeeltelijk) ongeschiktheidsontslag en opstellen van de benodigde stukken (onder andere ontslagbesluit). Adviseren over eventuele herplaatsing.

Beslissing op bezwaar

Adviseren naar aanleiding van het advies van de bezwarencommissie en de beslissing op bezwaar concipiëren.

Privacy

UBR Personeel werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwijzen je graag naar onze privacy verklaring en de specifieke privacy melding.

Hoort bij