Advies bedrijfsarts bij (werk)voorzieningen en hulpmiddelen

De bedrijfsarts kan naast verzuimbegeleiding ook advies geven in claims, voorzieningen en als het gaat om verklaringen op basis van medische beperkingen.

Denk aan:

  • bij verzuimbegeleiding, re-integratie, inzetbaarheid, functiegeschiktheid: terugkoppeling na een spreekuur, werkhervattingsadvies, advies na keuringsuitslag, functie(on)geschiktheidsverklaring, opstellen van een probleemanalyse;
  • arbeidsomstandigheden en het uitoefenen van de functie. Bijvoorbeeld advies over persoonlijke beschermingsmiddelen, vrijstelling nacht- en ploegendiensten, uitzonderingen dienstkleding, ergonomische hulpmiddelen, blootstelling aan stoffen, geluid, warmte, koude straling, bijzonderheden bij kwetsbare groepen (zwangere-, oudere-, jongere medewerker), overplaatsing naar een andere afdeling of locatie;
  • claims, vaak in juridische trajecten. Voorbeelden zijn: oordeel toerekeningsvatbaarheid, beoordeling ziekte na vakantie, beoordeling ziekte na ongeval, verklaring beroepsziekte;
  • faciliteiten, zoals: een parkeervergunning of een medische verklaring voor het mogen opnemen van vakantieverlof tijdens ziekte;
  • de beheersbaarheid voor de leidinggevende. De bedrijfsarts wordt gevraagd om zaken beheersbaar te maken voor de leidinggevende met verklaringen op basis van medische beperkingen om meer schoonmaak, meer toiletgang, meer pauze, aanschaf cruise control of met een trolley.

Een advies of verklaring onder categorie 1 en 2 behoren tot de reguliere adviestaak van de bedrijfsarts. Een advies of verklaring onder categorie 3 tot en met 5 zijn complexer. Bij aanvraag om voorzieningen en hulpmiddelen (beeldschermbril, aanschaf trolley) zijn in enkele gevallen al afspraken binnen een ministerie of rijksbreed gemaakt. Dit valt buiten scope van de bedrijfsarts.

Advies aan de leidinggevende vóór een aanvraag

Voor advies aan een bedrijfsarts kun je als leidinggevende eerst bekijken:

  • of de vraag binnen de beslissingsbevoegdheid van de leidinggevende zelf valt. Is het een functioneel probleem en geen medisch probleem?
  • is het te passen in het werk? Kan de locatie van werken worden aangepast of kan er flexibel/ anders met tijd worden omgegaan? Dit kan de leidinggevende beter beoordelen dan een bedrijfsarts;
  • wanneer er aanschaf nodig is van preventieve middelen die buiten de beslisruimte van de leidinggevende valt. Informeer eerst naar de bestaande mogelijkheden binnen het ministerie bij aanschaf van stoelen of muizen. Benader hiervoor de interne preventiemedewerker/ arbocontactpersoon;
  • zijn er rijksbrede afspraken? Voor een aanvraag van een beeldschermbril bestaat er al een procedure.

Contact

Wanneer er toch advies nodig is van een bedrijfsarts neem dan als leidinggevende contact op met de bedrijfsarts voor overleg via het contactformulier. Na overleg met de bedrijfsarts kan worden besloten of het zinvol is een medewerker op het spreekuur uit te nodigen.

Hoort bij