Wijziging Arbowet per 1 juli

De vernieuwde Arbowet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening. Preventie staat nog meer centraal.

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker nu we langer doorwerken met elkaar. Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen de dienstverlener en werkgever. De wet regelt verder dat de positie van de bedrijfsartsen en preventiemedewerkers wordt versterkt. Medewerkers krijgen het recht op een second opinion als zij twijfelen aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies.

Arbodienstverlener

Toegang werkvloer, spreekuur, bedrijfsarts

De nieuwe Arbowet is voor de rijksoverheid op een aantal onderwerpen niet nieuw.

Vrije toegang werkvloer: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Dat gebeurt al bij de rijksoverheid. Dit geeft de bedrijfsarts namelijk goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Open spreekuur: in de nieuwe wet staat dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer, zonder toestemming van de werkgever, de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot werk. Ook als hij nog niet verzuimt of klachten heeft. Het open spreekuur biedt EC O&P al aan in de vorm van het arbeidsomstandighedenspreekuur op departementen.

Adviesrol bedrijfsarts: een bedrijfsarts brengt zijn kennis en ervaring in over thema’s als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, behoud van (gezonde) medewerkers en verzuimbeleid, toegespitst op specifieke wensen. De bedrijfsarts adviseert niet alleen de medewerker, ook de leidinggevende. De bedrijfsarts van EC O&P werkt daarbij samen met verschillende adviseurs. Denk aan een bedrijfsmaatschappelijk werker, financieel hulpverlener, vertrouwenspersoon, re-integratieadviseur, arbeids- en organisatiedeskundige, veiligheidskundige en de 1e-lijns HRM-adviseur bij de betrokken organisatie. De aanpak is vaak multidisciplinair.

Wijzigingen die nieuw zijn voor de rijksoverheid

De belangrijkste wijzigingen voor de rijksoverheid hebben vooral te maken met de second opinion en de rol en positie van de preventiemedewerker.

Second opinion: als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Dit geeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.

Preventiemedewerker: naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elke organisatie moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de ondernemingsraad plaatsvinden.

Arboportaal

De actuele ontwikkelingen rondom en de achtergronden bij de wetswijziging en de belangrijkste thema’s staan op het Arboportaal bij elkaar. Dit zijn interessante webpagina’s over de veranderingen in de Arbowet:

Vragen

Heeft u als HR-professional en/of leidinggevende nog een vraag? Voor een antwoord en meer informatie neemt u contact op met Klantcontactcentrum EC O&P.

Zie ook

Hoort bij