Bedrijfsmaatschappelijk werk 24-uurs crisisopvang

Een heftig bedrijfsongeval, agressie of het overlijden van een collega zijn gebeurtenissen die tijdens of op het werk kunnen plaatsvinden. Crisisopvang en consultatie van een gekwalificeerde bedrijfsmaatschappelijk werker is er voor iedereen die op het werk bij een ernstig incident is betrokken. Als een medewerker een ingrijpende gebeurtenis meemaakt, dan is goede begeleiding en nazorg van belang om de ervaring te verwerken en om uitval te voorkomen.

Crisisnummer voor leidinggevende/coördinator: benader eerst de bedrijfsmaatschappelijk werker die verbonden is aan uw organisatie. Bij geen gehoor belt u het speciale telefoonnummer 0800 322 69 24. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar en is uitsluitend bedoeld voor leidinggevenden of de coördinator crisisopvang van uw organisatie.
Voor medewerker die hulp nodig heeft: benader uw leidinggevende.

Waarom crisisopvang en nazorg

Adequate en snelle opvang van je medewerkers vermindert het risico op verzuim en leed, door de gevolgen van, een ingrijpende gebeurtenis. Crisisopvang en nazorg draagt bij aan het creëren van voorwaarden voor een gezonde verwerking en maakt een vroegtijdige signalering van stagnatie van de verwerking mogelijk. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan het risico inschatten op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of angst voor de werkplek. Indien geïndiceerd vindt in overleg adequate verwijzing plaats naar 2e-lijns specialisten.

Opvang en nazorg tijdens kantooruren

Als er tijdens kantoortijden een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt, doet u als leidinggevende eerst een beroep op de bedrijfsmaatschappelijk werker die voor uw organisatie werkt. Deze bedrijfsmaatschappelijk werker is bekend met uw organisatie, is op de hoogte van specifieke maatregelen die uw organisatie in dit verband wellicht kent (zoals bij Buitenlandse Zaken, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Rijkswaterstaat, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en opereert in het netwerk met de leidinggevende, de HR-adviseur en de bedrijfsarts.

Als acute inzet van de bedrijfsmaatschappelijk werker noodzakelijk is en uw bedrijfsmaatschappelijk werker niet snel genoeg voor opvang bereikbaar is, belt u naar het speciale telefoonnummer: 0800 3226924.

Opvang na kantooruren

De hulpverlening na reguliere kantooruren is in eerste instantie gericht op het adviseren en coachen van de leidinggevende. In het telefonisch contact wordt helder wat er precies aan de hand is en welke stappen er al genomen zijn. Op verzoek van de leidinggevende kan de bedrijfsmaatschappelijk werker rechtstreeks betrokken worden bij de opvang van de medewerker(s). Zoals voor de direct praktische behoeften van de getroffene(n), het geven van feitelijke en actuele informatie over de schokkende gebeurtenis en het mobiliseren van steun uit de eigen sociale omgeving. De hulpverlener kan ook zorgen voor contact met de bedrijfsmaatschappelijk werker die voor uw organisatie werkt.

Specialistische crisisadvisering

Als blijkt dat specialistische crisisadvisering en/of acute opvang noodzakelijk is kan via de bedrijfsmaatschappelijk werker, op basis van gemaakte samenwerkingsafspraken, een beroep worden gedaan op het Instituut voor Psychotrauma. Deze organisatie kan na overleg hun netwerk aan trauma psychologen inschakelen.

Wie belt naar crisisopvang

De leidinggevende van de medewerker die hulp nodig heeft of de coördinator crisisopvang van uw organisatie belt met 0800 322 69 24.

De 24-uurs-dienstverlening is een aanvulling op wat uw organisatie mogelijk zelf al heeft geregeld voor interne opvang en nazorg. Het is goed om te weten dat altijd een beroep kan worden gedaan op Bedrijfsmaatschappelijk Werk voor advies en ondersteuning op emotioneel en praktisch vlak.

Contact

Heeft u een algemene vraag over Bedrijfsmaatschappelijk werk of weten wie de bedrijfsmaatschappelijk werker is van uw organisatie, bel dan met UBR Personeel Bedrijfszorg: 070 700 05 30.