Afspraken met bonden over omgang met geschillen

Met de ingang van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kan een werknemer geen bezwaar meer maken bij zijn/haar eigen werkgever. De sector Rijk en de bonden vinden het echter belangrijk dat iedereen zijn mening kan blijven geven. Dat verhoogt de kwaliteit en zorgvuldigheid van beslissingen. Op 13 juli 2018 hebben de vakbonden en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een akkoord gesloten, waarin een van de afspraken is dat er een onafhankelijk geschillenloket wordt ingericht, zodra de Wnra in werking treedt.

Onderdeel van het akkoord tussen de vakbonden en de minister van BZK zijn afspraken over hoe straks wordt omgegaan met geschillen tussen medewerker en leidinggevende. De afspraken worden de komende tijd uitgewerkt. De nieuwe situatie gaat in wanneer de nieuwe rechtspositie in werking treedt, naar verwachting per 1 januari 2020. In het akkoord zijn, naast afspraken over loonsverhogingen, ook afspraken gemaakt over een aantal inhoudelijke onderwerpen. Een daarvan is de manier waarop de nieuwe rechtspositie het beste kan worden ingevoerd bij het Rijk. Voor medewerkers bij het Rijk is hierbij de afspraak van belang hoe straks wordt omgegaan met geschillen tussen medewerker en leidinggevende. De mogelijkheid om een bezwarenprocedure te starten tegen besluiten van de leidinggevende, verdwijnt namelijk met de komst van de nieuwe rechtspositie. Met de afspraken in het akkoord komen daar nu voorzieningen voor in de plaats.

Bonden en werkgever vinden het belangrijk dat een ieder zijn mening kan blijven geven. Dat verhoogt de kwaliteit en zorgvuldigheid van beslissingen. In de nieuwe situatie is het de bedoeling dat een verschil van mening in een vroeg stadium wordt opgelost en niet leidt tot juridische procedures. Daarvoor wordt een onafhankelijk geschillenloket ingericht dat medewerkers en leidinggevenden gaat bijstaan in het vinden van een oplossing. Het loket zorgt voor bemiddeling en advisering. Lukt het niet een geschil op die manier op te lossen, dan hebben medewerker en leidinggevende natuurlijk nog de mogelijkheid om dit voor te leggen aan de kantonrechter. Lees hier het volledige akkoord

Hoort bij