Verandering ketenbepaling tijdelijke dienstverbanden

Een belangrijke verandering die de nieuwe rechtspositie voor ambtenaren met zich meebrengt, is de ketenbepaling voor tijdelijke dienstverbanden. In een factsheet en een animatiefilm lichten we de ketenbepaling toe. Let op: er kunnen nu al gevolgen ontstaan bij het aangaan of verlengen van tijdelijke aanstellingen die doorlopen tot na 1 januari 2020!

Animatiefilm over de wijzigingen van de ketenbepaling

De planning is erop gericht dat in 2020 de nieuwe rechtspositie in werking treedt.  Wat zijn de gevolgen voor opeenvolgende, tijdelijke dienstverbanden; de Ketenbepaling. Stel, u wilt na afloop van een tijdelijk dienstverband, uw medewerker een nieuw tijdelijk dienstverband aanbieden dat tot na 2020 loopt. Dan kan het zijn dat u uw medewerker vast aan moet nemen. Want, als het private arbeidsrecht geldt, veranderen er een aantal zaken rond de ketenbepaling. Werknemers mogen straks in twee jaar maximaal drie opvolgende tijdelijke dienstverbanden krijgen. Elk volgende dienstverband is vast. Het kabinet wil de termijn van twee jaar uitbreiden naar drie jaar, maar daarvoor is eerst wetgeving nodig. Wilt u toch liever een opvolgend tijdelijk dienstverband aanbieden dan moet u zes maanden wachten,  voordat de volgende periode van twee jaar ingaat. U had bij het éérste tijdelijk dienstverband wellicht ook een langere periode kunnen afspreken. Voor de duur van een project van bijvoorbeeld twee, drie, vier jaar of langer. De ketenbepaling geldt overigens ook als uw medewerker ergens anders bij het Rijk al een tijdelijk dienstverband had. Hoe het ook zij, als u deze veranderingen van de nieuwe rechtspositie ambtenaren kent, kunt u daar naar handelen. Ter afsluiting ziet u hier de veranderingen op een rij: weeg dus goed af of u wel of niet een vast contract wilt. Meer weten? Kijk dan op het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie.

Factsheet over veranderingen in de ketenbepaling

In deze factsheet vindt je:

  • een korte toelichting op de huidige situatie (volgens het ARAR en het RDBZ);
  • een uitleg over de veranderingen in de ketenbepaling door de overgang naar de nieuwe rechtspositie (volgens het BW);
  • en een aantal voorbeelden van de gewijzigde toepassing van de ketenbepaling.

De belangrijkste 3 wijzigingen

De nieuwe rechtspositie wordt met de inwerkingtreding van de Wnra zo veel mogelijk hetzelfde als die in het bedrijfsleven. Voor rijksambtenaren gaat dan het private arbeidsrecht gelden in plaats van het ARAR en de overige rechtspositionele regelingen.

Een belangrijke verandering die de Wnra met zich meebrengt, is de ketenbepaling voor tijdelijke dienstverbanden die op drie punten wijzigt. Allereerst geldt de ketenbepaling bij inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositie niet meer per bevoegd gezag, maar voor de gehele Staat der Nederlanden. Die wordt als één werkgever beschouwd. Tweede punt is dat in het private arbeidsrecht een wachtperiode geldt van zes maanden, voordat een volgende keten van tijdelijke dienstverbanden kan worden aangegaan. Op grond van het ARAR geldt nu nog een wachtperiode van drie maanden. Tenslotte geldt in het private arbeidrecht een maximum van twee jaar voor een keten aan opeenvolgende dienstverbanden, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Het kabinet is voornemens deze periode uit te breiden naar drie jaar. In het ARAR geldt nu nog een periode van maximaal drie jaar voordat een ambtenaar in vaste dienst wordt aangesteld.

Samenvatting wijziging ketenbepaling

Er kunnen dus nu al gevolgen ontstaan bij het aangaan of verlengen van tijdelijke aanstellingen die doorlopen in 2020. Let daarom goed op als je iemand een tijdelijke aanstelling wilt aanbieden.

Voor HR-adviseurs – en via hen ook voor leidinggevenden – is het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie ingericht. Dit kennispunt biedt voorlichting in de vorm van presentaties, workshops, animaties, factsheets en brochures. Ook is er een rijksbreed opleidingsaanbod. Meer voorlichting voor medewerkers zal starten in 2019 en doorlopen tot in 2020.

Uitgelicht

banner nieuwe rechtspositie