Communicatiekalender en -plan

Hier vind je de communicatiekalender 2019, het communicatieplan INR en het Plan van aanpak implementatie INR.

De communicatiekalender biedt een overzicht van de planning van communicatiemomenten in 2019: wat wordt er wanneer, door wie en voor wie, via welk middel gecommuniceerd?

Het communicatieplan INR is opgesteld op basis van het plan van aanpak Implementatie Normalisering Rijk (INR). Hierin kun je lezen over de doelgroepen, doelstellingen, kernboodschappen, middelen en planning van de INR.

Wie licht wie voor?

P-Direkt: verzorgt de communicatie naar de eindgebruikers van het P-Direkt Portaal. Dit zijn 120.000 medewerkers en leidinggevenden rijksbreed. De communicatieadviseurs zijn ook een doelgroep van P-Direkt; communicatie gaat zowel direct als via hen.

Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (Knrr): is het kennispunt nieuwe rechtspositie van UBR Personeel, Arbeidsjuridisch advies van het Ministerie van BZK. Knrr verzorgt de communicatie naar HR-adviseurs/P&O-professionals en op verzoek ook naar leidinggevenden.

BZK/DGOO staat voor Directoraat-generaal Overheidsorganisatie van het Ministerie van BZK. Verzorgt de rijksbrede communicatie over bijvoorbeeld de aanpassingswetgeving, CAO-ontwikkelingen e.d. Algemeen/doelgroepoverstijgend: periodieke bijpraatmomenten met communicatieadviseurs ministeries, aanpassing en opschoning P-informatie en P-communicatie (ministeries zelf verantwoordelijk).

Communicatie door departementen: departementen verzorgen via hun communicatieadviseurs de interne communicatie voor hun departement over de nieuwe rechtspositie, zoals de kernboodschap en subboodschappen, in samenspraak met P-Direkt, het Knrr en DGOO-A&O. Deze communicatie gebeurt via de eigen intranetten en/of andere, eigen communicatiekanalen. Eventueel worden ook sessies voor medewerkers georganiseerd.

Departementen kunnen een eigen ‘sausje’ gieten over de kern- en subboodschappen door deze in te leiden en aan te vullen al naar gelang passend is voor (de situatie van) hun organisatie. De kern- en subboodschappen mogen inhoudelijk echter niet veranderd worden; in de ICOP is namelijk afgesproken ze zo te houden om juridische builen te voorkomen. Bij twijfel graag afstemmen met de contactpersoon voor de implementatie binnen het departement.

In de berichtgeving naar medewerkers graag steeds doorverwijzen naar de pagina van P-Direkt, met de animatie en de Q&A.