Evalueren van organisatieontwikkeling

Organisatieadviseurs van UBR begeleiden en adviseren bij alle fasen van een organisatieontwikkelingstraject. Dat doen we altijd vanuit de insteek: veranderen om duurzaam te verbeteren.

Evalueren

  • planevaluatie, monitoring, effectonderzoek
  • evaluatie van organisatie en formatie
  • evalueren van verander- en implementatietrajecten

Bij (re)organisatievraagstukken kunnen evaluaties worden ingezet in of over iedere fase van het organisatieontwikkelingsproces:

Evalueren in de richtingsfase

Bij een evaluatie in de richtingsfase staat het reorganisatieplan centraal. Je gaat na of de uitgangspunten van het plan helder zijn, of de doelstellingen en de doelgroep duidelijk zijn omschreven en wat de beoogde werkzame bestanddelen van de reorganisatie zijn. Je wilt weten of voortzetting van het reorganisatieplan zinvol is. Of het aannemelijk is dat de reorganisatie tot de gewenste uitkomst zal leiden.

Evalueren van de inrichtingsfase

Bij een evaluatie van de inrichtingsfase staat de organisatie en formatie centraal. We bekijken of de organisatiestructuur, formatie en bezetting nog kloppen met wat destijds is vastgelegd in een Organisatie- en Formatierapport (O&F). Wij brengen dit voor onze opdrachtgevers in kaart en adviseren wat zij kunnen doen om de organisatiestructuur en formatie weer op orde te krijgen.

Evalueren van de implementatiefase

Bij een evaluatie van de implementatiefase staat het verloop en de uitvoering van het veranderingsproces centraal. Je gaat na hoe de veranderaanpak wordt uitgevoerd in de praktijk. Richt deze zich op de juiste doelgroep? Verloopt de uitvoering volgens plan? Is aan de benodigde randvoorwaarden voldaan? Hoe waarderen betrokken partijen het veranderingsproces? Deze evaluatie kan ook worden gebruikt om een uitspraak te doen over de kosten van het veranderingsproces, de samenwerking tussen betrokken partijen of de tijd die het kost om het veranderingsproces te doorlopen.

Evalueren in de evaluatiefase

Bij een evaluatie in de evaluatiefase staat de uitkomst van de reorganisatie centraal. Wanneer deze evaluatie zo methodisch wordt aangepakt dat sprake is van een effectmeting, kun je hiermee uitspraken doen over causale verbanden. In hoeverre heeft de reorganisatie zijn doel bereikt? Was de reorganisatie een goede oplossing voor het probleem? Hoe kan de aanpak van reorganisaties worden verbeterd? Zo werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering van organisatieontwikkelingsprocessen binnen het Rijk.