(Her)inrichten van organisaties

Organisatieadviseurs van UBR begeleiden en adviseren bij alle fasen van een organisatieontwikkelingstraject. Dat doen we altijd vanuit de insteek: veranderen om duurzaam te verbeteren.

Inrichten

  • opbouwen, samenvoegen, verzelfstandigen, ontvlechten en afbouwen van organisaties
  • organisatie- en formatieadvies (O&F)
  • toepassing Functie Gebouw Rijk (FGR) bij organiatieinrichting
  • functiewaardering
  • procesanalyse, (her)ontwerp van processen, procesoptimalisatie

Reorganisatieadvies in de inrichtingsfase

Wanneer uit de richtingsfase blijkt dat herinrichting van de organisatie de beste oplossing is voor het probleem kunnen wij reorganisatieadvies aanbieden in de inrichtingsfase. Wij adviseren over inrichtingsprincipes. Ondersteunen bij het opstellen van een contourenschets. Kunnen, in samenspraak met de klantorganisatie, een organisatierapport opstellen. Wij adviseren over de formatieve inrichting van de organisatie, inclusief de topstructuur. Bijvoorbeeld op basis van kwantitatieve en kwalitatieve benchmarking. En we voeren functievergelijkingen uit, die van belang zijn voor de uitvoering van het plaatsingsproces.

Toepassing Functiegebouw Rijk (FGR) op organisatie en formatie

In 52 profielen is voor de gehele rijksoverheid helder beschreven wat van een functie wordt verwacht: welke resultaten, kennis, vaardigheden en ervaring en welk gedrag. We bieden bij vragen van managers onafhankelijk advies over de indeling in het FGR en de salarisschaal die bij een functie hoort. In principe kan de volledige organisatie en formatie van een organisatie aan de hand van het FGR worden opgebouwd.

Functiewaardering

In het geval van nieuwe functies, of wanneer een medewerker om een functieonderzoek heeft verzocht of bezwaar maakt tegen de waardering van zijn functie, kunnen wij adviseren op basis van onze expertise in het functiewaarderingssysteem (FUWASYS).

We zorgen voor heldere beschrijvingen van werkzaamheden, zodat iedereen precies weet wat van medewerkers in functies wordt verwacht. Je ontvangt een rapportage met de functiebeschrijvingen, een toelichting en een onderbouwing van de indeling op het schaalniveau.

Dit doen we voor functies op alle schaalniveaus. We adviseren dus ook over de topstructuur van organisaties. Dit doen we aan de hand van het Functiegebouw Rijk en, voor zover van toepassing, het kader Topstructuur en topfuncties Rijk.

Procesoptimalisatie, procesgericht werken en continu verbeteren (Lean)

Het kritisch bekijken en anders inrichten van processen biedt kansen om kosten te besparen. Ook kan het de kwaliteit van producten of dienstenverhogen of simpelweg duidelijkheid creëren over ieders verantwoordelijkheden in een proces. Door de organisatie Lean te maken en te werken aan continu verbeteren van de processen, kunnen deze effecten duurzaam worden. Wij helpen daarbij.

Op basis van Lean/Six Sigma ondersteunen wij bij het in kaart brengen van processen, verbeteren van bestaande processen en ontwerpen van nieuwe. We organiseren workshops met alle betrokkenen uit het proces en zoeken samen naar praktische oplossingen die blijvend werken. We adviseren over de implementatie en het beheer van processen. En helpen zo te werken aan een cultuur van continu verbeteren.