Richting geven aan organisatieontwikkeling

Organisatieadviseurs van UBR begeleiden en adviseren bij alle fasen van een organisatieontwikkelingstraject. Dat doen we altijd vanuit de insteek: veranderen om duurzaam te verbeteren.

Richten

  • formuleren visie en missie
  • strategieontwikkeling
  • sturingsvraagstukken
  • integrale dienstverlening en ketenbenadering

Reorganisatieadvies in de richtingsfase

Voorafgaand aan het ontwerp van een nieuwe organisatie raden wij aan om een omgevingsanalyse en een organisatieanalyse uit te voeren. Wij kunnen hierbij adviseren.

Bij een omgevingsanalyse onderzoek je wat de kansen en bedreigingen in de omgeving van de organisatie zijn. De organisatieanalyse brengt sterke en zwakke punten van de organisatie in beeld. De analyse betreft zowel de bestaande als de beoogde organisatie. We kijken naar de visie, missie en doelen van een organisatie. En naar zaken als strategie, structuur, systemen, cultuur, managementstijl en medewerkers.

Strategieontwikkeling en sturingsvraagstukken

Op basis van visie en missie ondersteunen en begeleiden we organisaties bij het bepalen of herijken van hun strategische doelstellingen en de vertaling naar organisatiestructuren en wijze van sturing.

  • Op zoek naar een nieuwe toekomstvisie op de organisatie?
  • De strategie van de organisatie opnieuw tegen het licht houden?
  • Vraag je je af hoe de dienstverlening of klantrelatie beter kan? Hoe het beleid doelmatiger of efficiënter kan worden uitgevoerd?
  • Wat besparingen op de organisatie voor impact kunnen hebben en welke aanpak je hierbij kunt kiezen?

Onze adviseurs hebben ervaring met dit type vraagstukken.

De verbinding van visieontwikkeling en praktijk staat centraal in ons werk. Wij zijn er op gericht dat de nieuwe visie of strategie gaat werken. En vertaald wordt naar en verbonden is met de organisatiestructuur, werkprocessen en de cultuur van de organisatie.