Bij een (aankomende) organisatieverandering kunnen (groepen) medewerkers aangewezen worden als Van Werk Naar Werk-kandidaat. Afhankelijk van de fase van organisatieverandering wordt er onderscheid gemaakt tussen de voorbereidende en de verplichte fase. De trajectbegeleiders van UBR Personeel begeleiden medewerkers volgens het vastgestelde Van Werk Naar Werk-beleid.

3 fasen

1. Van Werk Naar Werk-onderzoek

Er wordt gestart met een Van Werk Naar Werk (VWNW)-onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit maximaal vier gesprekken met een trajectbeleider. Er wordt een diagnose gesteld wat de VWNW-kandidaat nodig heeft voor het vinden van andere werk. Onder meer aan de hand van een arbeidsmarktpositiemeter en een persoonlijkheidsvragenlijst. Het VWNW-onderzoek bestaat uit 2 onderdelen:

  • VWNW-verslag;
  • VWNW-advies.

De medewerker ontvangt het verslag en het advies, de leidinggevende ontvang het VWNW-advies. Het advies geeft een inschatting wat de meest succesvolle, en daarmee de kortste weg, is naar de arbeidsmarkt voor de medewerker. Elementen die in het advies genoemd worden zijn: mate van individuele- en groepsbegeleiding, eventuele benodigde opleidingen en de eventuele inzet van detacheringen en/of tijdelijk werk.

1a - Verkort Van Werk Naar Werk-onderzoek

Wanneer een medewerker kiest voor een stimuleringspremie (en dus ook kiest voor ontslag op eigen verzoek) vervallen alle andere VWNW-voorzieningen. Dan wordt er een verkort VWNW-plan opgesteld waarin het advies over het gebruik van deze premie wordt uitgewerkt. Voordat een medewerker kiest voor een stimuleringspremie kan hij/zij bij het Kennispunt Financiële Rechtspositie een financiële berekening maken.

2. Van Werk Naar Werk-plan

Het advies voortvloeiend uit het VWNW-onderzoek vormt de basis voor het VWNW-plan. Het plan bevat afspraken over de invulling van de individuele- en groepsbegeleiding, (tijdelijke) andere werkzaamheden en eventuele opleidingen. Het wordt besproken tijdens een gesprek met de leidinggevende, de medewerker en de trajectbegeleider. Indien allen akkoord zijn met de afspraken in het VWNW-plan, wordt het plan ondertekend en kan het VWNW-traject starten.

3. Van Werk Naar Werk-begeleiding

Een VWNW-traject duurt maximaal 18 maanden en is opgesplitst in 3 periodes van 6 maanden. In de begeleidingsgesprekken ligt de focus op het 'arbeidsmarkt gereed maken' van de medewerker en het zoeken naar geschikte vacatures en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het leren van vaardigheden, houding en gedrag. Naast begeleidingsgesprekken kan de VWNW-kandidaat werkplaatsen volgen. Werkplaatsen zijn korte, intensieve, interactieve trainingen, zoals Netwerken, Schriftelijk Presenteren, Presenteren van Jezelf, Gespreksvoering en Effectief vacatures zoeken.

In driegesprekken wordt zeer frequent afgestemd met de leidinggevende over de voortgang van het traject. Daarnaast wordt elke periode van 6 maanden afgesloten met een evaluatie met de medewerker en de leidinggevende. Tijdens die evaluatie wordt teruggekeken en worden vervolgafspraken gemaakt en vastgelegd.

Advies vervolgtraject na 18 maanden Van Werk Naar Werk

Indien een verplichte VWNW-kandidaat na afloop van de derde periode VWNW-begeleiding nog niet definitief is geplaatst in een nieuwe functie, moet volgens de regelgeving in het VWNW-beleid een onderzoek worden uitgevoerd door een onafhankelijk adviseur. Deze adviseur brengt een advies uit over het vervolg. Het bevoegd gezag neemt, op basis van het advies, een beslissing over het vervolgtraject.

Aanmelden en contact

Je kunt je aanmelden via dit aanmeldformulier Van Werk Naar Werk.
Voor vragen en wensen neem je contact op met het Klantcontactcentrum.