Verzuim - Multidisciplinair Team

Een multidisciplinair expertteam kijkt met een nieuwe en frisse blik naar complexe langdurige verzuimkwesties en begeleidt Rijksorganisaties deze op te lossen.

Doel

Het terugdringen van het langdurig verzuim door gerichte interventies en actieve monitoring op een van tevoren overeengekomen caseload.
Het expertteam heeft met name een toegevoegde waarde bij het oplossen van complexe casussen, dat wil zeggen casussen waarbij naast een medische component ook een andere component zoals disfunctioneren of conflict aanwezig zijn.

Proces

Gestart wordt met een inventarisatie van het langdurig verzuim om de caseload vast te stellen. Het Expertteam neemt casussen niet over van de leidinggevende; de leidinggevende blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van zijn medewerkers. Na behandeling van de specifieke casussen levert het Expertteam gericht advies aan de betrokken leidinggevende met mogelijke oplossingsrichtingen, interventies en maatregelen. Dit advies wordt in het periodieke SMT-overleg met de leidinggevende besproken. De probleemanalyse, de besproken aanpak en de feitelijk geboekte voortgang komen vervolgens herhaaldelijk aan de orde. Naast het advies aan de leidinggevende monitort het Expertteam dus ook de uitvoering ervan. Het team wordt tijdelijk ingezet; een project duurt maximaal 1 jaar.

Samenstelling

De kracht van het team is een multidisciplinaire gemengde samenstelling van medewerkers uit de eigen organsatie en externe adviseurs. Het expertteam bestaat uit eerstelijns adviseurs (HR) en tweedelijns adviseurs:

Op afroep kunnen ook andere adviseurs aansluiten, bijvoorbeeld:

  • de financieel hulpverlener
  • de arbeidsjurist
  • mobiliteitsadviseur

De voorzitter (procesbegeleider/coördinator) wordt geleverd door UBR Personeel.

Kosten

Het Expertteam valt onder maatwerkdienstverlening tegen uurtarieven van de ingezette adviseurs (zie de producten- en dienstencatalogus van UBR Personeel).

Opbrengst

Enerzijds levert het Expertteam een bijdrage aan de beëindiging van (potentieel) langlopende complexe verzuimcasussen en vermindert daarmee het langdurige verzuim binnen een organisatie. Anderzijds doen leidinggevenden kennis en ervaring op die zij ook bij toekomstige vergelijkbare casussen kunnen toepassen en verhogen op deze manier hun zelfredzaamheid op dit vlak.

Meer informatie

Voor meer informatie over een multidisciplinair expertteam verzuim of over de aanpak van een dergelijk team kun je contact opnemen met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.