Europese aanbesteding DigiInhuur succesvol afgerond

Na een zorgvuldige beoordeling van alle inschrijvingen op de Europese aanbesteding van DigiInhuur is de keuze gevallen op de combinatie Deloitte SAP/Fieldglass. DigiInhuur is een systeem dat het volledige inhuurproces van arbeidskrachten ondersteunt. Het systeem kan voor het hele Rijk worden ingezet en ondersteunt ook interne mobiliteit. De implementatie van DigiInhuur binnen het verzorgingsgebied van EC O&P valt onder opdrachtgeverschap van EC O&P. EC O&P werkt nauw samen met het ministerie van I&M dat het bredere programma DigiInhuur en E-facturering trekt.

DigiInhuur

Europese aanbesteding DigiInhuur afgerond

De ontvangen inschrijvingen zijn door de beoordelingscommissie van opdrachtgevers Ministerie van I&M en UBR|EC O&P beoordeeld. Daarbij is uiteraard nauwkeurig het beoordelingsprotocol gevolgd. De uitkomst hiervan is dat de combinatie Deloitte SAP/Fieldglass de ‘economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, gelet op de beste prijs-kwaliteit verhouding’. Vervolgens is de laatste stap in het aanbestedingstraject uitgevoerd: de verificatie. Tijdens de verificatie is getoetst of de oplossing van Deloitte SAP/Fieldglass aantoonbaar in overeenstemming is met zijn inschrijving en daarmee voldoet aan de vastgestelde eisen. Eind september is deze verificatie succesvol afgerond.

Wat is DigiInhuur

DigiInhuur is een potentieel inhuursysteem voor het hele Rijk. Dit systeem ondersteunt het volledige inhuurproces: van uitvraag tot en met facturatie, inclusief de complexe tariefstructuren, het Dynamisch Aankoopsysteem (voorheen marktplaats) en flexpools. DigiInhuur is interessant voor zowel voor managers en HR als voor medewerkers. Niet een systeem, maar managers, HR en inkoop bepalen de vervulling van de capaciteitsbehoefte. DigiInhuur ondersteunt hen bij het proces. Ook minimaliseert DigiInhuur de administratieve lasten bij de invulling van capaciteitsvragen. Vanuit UBR|EC O&P wordt DigiInhuur geïmplementeerd bij haar deelnemers door een speciaal daarvoor opgericht projectteam, bestaande uit inhuuradviseurs en administrateurs van de UBR|Inhuurdesk, proces- en technisch-specialist, functioneel beheerders van EC O&P en deskundigen van UBR|Bedrijfsvoering & Financiën (BV&F).  

Rijksbreed en interne mobiliteit

DigiInhuur is zo ingericht dat elk departement hier op kan aansluiten. DigiInhuur ondersteunt ook tijdelijke plaatsingen van intern personeel. Hiermee maakt DigiInhuur de interne mobiliteit over de grenzen van departementen heen mogelijk én werkt DigiInhuur aan het terugdringen van de externe inhuur. Dit is in lijn met het beleid waarin is afgesproken om bij de werving van externen eerst te bekijken of er binnen het Rijk geschikte kandidaten zijn. Hiermee slaat DigiInhuur een brug vanuit inkoop en inhuur naar het P&O-domein.

Beheer

Recent is met de Directie Concern Informatievoorziening (DCI) van IenM afgesproken om de beheerorganisatie DigiInhuur vorm te gaan geven. De komende periode worden de verschillende partners in de beheerketen benaderd. Het streven is om later dit jaar een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met deze partners. Partners zijn naast DCI en EC O&P ook het Klant Contactcentrum van RWS.

Implementatie

De komende periode vindt de planfase en de initiële inrichting van DigiInhuur plaats. In de planfase worden de plannen van de leverancier verder gedetailleerd. Tijdens de fase initiële inrichting wordt DigiInhuur gereed gemaakt voor gebruik. Nadat dit succesvol is afgerond, vindt de eerste implementatie plaats bij FM Haaglanden. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 zijn. Daarna volgen Rijksvastgoedbedrijf, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Rijkswaterstaat, P-Direkt, Binnenlandse Zaken-kerndepartement en nog een aantal andere deelnemers.

Meer informatie

Voor vragen over DigiInhuur of meer informatie kunt u terecht bij Bernard Vuijk, projectleider vanuit EC O&P (tel.: 06 43 03 80 92, e-mail: bernard.vuijk@minbzk.nl).

Hoort bij