Hoger onderwijs en Rijksoverheid werken samen aan ICT-kennis en kunde

Het aantrekken en behouden van goede ICT’ers is voor vrijwel iedere werkgever een actuele uitdaging. Ook de Rijksoverheid heeft hier in hoge mate mee te maken, zeker met haar relatief vergrijsde ICT-personeelsbestand. Tel daar de verwachte uitbreidingsvraag naar ICT-kennis en -kunde van de komende jaren en het hoge tempo waarin IT-ontwikkelingen zich opvolgen bij op en een groot probleem lijkt zich aan te dienen. Maar regeren is vooruitzien, en binnen de Rijksoverheid lopen daarom diverse initiatieven om proactief aan de slag te gaan met deze uitdagingen. Op woensdag 13 maart is een belangrijke stap gezet in dit initiatief door de stuurgroep Samenwerking hoger onderwijs en Rijksoverheid.

Stuurgroep ICT
De stuurgroep Samenwerking hoger onderwijs en Rijksoverheid

Ambities stuurgroep

De stuurgroep, onder voorzitterschap van Directeur-Generaal DUO Hans Schutte kwam bijeen met zowel bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de Rijksdienst als vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs. Deze eerste stuurgroepbijeenkomst was gericht op kennismaken, het vaststellen van een gemeenschappelijke ambitie en het verkennen van enkele samenwerkingsvormen.

De nieuwe samenwerking is geen doel op zich, maar draagt bij aan gestelde doelen. Zo willen we het Rijk eerder in beeld brengen als aantrekkelijke ICT-werkgever en tegelijkertijd aandacht besteden aan het professionaliseren van de ICT-kennis en –kunde binnen het Rijk. Investeringen in het ICT-opleidingsaanbod zullen moeten borgen dat dit aanbod beter aansluit op de maatschappelijke en Rijksbrede vraagstukken.

Veel potentie

Door de enorme massa en interessante ICT-thema’s die de Rijksoverheid als ICT-werkgever heeft en de kennis en kunde van het hoger onderwijs, zit er veel potentie in de samenwerking. De partnership kan leiden tot grotere ICT-kennisopbouw, een hogere uitstroom van het aantal ICT-studenten en een ICT-personeelsbestand dat aansluit bij de opgave waar de Rijksdienst voor staat.

Zo kunnen studenten bijvoorbeeld direct bijdragen aan actuele thema’s van de Rijksoverheid en kan de Rijksoverheid actief een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en tegen het docententekort bij het hoger onderwijs door gastcolleges te geven en te participeren aan praktijkgerichte onderzoeksvragen.

Vervolgstappen

Het was een geslaagde startbijeenkomst, waarin van beide kanten de urgentie en de relevantie van dit initiatief werden herbevestigd en richtinggevende uitspraken zijn gedaan om een samenwerkingsplan vorm te geven. In de volgende stuurgroepen wordt een pallet aan samenwerkingsinstrumenten besproken en wordt besloten welke het best aansluit bij de gezamenlijke ambities. Deze bijeenkomsten staan nog voor de zomer gepland. Op basis van deze keuze van de stuurgroep wordt een transitieplan vastgesteld. In de tussentijd worden alle kansen op samenwerking zoveel mogelijk opgepakt. Hierbij is er vanzelfsprekend ook veel aandacht voor alle goede initiatieven en succesverhalen die al lopen.

Leden stuurgroep

 • Dhr. Hans Schutte (Directeur-Generaal DUO) - voorzitter van de stuurgroep
 • Dhr. Ric de Rooij (Plaatsvervangend Secretaris Generaal Ministerie EZK, CIO Ministerie EZK en lid Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk)
 • Dhr. Ronald Barendse (Plaatsvervangend Secretaris Generaal Ministerie J&V, CIO Ministerie J&V en lid Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk)
 • Mevr. Emine Özyenici (CIO, Sociale Verzekeringsbank; SVB)
 • Dhr. Diederik van Leeuwen (CIO Rijk a.i., Ministerie BZK)
 • Dhr. Jan Bogerd (Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht, tevens portefeuillehouder Techniek vanuit de Vereniging Hogescholen)
 • Prof. Dr. Rob Mudde, Lid College van Bestuur, Vice Rector Magnificus / Vice President Education, TU Delft
 • Prof. Dr. Gerard Barkema Universiteit Utrecht, vertegenwoordiger vanuit het bètadecanen overleg Universiteiten).
 • Dhr. Ad Vissers, Voorzitter Hbo-i raad (vertegenwoordiger van ICT-opleiders in het hbo)
 • Mevr. Marieke van Wallenburg (Directeur-Generaal DG Overheidsorganisatie, ministerie BZK, agenda-lid)

Ondersteuning stuurgroep

 • Dhr. Cor-Jan Jager (Programmamanager Versterking HR-ICT Rijksdienst, ministerie BZK/CIO-rijk)
 • Dhr. Marcel Staring (Programma manager Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk - Versterking HR-ICT Rijksdienst, ministerie BZK/UBR)
 • Dhr. Marc-Jan Kraaijenzank (Projectmanager Versterking Samenwerking HO-RO,  ministerie BZK/UBR)

Over het Programma HR-ICT Rijksdienst

Medio 2018 is het programma ‘Versterking HR ICT Rijksdienst 2018-2021’ gestart. Dit programma is ook opgenomen in de Nederlandse Digitalisering Strategie (NDS) die onlangs door de ministeries van EZK, BZK en J&V naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het programma richt zich op het aantrekken, omscholen, ontwikkelen en behouden van ICT’ers via een divers pallet aan projecten (zoals I-traineeships, omscholingstrajecten, wervingscampagnes, nieuwe wervingsmethodes en kennisontwikkeling). Het project ‘Samenwerking Rijksdienst – ICT opleiders in het hoger onderwijs’ is onderdeel van dit programma. De stuurgroep, bestaande uit een sterke vertegenwoordiging uit zowel het Rijk als hoger onderwijs, kwam 13 maart voor het eerst bij elkaar om de gezamenlijke ambities uit te spreken en de eerste stappen te zetten.