Stuurgroep zet in op partnerschap in hoger ICT-onderwijs en -onderzoek

Om weer beter ‘in control’ te komen over haar ICT-kennis en kunde wil het Rijk intensief gaan samenwerken met het hoger onderwijs, zowel op het vlak van ICT-onderwijs als op het gebied van onderzoek. Dit heeft de stuurgroep ‘Samenwerking hoger onderwijs en Rijksoverheid’ afgelopen woensdag 26 juni aangegeven tijdens de stuurgroepbijeenkomst. Met een ‘Life Long Partnering’ wil de stuurgroep zorgen voor een grotere instroom van ICT-talent, de ICT-kennis van rijksmedewerkers versterken en het hoger onderwijs beter laten aansluiten op de praktijk bij het Rijk.

foto artikel samenwerking hoger onderwijs
Beeld: ©Fontys Hogeschool

Hans Schutte, Directeur-Generaal van DUO en voorzitter van de stuurgroep: ‘Net als elke sector hebben we ook als overheid en hoger onderwijs behoefte aan goede mensen met ICT kennis en ervaring. We doen al heel veel om dat te bereiken, maar ik ben erg blij dat we in deze stuurgroep samenwerken om onze krachten te bundelen. Zodat we nog beter de dreigende problemen kunnen aanpakken.’

De ICT-kennis en expertise bij de Rijksoverheid staat onder druk. Met een sterk senior IT-personeelsbestand met een gemiddelde leeftijd van 48,5 jaar en door uitstroom van pensioengerechtigden zal de vervangingsvraag bij de Rijksoverheid in de aankomende periode aanzienlijk zijn. De afhankelijkheid van externe inhuur van personeel op ICT-functies dreigt te blijven groeien. Daarnaast vereisen de verouderde systemen onderhoud en specialistische kennis die niet zomaar voorhanden is.

Onderzoek naar samenwerking

Op haar beurt kampt het hoger onderwijs op het gebied van IT met docententekorten, Dit beperkt de instroom van studenten in IT-opleidingen. Volgens cijfers van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijft het aantal verwachte alumni van 13.200 (hbo) en 8.200 (wo) tussen 2018 tot 2022 dramatisch achter bij de arbeidsmarktvraag: 19.200 (hbo) en 20.800 (wo). Daarnaast is het onderzoeksbudget van het hoger onderwijs beperkt. Een partnerschap biedt het hoger onderwijs en het Rijk kansen voor het beantwoorden van hun uitdagingen, concludeert ook onderzoeksbureau Dialogic. Dit bureau deed in opdracht van de Rijksoverheid afgelopen voorjaar onderzoek naar kansrijke vormen van samenwerking, en interviewde hiervoor onder andere een groot aantal stakeholders binnen het Rijk, het hbo en wo.

De belangrijkste conclusie van het rapport dat Dialogic hierover schreef is dat de Rijksoverheid haar aantrekkelijkheid als samenwerkingspartner voor het hoger onderwijs met name kan verhogen door samen te werken op de inhoud. Dit kan het Rijk doen door uitdagende maatschappelijk relevante vraagstukken in te brengen in de opleidingen en tegelijkertijd middelen ter beschikking te stellen om die vraagstukken te onderzoeken. Een van de aanbevelingen is in te zetten op een landelijke IT-ontwikkelagenda waarbij onderzoek en onderwijs hand in hand gaan. Prof. Dr. Gerard Barkema, hoogleraar Informatica aan de universiteit Utrecht: ’Wij zijn overtuigd dat de onderwijsinstellingen op lange termijn bij kunnen dragen aan een beter Nederland, onder andere door een hoger kennisniveau van de medewerkers van de overheid op IT-gebied.’

Fieldlabs met regionale focus

Het project ‘Samenwerking hoger onderwijs en Rijksoverheid’ heeft met het onderzoek van Dialogic in de hand scenario’s voor samenwerking opgesteld. De stuurgroep heeft de voorkeur uitgesproken voor het meest intensieve scenario met samenwerking in zowel onderwijs als onderzoek. Hierin is de Rijksoverheid direct betrokken in het onderwijs. In overleg met de partners wordt ingezet op een regionale aanpak met bijvoorbeeld fieldlabs. De focus van de samenwerking zal onder andere liggen op ICT-expertisegebieden en ICT-thema’s waar de Rijksdienst zich op wil ontwikkelen of waar de tekorten het grootst zijn, zoals cybersecurity, data en kunstmatige intelligentie.

Andere uitgangspunten van het partnerschap zijn: ruimte voor regionale inkleuring, massa om effectief te zijn, het betrekken van zittend personeel en het benutten van aanpalende opleidingsgebieden. Op basis van de uitgangspunten houdt de projectgroep de komende maanden gesprekken met stakeholders en werkt aan de hand hiervan de samenwerking verder uit in een transitieplan. Dit transitieplan komt begin oktober in de stuurgroep.

Over het Programma HR-ICT Rijksdienst
Medio 2018 is het programma ‘Versterking HR ICT Rijksdienst 2018-2021’ gestart. Dit programma is ook opgenomen in de Nederlandse Digitalisering Strategie (NDS) die onlangs door de ministeries van EZK, BZK en J&V naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het programma richt zich op het aantrekken, omscholen, ontwikkelen en behouden van ICT’ers via een divers pallet aan projecten (zoals I-traineeships, omscholingstrajecten, wervingscampagnes, nieuwe wervingsmethodes en kennisontwikkeling). Het project Samenwerking hoger onderwijs en Rijksoverheid is onderdeel van dit programma. De stuurgroep bestaat uit een sterke vertegenwoordiging uit zowel het Rijk als het hoger onderwijs. Wil je meer weten over het project Samenwerking hoger onderwijs en Rijksoverheid? Stuur dan een mail naar: samenwerkingHO-Rijk@rijksoverheid.nl