Taskforce gaat rijksbreed partnerschap aanjagen met het hoger onderwijs op digitalisering

Er komt een landelijke taskforce voor een partnerschap met het hoger onderwijs voor digitaliseringsvraagstukken van het Rijk. In onder andere fieldlabs worden deze vraagstukken aangepakt. De stuurgroep ‘Versterking Samenwerking Rijksoverheid met IT-opleiders in het Hoger Onderwijs’ heeft hiervoor tijdens de bijeenkomst op 2 oktober commitment uitgesproken.

Onderdeel van de samenwerking is deelname van de Rijksoverheid in minimaal twee à drie fieldlabs in het komend jaar. Hierin gaan de partners samenwerken aan innovatieve oplossingen voor urgente digitaliseringsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het wapenen tegen cybercriminaliteit voor bescherming van online persooonsgegevens. De taskforce pakt in de regio de rol van bruggenbouwer en verbinder, en matcht vraag en aanbod in maatschappelijk relevante digitaliseringsthema’s. Ook zet de taskforce in op de ontwikkeling van een digitaal platform waarop samenwerkingspartners elkaar kunnen vinden.

Snelle, veilige dienstverlening

De beoogde transitieaanpak beslaat een periode van vijf jaar, van 2020 tot en met 2024. Het uiteindelijke doel is een structureel partnerschap tussen de Rijksoverheid en het hoger onderwijs. Onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid wees dit voorjaar al uit dat het hoger onderwijs en de Rijksoverheid elkaar kunnen helpen door samen te werken in zowel onderwijs en onderzoek. De projectgroep ‘Versterking Samenwerking RO-HO’ ontwikkelde met de input van de stuurgroep en het onderzoek een plan voor het versterken van dit partnerschap. Hieraan heeft de stuurgroep zich nu gecommitteerd.

De stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van 7 ministeries op hoog bestuurlijk niveau en bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit het hbo en wo. Ad Vissers, voorzitter van de HBOi-raad: ‘Op onze steun kun je rekenen. Het onderwijs wil verbinding met de samenleving en bijdragen aan maatschappelijk relevante onderwerpen. Deze samenwerking sluit hierop helemaal aan.’ Ric de Rooij (plaatsvervangend SG ministerie Economische Zaken en Klimaat): ‘Ik ben heel positief over deze samenwerking. We staan voor grote digitaliseringsuitdagingen. Dit partnerschap kan hierop essentiële antwoorden bieden.’

stuurgroep
De leden van de stuurgroep met rechts vooraan Ric de Rooij en direct links achter hem Ad Vissers.

Voordelen voor beide partijen

Het partnerschap beoogt de kennispositie van de overheid op relevante thema’s te versterken, de instroom van jonge IT-talenten te vergroten en een aanbod te creëren voor om- en bijscholing van bestaande rijksmedewerkers. Dat alles is nodig om snelle, veilige, en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven in Nederland te (blijven) realiseren.

Urgente digitaliseringsvraagstukken van individuele rijksdiensten vormen de basis voor dit partnerschap dat voor beide partijen voordelen heeft. Zo kan het hoger onderwijs een belangrijke bijdrage leveren in het oplossen van de kennisvraagstukken bij de overheid via praktijkopdrachten, onderzoeksprojecten en PhD-posities voor rijksmedewerkers. Op haar beurt helpt de rijksoverheid het hoger onderwijs via financiering van maatschappelijk-relevant IT-onderzoek, onderzoeks- en praktijkopdrachten voor studenten, en door het leveren van docenten vanuit het Rijk.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt middelen beschikbaar voor de taskforce die het partnerschap in 2020 verder gaat uitwerken. In 2020 start de samenwerking met aansluiting bij bestaande initiatieven en het opstarten van enkele nieuwe samenwerkingsverbanden. Via regionale netwerken en het delen van successen wordt in de daaropvolgende jaren toegewerkt naar verdere versterking en uitbreiding.

Over het Programma HR-ICT Rijksdienst
Medio 2018 is het programma ‘Versterking HR-ICT Rijksdienst 2018-2021’ gestart. Dit programma is opgenomen in de Nederlandse Digitalisering Strategie (NDS) en richt zich op aantrekken, omscholen, ontwikkelen en behouden van IT’ers via een palet aan projecten (zoals I-traineeships, omscholingstrajecten, wervingscampagnes, nieuwe wervingsmethodes en kennisontwikkeling). Het project Samenwerking hoger onderwijs en Rijksoverheid is onderdeel van dit programma. Wil je meer weten over dit project? Stuur dan een mail naar: samenwerkingHO-Rijk@rijksoverheid.nl