Projecten

Om op korte en op langere termijn effect te realiseren is er een gewogen keuze gemaakt voor het opstarten van zowel projecten die een quick win opleveren als voor projecten met een effect op langere termijn. De focus van het programma is om in het hier en nu de juiste stappen te zetten om op lange termijn een samenwerking te creëren ten behoeve van Rijk, Regio en Medewerker. Hieronder is per project een beschrijving opgenomen van de huidige stand van zaken.

Cartoon van drie mannen die achtereenvolgens een wereldbol, een computer en een envelop dragen

Versterking ICT-capaciteit

Projectleider Meike Barnhard

De opdracht om de HR ICT capaciteit te versterken in de Noordelijke regio, vindt plaats onder uitvoering van SRN, maar valt, vanwege de randvoorwaarden en positionering van het Landelijk I-flow programma, binnen de uitvoeringskaders van het HR ICT programma.

Er wordt samengewerkt aan een duurzame oplossing voor het tekort aan en de steeds grotere vraag naar kwalitatief ambtelijk ICT-personeel. Dit vraagt een gerichte aanpak voor de in-, door- en uitstroom van ICT’ers binnen het Rijk. Ook de samenwerking met hogescholen, universiteiten en het bedrijfsleven vraagt een intensivering en een gerichte aanpak om de tekorten voor nu en in de toekomst te kunnen reduceren. De resultaten van 2018 zijn:

  • Een ingericht Noordelijk ICT recruiters platform. De focus ligt op netwerken, kennisdeling & samenwerking op wervingsthema’s.
  • Ook de samenwerking met hogescholen, universiteiten en ondernemingen in Noord Nederland op het thema om- & bijscholing wordt verder vormgegeven.

Arbeidsparticipatie

Projectleider Tanja de Haan

Er is een projectgroep gevormd met deelnemende Rijksdiensten in het Noorden, waarmee gezamenlijk kansen worden verkend voor regionale samenwerking. Mogelijkheden zijn het gezamenlijk uitvoeren van pilots, het delen van kennis, het aangaan van partnerschappen met aanbieders en het bieden van ondersteuning bij het creëren van individuele banen. De resultaten van 2018 zijn:

• Het SRN platform-arbeidsparticipatie. Hier zijn inmiddels 13 Noordelijke Rijksdiensten bij aangesloten

• Op 11 december was de eerste gezamenlijke meet & match voor DUO, CJIB en Agentschap Telecom. Dertig arbeidsparticipanten op MBO+ niveau hebben die middag gesprekken gevoerd

• Er is besloten dat de pilot toetsenbordschoonmaak van programma Binnenwerk bij DUO wordt uitgebreid met andere Noordelijke Rijksdiensten

• Met het UWV Werkbedrijf Noord Nederland wordt gesproken om in de Noordelijke arbeidsmarktregio’s samen op te trekken op het thema arbeidsparticipatie

In 2019 wordt de samenwerking op arbeidsparticipatie verder uitgediept door het organiseren van kennissessies en per arbeidsmarktregio matchingsoverleggen in te richten. Daarnaast wordt verder geïnventariseerd wat kansrijke pilots zijn en hoe die gezamenlijk kunnen worden geïmplementeerd. Het programma SRN zal de samenwerking in de Noordelijke keten actief blijven faciliteren.

Cartoon Arbeidsmarktanalyse, twee mannen proberen in de roos te schieten met pijl en boog

Strategisch personeelsplan en Arbeidsmarktanalyse

Projectleider Ellen Beenders

In 2018 zijn de eerste voorbereidende stappen gezet voor het realiseren van een gezamenlijk inzicht op de interne en externe arbeidsmarkt van de Rijksoverheid in de Noordelijke regio. De resultaten van 2018 zijn:

• Er is door de afdeling beleidsinformatie van DGOO een interne arbeidsmarktanalyse gemaakt van de gezamenlijke personele capaciteit van de Noordelijke Rijksdiensten

• Studenten van de Hanze Hogeschool hebben een eerste concept externe arbeidsmarktanalyse opgeleverd voor de Noordelijke regio

Begin 2019 komen specialisten van 6 Noordelijke Rijksdiensten bijeen om richting, voorwaarden en behoefte te bepalen voor de inzichten die gezamenlijk in 2019 worden gerealiseerd.

Arbeidsmarktcommunicatie

Projectleider Judith Oostwoud

Met behoud van ieders eigen identiteit, zijn we gestart met het presenteren van de Noordelijke Rijksorganisaties als één aantrekkelijke en diverse werkgever. Uit inventarisatie blijkt dat er een gezamenlijke behoefte aan inzicht is in welke samenwerkingsverbanden er zijn en van welke dienstverlening gebruik kan worden gemaakt. De basis voor verbinding in het Noorden is gelegd. De resultaten van 2018 zijn:

• De gezamenlijke landingspagina voor de rijksorganisaties in het Noorden is gelanceerd: www.werkenvoornederland.nl/inhetnoorden

• Steeds meer Noordelijke Rijksdiensten hebben een plek op dit platform. Gezamenlijk werken we toe naar een solide basis

• De eerste opdracht voor het ontwikkelen van creatieve, interactieve mediaproducten is uitgezet bij Stenden Hogeschool Leeuwarden. Begin 2019 worden de eerste resultaten verwacht

In 2019 wordt een Noordelijke klankbordgroep arbeidsmarktcommunicatie (AMC) geformeerd, bestaande uit AMC specialisten van alle rijksorganisaties in het Noorden. Het doel is elkaar te informeren, inspireren en samen te werken om te komen tot gezamenlijke campagnes voor het bereiken van organisatieoverstijgende doelstellingen en -doelgroepen. Denk aan Noordelijke imagocampagnes en doelgroepcampagnes voor het werven van inkopers en juristen.

Perspectief administratieve functies

Projectleider Marjo Lubach 

In 2018 is met een werkgroep van het HR-Platform verkend wat de omvang van de groep Rijksmedewerkers in de Noordelijke regio is die door digitalisering hun werk zien veranderen of verdwijnen en wat mogelijke nieuwe perspectieven zijn. In 2019 zal er actief worden gewerkt aan het realiseren van nieuwe perspectieven voor deze medewerkers in de Noordelijke regio. Het project SPP zal met cijfermatige inzichten dit project ondersteunen.