Kennispunt Reorganiseren

Verandertrajecten kunnen in verschillende vormen in een organisatie voorkomen. Het is de wens van de huidige bewindspersonen om organisatiestructuren zo veel als mogelijk intact te houden en andere manieren van samenwerken te zoeken en innovatie te ondersteunen.

In verandertrajecten, waarbij een structuurwijziging met gevolgen voor het personeel te verwachten zijn, heb je in het kader van zorgvuldigheid en transparantie naar medewerkers te maken met een aantal formele processtappen. Daarnaast vraagt het Van Werk Naar Werk beleid (VWNW-beleid) om in een voorbereidende fase tijdig op mogelijke personele gevolgen te anticiperen en medewerkers in beweging te brengen richting mobiliteit, om boventalligheid te voorkomen.

Passend advies in juridisch proces

Het Kennispunt Reorganiseren geeft een passend advies en informatie over de aanpak van het juridische proces rondom je verandertraject. Daaronder valt ook een eventueel traject met medezeggenschap en vakbonden, alsmede het VWNW -beleid. Het heeft de voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium (reorganisatie)advies in te winnen, zodat de koers van je verandertraject daarop kan worden ingezet. Alle feiten van zo'n veranderproces zijn gebundeld in het factsheet Reorganiseren anno 2020.

Stappenplan reorganiseren.

Het kennispunt anticipeert op ontwikkelingen op het terrein van reorganiseren vanuit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Met de nieuwe rechtspositie verandert het proces rondom verandertrajecten en reorganiseren op een aantal punten. Het Kennispunt Reorganiseren heeft dit juridisch proces voor je gebundeld in een overzichtelijk stappenplan dat je hier kunt downloaden.

Brieven einde verandertraject

Wil je weten welke berichtgeving je naar werknemers moet sturen aan het einde van een proces van organisatieveranderingen? Wij hebben dit voor je bij elkaar gezet in een handzaam stroomschema dat je hier kunt downloaden.

Hervatting van werk naar werk-begeleidingstrajecten per 1 januari 2021

De VWNW-begeleidingstrajecten van de VWNW-kandidaten met een vastgesteld plan waren met ingang van 16 maart opgeschort vanwege de coronacrisis. In het Sectoroverleg Rijk (SOR) is besloten dat VWNW-begeleidingstrajecten van de VWNW-kandidaten per 1 januari 2021 hervat kunnen worden. Geconcludeerd is dat de mogelijkheid bestaat om in bijzondere gevallen het VWNW- begeleidingstraject te verlengen. In het SOR is afgesproken dat de coronacrisis verlenging van het begeleidingstraject in voorkomende gevallen kan rechtvaardigen.

Van Werk Naar Werk-beleid na inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositie (Wnra)

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) krijgen ambtenaren een nieuwe rechtspositie. Deze is volgens planning per 1 januari 2020 ingegaan. Op deze informatiepagina voor P&O-professionals binnen het Rijk lees je meer over wat de nieuwe rechtspositie betekent voor de uitvoering van het Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid.

Contact

HR-professionals en leidinggevenden kunnen bij het Kennispunt Reorganiseren terecht met vragen over de aanpak van verandertrajecten en VWNW-beleid in de meest brede zin. Het kennispunt verzorgt ook presentaties op maat over het proces bij verandertrajecten en het VWNW-beleid. Mail hiervoor met kennispuntreorganiseren@rijksoverheid.nl. Een expert reageert binnen 2 werkdagen.