Kennispunt Reorganiseren

Verandertrajecten kunnen in verschillende vormen in een organisatie voorkomen. Het is de wens van de huidige bewindspersonen om organisatiestructuren zo veel als mogelijk intact te houden en andere manieren van samenwerken te zoeken en innovatie te ondersteunen.

In verandertrajecten, waarbij een structuurwijziging met gevolgen voor het personeel te verwachten zijn, heb je in het kader van zorgvuldigheid en transparantie naar medewerkers te maken met een aantal formele processtappen. Daarnaast vraagt het Van Werk Naar Werk beleid (VWNW-beleid) om in een voorbereidende fase tijdig op mogelijke personele gevolgen te anticiperen en medewerkers in beweging te brengen richting mobiliteit, om boventalligheid te voorkomen.

puzzelstukjes mensen

Passend advies in juridisch proces

Het Kennispunt Reorganiseren geeft een passend advies en informatie over de aanpak van het juridische proces rondom je verandertraject. Daaronder valt ook een eventueel traject met medezeggenschap en vakbonden, alsmede het VWNW -beleid. Het heeft de voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium (reorganisatie)advies in te winnen, zodat de koers van je verandertraject daarop kan worden ingezet.

Het kennispunt anticipeert op ontwikkelingen op het terrein van reorganiseren vanuit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Met de nieuwe rechtspositie verandert het proces rondom verandertrajecten en reorganiseren op een aantal punten. Het Kennispunt Reorganiseren heeft dit juridisch proces voor je gebundeld in een overzichtelijk stappenplan dat je hier kunt downloaden.

VWNW-begeleidingstrajecten tijdelijk opgeschort

In verband met de coronacrisis is in het Sectoroverleg Rijk (SOR) afgesproken de VWNW-begeleidingstrajecten van alle verplichte VWNW-kandidaten en vrijwillige VWNW-kandidaten met een vastgesteld VWNW-plan tijdelijk op te schorten. Deze SOR-afspraak raakt niet aan aankomende reorganisaties. De volledige concepttekst met alle afspraken die over het opschorten van de VWNW-begeleidingstrajecten zijn gemaakt is hier te lezen.

Van Werk Naar Werk-beleid na inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositie (Wnra)

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) krijgen ambtenaren een nieuwe rechtspositie. Deze is volgens planning per 1 januari 2020 ingegaan. Op deze informatiepagina voor P&O-professionals binnen het Rijk lees je meer over wat de nieuwe rechtspositie betekent voor de uitvoering van het Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid.

Contact

HR-professionals en leidinggevenden kunnen bij het Kennispunt Reorganiseren terecht met vragen over de aanpak van verandertrajecten en VWNW-beleid in de meest brede zin. Het kennispunt verzorgt ook presentaties op maat over het proces bij verandertrajecten en het VWNW-beleid. Mail hiervoor met kennispuntreorganiseren@rijksoverheid.nl. Een expert reageert binnen 2 werkdagen.