Interview met Evelyn van den Boom, re-integratie-adviseur UBR|Bedrijfszorg

Eén van de middelen om het ziekteverzuim te beheersen is het voeren van het Eigen Regiemodel. Bij het Eigen Regiemodel zijn de zieke medewerker en de leidinggevende de belangrijkste actoren. Samen overleggen zij, in geval van een (langdurige) ziekmelding, de (on)mogelijkheden bij de re-integratie. De medewerker en de leidinggevende zijn samen verantwoordelijk voor het verloop van het verzuim- en re-integratietraject. Evelyn van den Boom, re-integratie-adviseur vanuit UBR|Bedrijfszorg, brengt daarbij graag onder de aandacht: 'Eigen regie over het ziekteverzuim is óók samenwerken!'

We spreken Evelyn over haar werk als re-integratie adviseur. Wanneer komt zij bij een leidinggevende op de lijn? Wat mag je van haar verwachten en wat moet je zelf doen? Dit interview geeft een kijkje in haar werkzaamheden. En ze geeft mee dat "eigen regie" niet synoniem is voor "alles zelf moeten doen".

Evelyn van den Boom

Inzet en taken re-integratie-adviseur

Samen met 12 collega’s werkt Evelyn rijksbreed. Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, meldt Evelyn zich op basis van de verzuimlijst automatisch na 42 weken. Maar ze wordt ook eerder ingezet bij medewerkers die nog niet zo lang verzuimen maar waarbij de situatie complex is of waarbij vragen zijn. Gemiddeld genomen heeft Evelyn rond de 90 lopende zaken waarop zij adviseert.  

Evelyn adviseert met name op de zakelijke kant van het arbeidsongeschiktheidstraject en de wet- en regelgeving. Ze overlegt in eerste instantie met de HR-adviseur wat zijn of haar kennis van het dossier is. De volgende stap is naar de leidinggevende en zo nodig de andere betrokkenen bij een traject, zoals de bedrijfsarts en soms maatschappelijk werk of de arbeidsjurist, naar gelang wie bij de casus betrokken is. Evelyn werkt altijd met dat ene doel voor ogen: het dossier tot een goed einde brengen. Dat is vaak een lange weg tot aan de WIA-aanvraag en een eventueel ontslag daarna. Tenzij iemand natuurlijk herstelt voor die tijd of een andere passende functie vindt.

Evelyn adviseert de leidinggevende welke stappen er gezet moeten worden in het kader van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en wat daarbij nodig is. En welke extra aandacht er nodig is als iemand niet in zijn eigen functie terug kan keren.

Daarnaast informeert zij de medewerker in grote lijnen over de financiële consequenties. Bijvoorbeeld wat de WIA-uitkering inhoudt, het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen en het vrijvallen van het voorwaardelijk pensioen bij ontslag. Als het nodig is, verwijst zij natuurlijk door naar het Kennispunt Financiele Rechtspositie voor advies en berekeningen van het pensioen of keuzepensioen als daar aanspraak op gemaakt kan worden.

Langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte: wat nu?

Maar terug naar de leidinggevende. Op het moment dat iemand 42 weken (Evelyn noemt het voor het gemak altijd 10 maanden) arbeidsongeschikt is, dan is er natuurlijk wel wat aan de hand. Niemand is zomaar 10 maanden ziek. Dat kan ook samengaan met een conflict, een loopbaanwens of disfunctioneren.

Na een ziekmelding begint een traject van 104 weken. Binnen die 104 weken moet de werkgever zich inspannen om de arbeidsongeschikte medewerker weer aan het werk te krijgen. De medewerker moet zoveel mogelijk meewerken aan zijn re-integratieproces. In week 42 komt Evelyn dus binnen. In overleg met alle betrokkenen gaat zij kijken of tot dat tijdstip de juiste stappen zijn genomen en als dat niet het geval is, dan gaat ze alsnog zorgen dat de juiste stappen gezet worden en dat aan alle verplichtingen wordt voldaan (zoals het invullen van de verplichte Wvp formulieren).

Re-integratie: de zoektocht naar werk

Als duidelijk is dat de medewerker niet kan terugkeren in de eigen functie maar nog wel benutbare mogelijkheden heeft, dan start de zoektocht naar passend werk. Niet alleen binnen het eigen departement, het 1ste spoor, maar mogelijk ook daar buiten het zogenaamde 2e spoor.  Het advies is meestal om een Arbeidsdeskundige een onderzoek te laten doen en een formeel rapport op te laten stellen, om zeker te zijn dat terugkeer in de eigen functie geen optie meer is. Het 1ste spoor wordt door het onderdeel zelf verkend (door leidinggevende of HR-adviseur), en voor het 2e spoor kan een extern, gespecialiseerd, bureau ingeschakeld worden. Op dit moment zijn er ontwikkelingen om dit bij de collega’s van Loopbaan- en Talentontwikkeling te beleggen.

Bij vóórtdurende ziekte ontvangt de werknemer uiteindelijk een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Het UWV gaat na of in het re-integratieproces de juiste stappen zijn gezet. Of alle betrokkenen zich voldoende hebben ingespannen. Evelyn geeft aan dat het dus belangrijk is dat je goed hebt samengewerkt. De medewerker, de leidinggevende, de bedrijfsarts, de HRM-adviseur, de re-integratieadviseur en de arbeidsjurist. Als iedereen de juiste stappen op het juiste moment heeft gezet, dan kun je aardig voorspellen wat het UWV gaat beslissen. Het UWV keurt, maar doet dit op basis wat door ons (met z’n allen) wordt aangeleverd. Uiteindelijk bepaalt het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Als dit 35% of meer is, kan de medewerker aanspraak maken op een WIA-uitkering.

In het proces dat Evelyn net beschreven heeft, zijn vooral de werkgever en arbeidsongeschikte medewerker met elkaar in gesprek en het laat zien dat je de eigen regie alleen kunt invullen als je op het juiste moment ook de expertise inroept die je nodig hebt. Evelyn onderstreept nog maar eens dat zij echt tot doel heeft om de managers in dat proces ten dienste te staan. Temeer omdat het rijk eigenrisicodrager is.

Eigenrisicodrager (ERD)

De WIA-uitkering wordt weliswaar door het UWV uitgekeerd, maar de factuur voor die kosten wordt bij het Rijk neergelegd. Dat is het principe van eigenrisicodragerschap (ERD). ERD loopt tot tien jaar door, daarna gaat het UWV de kosten dragen. Het rijk verzekert niets, dus besef dat het Rijk tien jaar aan het betalen van deze uitkering vastzit. En ben je ervan bewust dat het hier om een flinke som geld kan gaan!

Tips van Evelyn

Wat wil Evelyn ons als laatste nog meegeven? Nou, dat je winst boekt door eerder het juiste te doen en de juiste adviseurs erbij te roepen. Je loopt namelijk snel uit in de tijd. En dat is iets dat zij ook in de praktijk ziet. Als je de zaak niet tijdig op orde hebt dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Met alle gevolgen van dien. Maar de zorg van Evelyn zit meer (los van het feit dat je dan heel lang aan het betalen bent) aan de voorkant. Laten we het binnen de twee jaar proberen rond te krijgen.

En dat kan makkelijk volgens Evelyn. Natuurlijk kan het voorkomen dat er plausibele redenen zijn voor een sanctie, maar eigenlijk zouden loonsancties niet nodig hoeven zijn. Met z’n allen in een goede samenwerking, open communicatie, de juiste mensen op het juiste moment, dan kom je echt tot goede dossiervorming.

Het gaat immers om een arbeidsongeschikte medewerker waarvoor je als goed werkgever er alles aan moet doen om die - als hij of zij inzetbaar is – weer aan het werk te krijgen.

Heb je vragen naar aanleiding van dit interview of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kennispunt Sociale Zekerheid via postbussocialezekerheid@minbzk.nl

Noot van de redactie

Over het bereik van het 1ste spoor, ten opzichte van het 2e spoor wordt voor nu de werkwijze gehanteerd op basis van definities die ook bij (regiokantoren van) het UWV worden gebruikt (1ste spoor: eigen departement; 2e spoor: buiten het eigen departement). Mogelijk zal een kantonrechter die definities anders duiden (1ste spoor: Staat der Nederlanden; 2e spoor: buiten Staat der Nederlanden). Mocht dit zo zijn, dan wordt de werkwijze uiteraard aangepast.