Onze adviespraktijk

Wij geven arbeidsjuridisch advies aan leidinggevenden en HR-adviseurs die werkzaam zijn binnen de rijksoverheid. Het uitgangspunt van ons werk is dejuridiseren. Waar het kan willen we met advies en bemiddeling een situatie tussen de werkgever en werknemer helpen oplossen. Als het toch nodig is, verzorgen we het proces bij een kantonrechter.

Juridisch advies aan leidinggevenden en HR-adviseurs

  • Advies in individuele cases en bij dreigende individuele geschillen: wij bieden arbeidsjuridisch advies en bijstand aan de werkgever. Veelvoorkomend is advisering bij functioneringstrajecten, integriteit en plichtsverzuim, verstoorde arbeidsrelaties, arbeidsongeschiktheid (wet Poortwachter) en vertrekregelingen. Ook kun je terecht voor vragen over het Van Werk Naar Werk-beleid.
  • Advies over de uitvoering van beleid, wet- en regelgeving en cao: onze arbeidsjuridische adviseurs helpen beleid en regelgeving te formuleren binnen de kaders van de wet- en regelgeving en cao. Ook beoordelen we conceptbeleid en -regelgeving op uitvoerbaarheid en koppelen we praktijkervaringen terug aan de beleidsmakers en wetgevers
  • Advies over de financiële rechtspositie: het Kennispunt Financiële Rechtspositie maakt voor medewerkers individuele financiële berekeningen omtrent de rechtspositie en mobiliteit in brede zin. Denk aan (keuze)pensioen, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Ook adviseert het kennispunt over de fiscale gevolgen bij mobiliteit.
  • Advies bij projecten en reorganisaties: we bieden arbeidsjuridisch advies bij projecten, reorganisaties en (de)privatiseringen. Het betreft advies over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden, de Wet Overgang van Onderneming of regels op het gebied van reorganisaties en Van Werk naar Werk (VWNW).

Preventieve toets

Binnen het Rijk is afgesproken dat belangrijke beslissingen inzake disciplinaire maatregelen en ontslag vóóraf ter toetsing wordt voorgelegd aan een deskundige.  Het gaat om toetsing van de volgende beslissingen:

Het gaat om toetsing van de volgende beslissingen:

  • Strafmaat bij disciplinaire straffen
  • Ordemaatregelen
  • Ontslag en de keuze van de ontslaggrond
  • Vaststellingsovereenkomst

Vóór een besluit tot strafoplegging, ordemaatregel of ontslag wordt genomen kan het management deze besluiten ter toetsing voorleggen aan onze specialisten.  Wij toetsen de aanvraag en voorzien je binnen 5 werkdagen van antwoord.

Preventieve toets aanvragen

Conflictbemiddeling

Heb je begeleiding en advies nodig bij een arbeidsconflict? Ervaar je problemen in de samenwerking met een medewerker of binnen je team en wil je voorkomen dat het verder escaleert? Voor een duurzame oplossing voor arbeidsconflicten neem je contact op met een conflictadviseur. Elke adviseur van UBR Personeel beschikt over mediationvaardigheden.

Klachten ongewenste omgangsvormen

Word je binnen je organisatie geconfronteerd met een klacht over ongewenste omgangsvormen dan kan je deze klacht door UBR|AAA laten afwikkelen. Op verzoek stellen we voor de behandeling van de klacht een klachtencommissie samen. Indien gewenst leveren we een adviseur die de commissie als secretaris juridisch ondersteunt. De secretaris bereidt de hoorzittingen inhoudelijk voor, zorgt voor verslaglegging van de hoorzittingen en stelt het rapport van bevindingen en advies op. Voor meer informatie mail je met agnes.aa@rijksoverheid.nl

Masterclasses en trainingen

Het hele jaar organiseren wij trainingen op maat voor managers en HR adviseurs. Wil je meer weten? Ga naar masterclasses en trainingen voor meer informatie.

Klachtenprocedure

UBR|AAA heeft een interne klachtenprocedure voor de behandeling van klachten over het optreden van haar advocaten. Lees hier de volledige tekst van deze klachtenprocedure.