Weblogs

Highlights uit onderhandelaarsresultaat

Vakbonden en werkgever Rijksoverheid hebben op 22 juni een onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe CAO Rijk bereikt. Vakbonden leggen het onderhandelaarsresultaat nu voor aan hun leden. Op 7 juli weten we of we een definitief cao-akkoord hebben. De cao heeft een looptijd van 1 april 2022 t/m 30 juni 2024. Dus ruim twee jaar. Voor de werknemer springt de hervorming van de verlof- en PASregelingen in het oog.

Voor de leidinggevende lichten we onderstaand de belangrijkse highlights toe.
 

Partijen hanteren het uitgangspunt “een vast dienstverband tenzij..”. Om geschiktheid van een medewerker voor een vast dienstverband goed te kunnen beoordelen is doorgaans een periode van 12 maanden voldoende. Partijen spreken daarom af de huidige termijn van 24 maanden met ingang van 1 januari 2023 te beperken tot 12 maanden. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij dit niet voldoende is. Om een medewerker een eerlijke kans te geven om de geschiktheid aan te tonen is in geval van afwezigheid - bij voorbeeld in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid of zorgverlof - soms verlenging van deze periode nodig. In dat geval kan het tijdelijk dienstverband worden verlengd met de periode van de afwezigheid.

Binnen de sector Rijk wordt regelmatig gewerkt in projecten of andere tijdelijke werkzaamheden, waarvoor werknemers in vaste dienst worden ingezet maar ook speciaal werknemers worden aangetrokken met een tijdelijk dienstverband. Tijdelijke werkzaamheden gaan regelmatig over in structurele taken en structureel werk blijkt regelmatig toch tijdelijk van aard. Partijen spreken daarom af dat de mogelijkheid voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor tijdelijke werkzaamheden (niet zijnde vervanging of een dienstverband voor de duur van een opleiding of trainee-programma) met ingang van 1 januari 2023 begrensd wordt op 24 maanden.


De uitzendperiode voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst zal bij de sector Rijk met ingang van 1 januari 2023 als één arbeidsovereenkomst worden gezien. Voor de ketenbepaling betekent dit dat er voor uitzendkrachten (ook bij toepasselijkheid van een uitzendbeding) maar één schakel geldt bij indiensttreding. Dit geeft een verruiming van de mogelijkheid om uitzendkrachten op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te laten instromen.


Partijen komen overeen dat er op 1 januari 2023 een RVU-regeling voor de in het pensioenakkoord beschreven doelgroep komt en geven dat als volgt vorm. De regeling is toegankelijk voor werknemers met 43 of meer dienstjaren (definitie ABP-pensioenjaren), waarvan minimaal 10 jaar in dienst bij de sector Rijk. De duur van de RVU-uitkering is maximaal 24 maanden en de uitkering wordt voorafgaand aan de AOW-leeftijd opgenomen. De hoogte van de uitkering is gelijk aan het bedrag van de RVU-drempelvrijstelling (momenteel € 1.874,- bruto per maand).


Vooruitlopend en/of in aanvulling op de RVU-regeling kunnen afspraken worden gemaakt tussen leidinggevende en werknemer over een individuele RVU. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Voor het maken van een dergelijke individuele RVU-afspraak gelden de volgende voorwaarden: 

  • Deelname is alleen mogelijk als er, naar de mening van zowel leidinggevende als werknemer, sprake is van een situatie, waarin er onzekerheid bestaat over de inzetbaarheid tot de AOW-gerechtigde leeftijd; 
  • De werknemer kan een verzoek indienen bij de leidinggevende voor een individuele RVU-afspraak; 
  • De werknemer verklaart via de vaststellingsovereenkomst dat deze na einde dienstverband geen WW-uitkering zal aanvragen; 
  • De werknemer verklaart via de vaststellingsovereenkomst af te zien van de transitievergoeding. 


Partijen vinden een transparant systeem van extra belonen en een evenwichtige verdeling van de beloning over de verschillende schalen belangrijk. Het Rijk kent het Beleidskader Extra Belonen (BEB). Op basis van dit kader kunnen departementen werknemers een extra beloning geven bijvoorbeeld omdat zij een bijzondere prestatie hebben geleverd, of als arbeidsmarkttoelage. Partijen spreken af om gedurende de looptijd van deze cao gezamenlijk onderzoek te laten doen naar de huidige toepassing van het bestaande beleidskader, de knelpunten daarbij, plus een verkenning naar verbetermogelijkheden. De mogelijkheid om andere bedragen te hanteren zal daarbij worden onderzocht. De GOR Rijk zal bij de opzet en uitvoering van het onderzoek worden betrokken.


Voor de CAO Rijk 2021 hebben partijen afgesproken om – mede op basis van de leerervaringen die met het experimenteren met hybride werken worden opgedaan en de uitkomst van onderzoek onder rijksambtenaren over de ervaringen met hybride werken – gezamenlijk te bezien op welke punten de CAO Rijk aanpassingen behoeft.

Definitief akkoord

Op 7 juli wordt bekend of uit het onderhandelaarsresultaat een definitief cao-akkoord volgt. We houden je via onze nieuwsbrief en weblogs hiervan op de hoogte.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.