Weblogs

CAO Rijk 2021 - Wat gaat er veranderen?

Op dit moment wordt er onderhandeld over de CAO Rijk 2021. De planning is dat deze CAO Rijk in maart wordt ondertekend en met terugwerkende kracht in gaat per 1-1-2021. De looptijd is nog niet vastgesteld, Vanuit de bonden is gevraagd om een looptijd van 2 jaar.

Wijzigingen per 1-1-2021

Onderstaand een overzicht van wijzigingen die per 1-1-2021 zijn ingegaan op grond van de CAO Rijk 2020:

  • Voor het bepalen van de waarde van een uur betaald meer werken wordt voortaan het salaris per uur vermeerderd met 16,37% IKB budget. Het 16,37% extra IKB-budget wordt samen met het extra salaris uitbetaald. (§ 9.2).
  • Een werkgeversbijdrage voor een fiets voor woon-werkverkeer (§ 10.1).
  • Verhoging van het bruto loonbedrag dat belastingvrij kan worden besteed om een fiets aan te schaffen voor woon-werkverkeer (§9.1).
  • Terugdringen vliegverkeer rijksambtenaren bij dienstreizen (§10.3).
  • Verder is van belang om te weten dat de huidige situatie van thuiswerken CAO-partijen aanleiding geeft om te gaan onderzoeken hoe na Corona invulling gegeven kan worden aan “hybride werken” (deels thuis en deels op kantoor). Te verwachten valt dat hierover in de nieuwe CAO concrete afspraken zullen worden opgenomen.

Verwachte wijzigingen op basis van de CAO Rijk 2021:

  • Verplicht gebruik van het Model Addendum: In de CAO Rijk is nu afgesproken dat als een werknemer gaat werken bij een andere organisatie binnen de sector Rijk, een addendum (aanvulling) op de arbeidsovereenkomst wordt gesloten met daarin de wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden en ook een incorporatiebeding, waarmee de binding aan de CAO Rijk en aan het personeelsreglement wordt overeengekomen. Een model addendum is in bijlage 4 van de CAO Rijk opgenomen.
  • Verplicht volgen van het UWV-deskundigenoordeel: Soms zijn werkgever en werknemer het niet eens over de vraag of sprake is van arbeidsongeschiktheid. In dat geval kan deze vraag aan een deskundige van het UWV worden voorgelegd voor een zogenaamd deskundigenoordeel. Dit is niet bindend, maar in de CAO Rijk is nu afgesproken dat de werkgever het UWV-deskundigenoordeel steeds zal volgen en het niet uitbetaalde maandinkomen bij ziekte nabetaalt.  De CAO Rijk maakt het UWV-deskundigenoordeel dus wel bindend voor de werkgever.
  • Geen aanspraak op doorbetaling van het maandinkomen in geval van ziekte, na ontslag op staande voet (was niet vermeld).
  • Bij ontslag op staande voet als straf is het inschakelen van de Geschillencommissie Rijk niet meer aan de orde.

Hoe interpreteer je een CAO-bepaling?

Voor het antwoord op de vraag hoe een CAO-tekst moet worden uitgelegd is in de rechtspraak bepaald dat niet naar de bedoeling van partijen, maar naar de woorden van de desbetreffende CAO-tekst wordt gekeken.

Als van de bedoeling van de partijen die de CAO hebben afgesloten iets is terug te vinden in de CAO toelichting of in andere CAO-bepalingen dan kunnen die bedoelingen indirect, via een omweg, toch van betekenis zijn. Het komt er dus op neer dat de bedoeling van CAO partijen alleen van betekenis is als er iets van terug te vinden is in de CAO-teksten zelf.

Toevoeging van Geschillencommissie Rijk

De Geschillencommissie Rijk heeft aan deze spelregels over de uitleg van CAO-bepalingen recent nog iets belangrijks toegevoegd. In de CAO (§ 27.2) is opgenomen dat bij een verkeerde ‘omzetting’ van ARAR naar CAO, waarbij aanspraken voor werknemers zijn verbeterd of verslechterd, dit wordt gerepareerd.

Volgens de Geschillencommissie Rijk volgt uit die afspraak dat je bij de uitleg van de CAO Rijk-bepalingen dus ook kijkt naar de (toelichting) van de rechtspositieregelingen zoals die vóór 1 januari 2020 golden, zoals bijvoorbeeld het (voormalige) Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR).

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van dit weblog vragen over de nieuwe CAO Rijk? Neem dan contact op met je huisadviseur of stel je vraag via AdvocatenAdviseursArbeidsrecht@rijkoverheid.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.