Weblogs

Herplaatsing is hot bij het Hof

Herplaatsing is hot bij het Hof. Deze maand zijn twee interessante uitspraken gepubliceerd waarin het Hof Amsterdam en het Hof Den Bosch zich uitspreken over de herplaatsingsverplichting.

rechtbank

Niet aanvaarden passende functie is ernstig verwijtbaar

We beginnen met een werkneemster van wie de functie kwam te vervallen. Werkgever wist wat hem te doen stond en bood haar een aantal passende functies aan. Werkneemster wees de passende functies van de hand, waarop werkgever het UWV om toestemming verzocht om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op de a-grond. In de opzegbrief deelt werkgever mee dat hij werkneemster geen transitievergoeding betaalt omdat zij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld met haar weigering een (van de) passende functie(s) te vervullen. Werkneemster verzocht bij de kantonrechter om betaling van de transitievergoeding, die dit verzoek afwees. In hoger beroep doet werkneemster opnieuw een poging waarbij zij primair stelt dat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen en doet subsidiair een beroep op ‘de maatstaven van redelijkheid en billijkheid’. Het Hof Den Bosch maakt hier korte metten mee: ‘De arbeidsongeschiktheid van werknemer stond haar niet in de weg om de aangeboden passende functie te aanvaarden. Werkneemster had constructief overleg moeten voeren met werkgever. Niettegenstaande het feit dat de uitzonderingsgrond van art. 7:673 lid 7 sub c BW een beperkte reikwijdte heeft en terughoudend moet worden toegepast, is het handelen en nalaten van werkneemster ernstig verwijtbaar. Daarom is werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.’

Verzwaarde inspanningsverplichting bij arbeidshandicap

Het Hof Amsterdam was wél streng voor de werkgever. Aan de orde was een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Na een loonsanctie gaf het UWV aan werkgever toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De kantonrechter wees een verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst (of de betaling van de billijke vergoeding) af. Werkneemster gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep. Het Hof vat de herplaatsingsverplichting nog even mooi samen:

“In artikel 9 lid 1 van de Ontslagregeling is – samengevat en voor zover hier van belang – bepaald dat bij de beoordeling van passende functies arbeidsplaatsen betrokken moeten worden waarvoor vacatures bestaan of beschikbaar zullen komen binnen de redelijke termijn van artikel 10 Ontslagregeling, en voorts arbeidsplaatsen betrokken dienen te worden van personeel dat werkzaam is op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die binnen de redelijke termijn van artikel 10 zal eindigen, tenzij deze tijdelijke krachten werkzaamheden van niet structurele aard (korter dan 26 weken) verrichten. In artikel 9 lid 2 van de Ontslagregeling is bepaald dat arbeidsplaatsen in tot de groep behorende ondernemingen bij de beoordeling worden betrokken. In artikel 9 lid 3 Ontslagregeling is bepaald dat een functie passend is wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer.

De Hoge Raad concludeerde dat het bij de herplaatsingsverplichting niet gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten.”

Inspanning werkgever onvoldoende

Het Hof vindt dat werkgever zich wel heeft ingespannen met twee proefplaatsingen, maar acht de inspanningen toch onvoldoende. Interessant is dat het Hof in dit geval een verzwaarde inspanningsverplichting aanneemt omdat de werknemer een arbeidshandicap heeft in de zin van de Wet Gelijke Behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte. Het Hof neemt mee dat werknemer een tijd passend werk heeft verricht dat erg veel leek op structureel werk dat zij zich binnen afzienbare tijd door scholing eigen had kunnen maken. Conclusie: in het licht van de verzwaarde inspanningsverplichting heeft werkgever onvoldoende gedaan.

Interessant is ook nog dat het Hof heel concreet is in de berekening van de billijke vergoeding; op basis van inkomensderving, verwachte resterende duur van het dienstverband gecombineerd met verwachte ontslagen wegens de coronacrisis. Er resteert een billijke vergoeding van €20.000.

Uitspraken met interessante inzichten

Twee uitspraken met interessante inzichten: het weigeren van passend werk kan ernstig verwijtbaar handelen opleveren én er kan een verzwaarde inspanningsverplichting voor werkgever gelden als sprake is van een arbeidshandicap.

Voor de Staat der Nederlanden is de herplaatsingsverplichting sowieso al best een flinke inspanning. Het Startpunt Herplaatsing bij ontslag helpt werkgevers bij deze verplichting. Een trajectmanager begeleidt gedurende een aantal weken de zoektocht naar een passende functie. De huisjurist wordt betrokken bij het traject en de inspanningen van werkgever én werknemer worden vastgelegd in een eindrapportage. Juist voor arbeidsongeschikte medewerkers is extra aandacht door het betrekken van Bedrijfszorg bij de herplaatsingsinspanning. Klik hier voor meer informatie over het Startpunt Herplaatsing bij ontslag.

Vlog Werkgeversbegrip bij Herplaatsing

Willeke van den End heeft een interessante vlog gemaakt over het Werkgeversbegrip bij herplaatsing. In twee minuten ben je helemaal op de hoogte. Klik hier voor de vlog.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.