Weblogs

Leestip: de CAO Rijk

Per 1 januari 2020 is de CAO Rijk van toepassing. Via dit blog nodigt arbeidsjurist Lionel van den Berg uit eens te kijken op www.caorijk.nl.

CAO

Op 26 september 2019 hebben de vakbonden en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de allereerste echte collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de sector Rijk getekend!

Vroeger (tot 1 januari 2020) tekenden vakbonden en de minister van BZK namelijk een zogeheten ‘arbeidsvoorwaardenovereenkomst’. Dat was het onderhandelingsakkoord, wat nog moest worden omgezet in rechtspositionele regelingen. Nu is de ondertekening van de cao voldoende.

De CAO Rijk heeft dus rijksbrede arbeidsvoorwaardelijke regelingen vervangen. De belangrijkste hiervan waren het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA).

Alle rijksbreed geldende arbeidsvoorwaarden binnen de sector Rijk staan nu dus verzameld in de CAO Rijk. Wat al bij wet is geregeld, is niet in de cao opgenomen. Aanvullingen of afwijkingen – die zijn toegestaan op basis van de CAO Rijk - staan in personeelsreglementen. Deze personeelsreglementen zijn ook te vinden op caorijk.nl. Op dit moment zijn de personeelsreglementen voor de volgende ministeries beschikbaar: BZ, BZK, J&V, OCW en SZW.

In de CAO Rijk is geprobeerd om in begrijpelijke taal uit te leggen wat de rechten en verplichtingen zijn. Oordeel zelf!

Artikel 23, derde lid, van het ARAR luidde:

Het bevoegde gezag kan toestaan, dat een ambtenaar in enig kalenderjaar meer uren vakantie opneemt dan zijn aanspraak tot en met het lopende jaar bedraagt, met dien verstande, dat de opgenomen vakantie de aanspraak tot en met het lopende jaar nimmer met meer dan 57,6 uren mag overschrijden. Voor de ambtenaar met onvolledige werktijd wordt het in de vorige volzin bedoelde aantal uren van de maximaal toegestane overschrijding verminderd naar evenredigheid van de werktijd. De in een kalenderjaar teveel genoten vakantie wordt in mindering gebracht op de aanspraak op wettelijke vakantie-uren over het eerstvolgende jaar.

In paragraaf 4.1 van de CAO Rijk staat nu:

Als u uw vakantie-uren van een jaar heeft opgenomen en u meer vakantie-uren wilt opnemen, dan kunt u aan uw leidinggevende vragen om maximaal 57,6 uur van uw vakantie-uren van het volgende jaar op te nemen. Uw leidinggevende willigt dit verzoek in, tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord.

Ongetwijfeld zijn er onderdelen in de cao-tekst waar je meer uitleg over wilt hebben, bijvoorbeeld omdat de situatie niet zoveel voorkomt of omdat een situatie net niet lijkt op de cao-tekst. Dan kun je uiteraard het beste contact opnemen met de arbeidsjurist die is verbonden aan jouw organisatie.

De CAO Rijk loopt tot 1 juli 2020 en wordt daarna ofwel verlengd, ofwel opnieuw afgesproken.

Kennispunt Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren

Het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren – onderdeel van Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht van UBR – is een vraagbaak voor HRM’ers, professionals in het P&O vakgebied en leidinggevenden binnen de Rijksoverheid.

Je kunt bij het Kennispunt terecht met al je vragen met betrekking tot de implementatie van de Wnra. Het Kennispunt geeft maatwerk nascholing en houdt je via nieuwsbrieven op de hoogte van het laatste nieuws.

Het Kennispunt is bereikbaar via kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.