Preventief medisch onderzoek

Bedrijfszorg verzorgt, in samenwerking met Zorg van de Zaak, preventief medisch onderzoek (PMO) voor een aantal organisaties. Dit PMO omvat ook het wettelijk verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Lees hier de factsheet over het Preventief Medisch Onderzoek.

Aangesloten organisaties

 • Ministerie van Algemene Zaken 
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 • Ministerie van Financiën (kerndepartement)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële Informatiedienst
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kerndepartement, IGJ en RVS)

Verschil tussen PMO en PAGO

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een algemeen, breed onderzoek naar de leefstijl, de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Na het PMO heeft de medewerker een duidelijker beeld over zijn gezondheid. De medewerker krijgt concrete adviezen om zijn gezondheid te behouden of verbeteren.

Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is een onderzoek naar de risico’s die het werk met zich meebrengt voor de gezondheid van medewerkers. Doel is om die risico’s zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Iedere werkgever is wettelijk verplicht zijn medewerkers periodiek een PAGO aan te bieden. Een PMO aanbieden is niet verplicht, maar gebeurt steeds vaker omdat werkgevers preventie belangrijker zijn gaan vinden. De werkgever betaalt de kosten van PMO en PAGO.

Vrijwillig en anoniem

PMO en PAGO zijn voor de medewerker altijd vrijwillig en anoniem. Een medewerker is niet verplicht aan een PMO of een PAGO deel te nemen. De werkgever krijgt niet de beschikking over individuele resultaten van het PMO en krijgt geen inzicht in wie wel en niet hebben deelgenomen.

Minstens 15 deelnemers

Het is niet mogelijk om als medewerker zelf een PMO of PAGO aan te vragen. Bedrijfszorg biedt PMO en PAGO aan voor groepen van minimaal 15 deelnemers. Als je als medewerker toch aan een PMO of PAGO wilt deelnemen adviseren wij je om contact op te nemen met de preventiemedewerker binnen jouw organisatie. Die kan vertellen of, en zo ja wanneer bij jouw organisatie een PMO wordt gehouden.

Waaruit bestaat een PMO?

Een PMO kan bestaan uit 3 onderdelen:

 • Vragenlijsten
 • Fysieke testen (“health check”)
 • Adviesgesprek met een arts

Wij maken afspraken met je over welke onderdelen je in het PMO wilt opnemen. Daarbij kan de actuele RI&E van jouw organisatie inzicht geven in welke risico’s aandacht moeten krijgen in het PMO. Ook kun je de medewerkers indelen in functiegroepen en elke groep een onderzoek op maat aanbieden.

Het is daarom belangrijk dat je vooraf goed nadenkt over de vraag wie je een PMO wilt aanbieden en waaruit dat moet bestaan.

Vragenlijsten

Voor de uitvoering van het PMO maakt Bedrijfszorg gebruik van vragenlijsten over drie hoofdthema’s:

 • Werk en gezondheid (bijvoorbeeld leefstijl, Work Ability Index (WAI);
 • Werkbeleving (bijvoorbeeld werkdruk, duurzame inzetbaarheid, ongewenst gedrag, agressie en geweld);
 • Werkcontext (bijvoorbeeld beeldschermwerk, werk-/kantooromgeving, veiligheid, onregelmatige werktijden).

Fysieke testen (“Health check”)

De vragenlijsten kunnen worden gecombineerd met een medisch onderzoek. Dit kan bestaan uit bijvoorbeeld: biometrie (lengte, gewicht, BMI, tailleomvang, bloeddruk), audiogram, visusonderzoek, spirometrie (longfunctie) of een elektrocardiogram.

Adviesgesprek met arts

Als laatste kan de medewerker een adviesgesprek met een arts krijgen. De arts bespreekt de meest opvallende uitkomsten uit de vragenlijsten en de fysieke testen. Hij geeft adviezen of verwijst zo nodig door naar bijvoorbeeld bedrijfsarts of huisarts.

Geanonimiseerde groepsrapportage

Op verzoek maakt Bedrijfszorg een geanonimiseerde groepsrapportage voor de organisatie. Zo krijg je zicht op de gezondheidsrisico's van bepaalde groepen medewerkers of onderdelen binnen je organisatie. Ook helpt het u een cyclisch arbobeleid te voeren: het PMO is de “Check” in de Plan-Do-Check-Act-cyclus.

We adviseren over concrete verbeteringen van de werkomstandigheden en hoe je de gezondheidsrisico’s verkleint. Daarmee wordt verzuim voorkomen en wordt de inzetbaarheid van medewerkers verhoogd.

De resultaten uit de groepsrapportage zijn anoniem. Over onderdelen waarop minder dan 15 deelnemers een antwoord hebben gegeven wordt nooit gerapporteerd.

Contactformulier

Voor een goede afhandeling van de aanvraag is het belangrijk dat je het contactformulier volledig en juist invult.

Contactformulier voor het aanvragen van een PMO voor groepen ( >15 personen).

Contact

Voor vragen over het aanvraagformulier mail je de backoffice Bedrijfszorg via keuringen.vaccinaties@rijksoverheid.nl of via 070-7000530.

Voor vragen over de planning van de vaccinatie(s), verzetten of annuleren van afspraken, neem je contact op met Zorg van de Zaak via ecop@zorgvandezaak.nl of het telefoonnummer 088-2778880.

Tarieven

In de brochure 'Tarieven 2022' vind je de voor 2022 geldende tarieven voor onder andere PMO vragenlijsten, rapportages en biometrisch vervolgonderzoek.

Op deze producten hanteert UBR Bedrijfszorg een opslag van 7,5%. Met deze opslag dekt UBR Bedrijfszorg de kosten voor o.a. het uitvoeren van de aanbesteding, het bemensen van de backoffice bij UBR Bedrijfszorg, contractmanagement. Je ontvangt éénmaal per kwartaal een factuur van UBR Bedrijfszorg voor de van Zorg van de Zaak afgenomen dienstverlening. Op deze factuur wordt de opslag van 7,5% van UBR Bedrijfszorg zichtbaar vermeld: Deze wordt dus niet verwerkt in de tarieven per product.